9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları 5. Ünite

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları 5. Ünite
Merhaba DEğerli e-tarih .net Sitesi Takipçileri. 9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 5. Ünite Cevapları yani İslam Tarihi Ünitesi Cevaplarını aşağıya sizler için itina ile ekliyoruz. Derslerinize ve Ders işleme tekniklerinize bir nebze olsun katkı yapabildi isek ne mutlu bize. Tüm bunların yanında Bu konu sonunda Eğer hala cevaplarını bulamadığınız sorular mevcut ise 9. Sınıf Tarih 5 .Ünite ders notlarına bakmanızı tavsiye ederiz. Eğer bu bana yeter ben biraz da konuyu pekiştirmek istiyorum derseniz 9. Sınıf Tarih Konu testlerini çözmenizi tavsiye ederiz.  Eğer Online olarak Testler Çözmek isterseniz O zaman da sizleri Online test bölümümüzü ziyaret etmeye davet ediyoruz. Başarılar dileriz.

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı
1. İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünya’da hangi din ve inançlar vardı?
Cevap: Yahudilik, Hristiyanlık, Hanif Dini, Putpereslik, Mecusilik.
2. Dört halifenin seçimle göreve gelmelerinin siyasi hayata etkileri nelerdir?
Cevap: Olumlu etkisi olur tabiki. Mutabakatla başa geçmiş bir yönetici her zaman daha tercih edilir olmuştur.
3. İslam alimlerinin yaptıkları çalışmaların Avrupa bilim hayatına etkileri nelerdir?
Cevap: Endülüs Emevi Devleti’nin uzun yıllar iktidarlığı döneminde bilim çalışmalarının yapılması için kurduğu medreseler ve kütüphaneler, batılı devletlerin istilasına uğrayınca onların tahakkümü altına girmiştir. Böylece İslam alimlerinin yaptıkları çalışmalar Avrupa’da bilimin temellerini oluşturmuştur. Avrupa’da birçok bilimsel bilgi temel kaynak olarak İslam alimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde gerçekleşmiştir.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı
İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Dönemi denmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap:  İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Devri denmesinin maddi ve manevi iki nedeni vardır. İlk olarak manevi neden, insanların Allah’ı bilmemesinden dolayı bu dönem Cahiliye devri denmiştir. Çünkü yaratıcısını bilmeyen insan bir hiçtir. İkinci olarak maddi neden olarak adlandırabileceğimiz neden ise insanların bu dönem içerisinde buundukları hal hareket ve tavırlarıdır. Mesela  insanı ilşkilerde hak, hukuk ve adaletin yerini bulmaması. Riyakarlığın ve kar hırsının peşinden koşulması. Özellikle kadınlara karşı alınan kötü tavır ve davranışlardan ötürü bu dönem insanların insanca yaşamayı bilmedikleri “cahiliye devri” olarak adlandırılmıştır.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı
Arabistan’daki kabilecilik anlayışının toplum hayatına etkileri nelerdir? Elde ettiğiniz sonuçları sınıf panosuna asınız.
Cevap: Toplumda ayrışmaya neden olmuştur. Toplumda adaletsizlik meydana gelmiş güçlüler zayıfları her zaman ezmiştir.

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı
Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl Antlaşması’na katılmasının sebepleri neler olabilir?
Cevap: Efendimiz’in haksızlıklara karşı gelmek istemesi, her daim haklının yanında yer almak istemesi ve mazlumlara, zulme uğrayanlara yardımcı olmak istemesidir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı
İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir?
Cevap: İslam dini, Arabistan’daki cahiliye dönemi uygulamalarından, kölelik sistemine karşı olmuştur, kadınların alınıp satılmasına karşı olmuştur, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesine karşı olmuştur, içkiye, kumara, yalana, zinaya, fuhşa karşı olmuştur. Cahiliye dönemi insanların ilkel olarak yaşadığı, insan haklarının önemsenmediği, ayaklar altına alındığı bir dönem olmuştur.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı
Medine Sözleşmesi’nin imzalanmasının sebepleri nelerdir?
Cevap:Medine Sözleşmesi, toplumsal refahın ve barışın sağlanması için imzalanan İslam tarihindeki ilk yazılı antlaşma olarak bilinen, Müslümanların arasındaki iç karışıklıklara son veren ve Paganlar ile Müşriklerle yapılan bir sulh antlaşması olarak bilinen bir imtiyaz antlaşmasıdır.
Medine Sözleşmesi’nin imzalanmasının nedenleri şu şekildedir:
*Adaletin sağlanması ön görülmüştür.
*Suçun şahsi olduğu kabul edilmiştir.
*Dini özgürlüklerin yaşanması ön görülmüştür.
*İç karışıklıkların Müslümanları zor durumda bırakmasıdır.
*Paganların ve Müşriklerin bitmek bilmeyen zulümlerinin devam etmesidir.
*Şehrin dışından gelen saldıralar karşı hep birlikte mücadele edilmesinin gerekliliğidir.
*Ümmetin birliği, beraberliği, barış ve huzuru, adalet ve selameti de düşünülmüştür.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı
Bedir Savaşı sonrasında esirlerin müslümanlara okuma-yaz- ma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmasının sebebi ne olabilir?
Cevap: İnsanlara Eğitim ve Öğretim alanında katkıda bulunmak istemişlerdir. Zira Okumak ve yazmak son derece önemlidir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı
Müslümanların Uhud Savaşı’nda galip gelememesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: 625 yılında Müslümanlar ile Mekkeli Müşrikler arasında gerçekleşen Uhud Savaşı Müslümanların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşın kaybedilmesinin nedenleri:
Okçuların, bulundukları yeri ter etmesi,
Efendimiz’in emrine itaatsizlik,
Müslümanların ganimet kaygısı.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı
Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin sınırları nerelere ulaşmıştır?
Cevap: Peygamber Efendimiz 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir. Medine Döneminde ilk olarak İslam devleti kurulmuş ve savaş izni verildikten sonra İslam devleti sınırları hızla genişlemiş ve bu sınırlar Medine Dönemi’nde ise batıda Trablusgarp, doğuda Horasan ve kuzeyde Kafkasya’ya kadar genişletilmiş; böylece Arap Yarımadası dışına taşan İslamiyet, Asya ve Afrika’daki çeşitli milletlerce benimsenmiştir. Kurulacak olan yeni İslam devletlerinin siyasi ve hukuki temelleri de Peygamber efendimizin bu döneminde atılmıştır.

Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin sınırları

Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin sınırları

Değerli Arkadaşlar bu soruyu daha kaliteli cevaplama adına yukarıya bu döneme ait harita ekliyorum. Böylelikle görsel olarak ta soruyu görebiliriz.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı
Emanetlerin ehline verilmemesinin ortaya çıkarabileceği sorunlar neler olabilir?
Cevap: Bu durum toplumda çok büyük sorunlara neden olur. Toplumda adam kayırmaca  artar. Liyakat olmaz. Böylelikle insanlar kendilerini geliştirmek yerine tembellik yaparlar.

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı
Hz. Peygamber’in veda hutbesinde değindiği konularla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan maddeleri karşılaştırınız. Sonuçlarını tablo olarak sınıf panosuna asınız.
Cevap: Hz. Muhammed veda haccı sırasında günümüzden 1400 yıl öncesinde Veda Hutbesi ile birlikte inananlara bazı öğütler bırakmış ve bu hutbede bazı konuları ele almıştır. Günümüzde insan hakları olarak bilinen yaşama, eşitlik, adalet ve özgürlük gibi haklar, Hz. Muhammed yüzyıllar öncesinden ele alınmıştır. Bu açıdan veda hutbesi günümüzde birçok devletin kabul ettiği insan hakları bildirgesi ile birçok noktada kesişmektedir. Islam dininin insan haklarına verdiği önem, bir insanın bir insana üstün olmadığı gerçeği bu hutbe ile bir kez daha ortaya konmuştur. Insan hakları açıkça belirtilmiştir.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı
Dört Halife Dönemi’nin “Cumhuriyet Dönemi” olarak nitelendirilmesinin gerekçeleri neler olabilir?
Cevap: Dört Halife Dönemi Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali Dönemlerini kapsamaktadır. Dört Halife Döneminde halifeler seçimle başa gelmiştir. Cumhuriyet yönetiminde de halk yönetimde söz sahibi olduğundan bu döneme Cumhuriyet dönemi denmiştir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı
İslamiyet’in kısa sürede geniş alanlara yayılmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: İslam’ın barış, kardeşlik ve hoşgörü dini olması, Efendimizin ve diğer Müslümanların İslam’ı yaymada büyük fedakarlıklar göstermeleri, İslam’a var olan cihat anlayışı, İslam’ın insan haklarına önem vermesi, eşitlik, adalet ve hürriyet dini olması kısa sürede geniş coğrafyalara yayılmasını sağlamıştır.
Dört Halife Dönemi’nde siyasi alanlarda hangi gelişmeler yaşanmıştır?
CevapHz. Ebubekir Döneminde yalancı Peygamberler ortaya çıkmış, Kuran kitap haline getirilmiş ve Yemame’de hafız şehit edilmiştir.
Hz. Ömer Döneminde Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır, Azerbaycan fethedilmiş, mali problemleri çözümlemek için ilk divan örgütü kurulmuş, stratejik önemi olan yerlere daimi ordugahlar (cündler) kurulmuştur.
Hz. Osman Döneminde İran’ın fethi tamamlanmış, Trablusgarp ve Tunus fethedilmiş ve Şam’da ilk kez donanma kurulmuştur. Yine Kuran Hz. Osman Döneminde çoğaltılarak farklı beldelere gönderilmiştir.
Hz.Ali Döneminde Cemel Savaşı, Sıffin Savaşı yapılmıştır. Hakem Olayı’ndan sonra Müslümanlar, siyasal gruplara ayrılmıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı
Hz Ali’nin, İslam Devleti’nin merkezini Medine’den Kûfe’ye taşımasının nedenleri nelerdir?
Cevap:  Kûfe’nin bölgenin idarî, ticarî ve kültürel bakımdan gelişmesinde rol oynayacak olmasıdır. Ayrıca Kufe’de, Hz. Ali taraftarlarının yoğun olması ve daha güvenli olması da bu nedenlerdendir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı
Dört Halife Devri’nin sona ermesiyle İslam toplumunda  yaşanan sorunlar neler olabilir?
Cevap: Dört halife devrinin sona ermesiyle İslam toplumunda yaşanan sorunlar, iç karışıklıklar, temel inanç sorunları, İslami değerlerin aşağılanması ve hor görülmesi, dinden dönme ve çıkma olaylarının yaşanması, toplumsal sınıf farklılıklarının ortaya çıkması gibi durumlar gerçekleşmiştir. İslam toplumları büyük bir parçalanma ve bölünmenin içine girmiştir.

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı
Mevali siyasetinin İslamiyet’in yayılmasına etkileri neler olabilir?
Cevap: Mevali siyaseti yüzünden iç karışıklıklar yaşanmaya başlanmıştır, İslam’ın yayılması durmuştur, siyasi istikrarsızlık dönemi başlamıştır, toplumda sınıf farklılıkları oluşmaya başlamıştır, toplumda birlik ve beraberlik bozulmuştur, ayrışmalar ve çatışmalar başlamıştır. Mevali sorunu uzun yıllar devam etmiştir. Bu anlayışın ortaya çıkmasında cahiliye anlayışı etkili olmuştur. Daha sonra ortadan kaldırılsa da toplumda ayrılıklar yaşanmaya devam etmiştir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı
İslam dininin, sanatın gelişmesine etkileri neler olabilir?
Cevap: Sanat, el becerisiyle ve el yordamıyla yapılan bazı faaliyetler olarak ele alındığında, İslam’ın potasına giren gelenek ve göreneklerden İslami kaygı ve estetik olgusu ortaya çıkınca zariflik meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle doğu medeniyetlerinde daha kavisli mimari çizgiler, perdeli iniş çıkışa sahip müzikler, insanı dinlendiren el sanatları ortaya çıkmıştır.

Abbasi Devleti ve Türkler
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı
Mevali politikasının Emevi Devleti’nin yıkılışına etkileri nelerdir?
Cevap: Mevali, köle ve cariyelerin azat edilmesinden oluşan, Arap olmayan ara sınıfa verilen isimdi. Mevali Politikası, Emevi Devleti’nin yıkılmasında önemli bir rol oynamıştır. Emeviler, mevaliye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmıştır. Bu durum, Araplarla mevali arasındaki kırılmayı derinleştirmiştir. Uyguladıkları mevali politikası ve Kerbela olayı gibi gelişmeler de buna eklenince Emeviler halk desteğini kaybetmiştir. Mevaliler, Abbasi ihtilal hareketine yaptıkları büyük yardımla Emeviler’in yıkılışında önemli rol oynamıştır.
Bağdat’ın Doğu’nun en büyük ve en önemli ekonomik merkezi hâline gelmesinin sebepleri nelerdir?
Cevap: Bağdat’ın doğunun en büyük ve en önemli ekonomik merkezi haline gelmesinin sebebi, ticaret kervanlarının bu şehirden geçmesi, en önemli ticari limanların bu coğrafyaya çok yakın olması, İslam’ın merkezinin bu şehir olması haline gelmesi gibi nedenler olmuştur. Bağdat, uzun yıllar Müslümanların göz bebeği olarak siyasi, askeri, ticari, sosyal ve kültürel hayatın merkezinde bulunmuştur.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı
Abbasi halifesinin sadece Türklerin yaşadığı bir şehri kurmasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Halife Mu’tasım zamanında Bağdat’ın kuzeyinde sadece Türklere ait olan Samarra şehri kurulmuştur. Abbasi Halifesi, sadece Türklerin yaşadığı bu şehri Türklerin güvenini kazanmak, onların özgürce bir arada yaşamalarını sağlamak ve orayı İslam Dünyasının merkezi yapmak için kurulmuştur.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı
“İslam bir ilim dini ve onun vücuda getirdiği medeniyet, bir ilim medeniyetidir.” sözünden hareketle “İslamiyet ve bilim” ilişkisi hakkında neler söylenebilir?
Cevap: İslam bir bilim dini olarak medeniyet vücuda getirmiştir. İslam medeniyeti bilim, sanat, kültür, siyaset alanlarında gelişmelerin yaşanmasında etkili olmuştur. İslam ve bilim iki ayrı kavram değil, bilimin hikmet olarak İslam tarafından öğrenilmesi gereken olgular olarak emredilmesi bilim ve din ilişkisini ortaya koymaktadır. Din ve bilim ayrılmaz bir bütündür.

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı
Avrupalılar, Eski Yunanlıların eserlerini bin yıldan fazla bir süre ellerinde tuttukları hâlde Rönesans’ı neden çok daha önce başlatamadılar? Araştırıp ulaştığınız sonuçları sınıfta paylaşınız.
Cevap: Yeniliklere kapalı, özgür düşünceye ön yargılı yaklaşan Avrupa, eski Yunan eserlerini bilse ve bulsa da ondan istifade edememiş ve etmekte de geç kalmıştır. Rönesansın başlayamaması ve gecikmesi bundan kaynaklanmaktadır. Bu eşiğin aşılması için bir takım ihtilallerin olması da uzayında Rönesansa geçiş uzamıştır. Rönesans ile beraber bilim ve din kavramları yerli yerine oturmuş bazı ön yargılar da son bulmuştur.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı
Ben her kişinin kendi çalışmasında yapması gerekeni yaptım: Öncekilerin başarılarını minnettarlıkla karşılamak, onların yanlışlarını ürkmeden düzeltmek, kendisine gerçek olarak görüneni gelecek kuşağa ve sonrakilere emanet etmek.”
Birunî’nin (Görsel 5.28) düşüncesinin İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesindeki etkileri nelerdir.
Cevap: Olumlu katkısı olmuştur


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı
Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Ay’daki büyük kraterlere genellikle bilim tarihinde önemli yeri olan bilim insanlarının isimlerini vermektedir. Bu isimler arasında yer alan Türk İslam bilginlerinden biri de İbn-i Sina’dır.
Ay’daki büyük kraterlere adı verilen diğer Türk İslam bilim insanları kimlerdir? Bulduğunuz isimleri sınıfta paylaşınız.
Cevap: Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşcu, Uluğ Bey, Biruni , İbni Sina, Nasrettin TUSİ, HalideEdip Adıvar,  Mihri Hatun,  Mimar Sinan, Sabri Berkel,


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı
Günümüzde İslam sanatı adına ortaya konulan eserlerin istenilen seviyeye gelememesinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Taklitçi olması, bir yenilik ortaya koyamaması olabilir.


5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Ölçme ve Değerlendirme
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı
Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:
Hadari :İslamiyet’ten önce Arap yarımadasında yerleşik bir şekilde yaşayan insanlara hadari denir.
Mevali :Mevâli, İslam tarihinde cahiliye devrinde toplumdaki kişilerden birinin ya da çoğunluğunun isteğiyle kabileye katılan insanlara/kölelere verilen ad. Emevi ırkçı politikası olarak da bilinir.
Beytü’l-Mal :İslam Devletlerindeki devlet hazinesidir.
Samarra :Bağdat’ın 125 km kuzeyinde Irak’ta bir şehir.
Beytü’l-hikme :Beyt’ül Hikmet, Abbasiler tarafından, 800’lü yılların başında, Bağdat şehrinde kurulan kütüphane ve çeviri merkezinden oluşan bir bilim merkezidir.

SPONSOR REKLAMLAR

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:
1. İslam tarihinde Hicret’in siyasi hayata etkileri nelerdir?
Cevap: İslam Devleti Kurulmuştur.  Artık bir Siyasi organizasyon olmuştur. Yeni ana yasa çıkarılmıştır.
SORU:2. Arabistan’da düzenlenen panayırların kültür hayatına etkileri nelerdir?
Cevap: Arabistan’da düzenlenen panayırların kültür hayatına etkisi olarak o panayırlara sürekli olarak farklı milletlerden ve kültürlerden gelen insanların etkisiyle farklı kültürlerin tanınması, öğrenilmesi ve yaşanması söz konusu olurken akrabalık ilişkileri de kurulur.

Bütün panayırlar asıl amacı ticari kaygı olsa da kültürel etkileşim noktaları olarak da görev yaparlar. Böylece insanlar birbirini daha yakından daha iyi tanımaya da başlarlar.

SORU:3. Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan teşkilatlanma çalışmaları nelerdir
Cevap:  Şu Şekilde sıralayabiliriz.
Yönetim Alanında Teşkilatlanma
-Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak valilik sistemi kuruldu .
Hukuk Alanında Teşkilatlanma
-Adli sistem kurularak mahkemeler oluşturuldu ve illere kadılar tayin edildi.
Askeri Alanda Teşkilatlanma
-Düzenli ordular ve ordugâhlar kuruldu .
-Askerî ikta sisteminin temelleri atılarak fethedilen toprakların verimli kullanımının yolu açıldı.
-Askerî posta teşkilatı kuruldu .
Ekonomik Alanda Teşkilatlanma
-Vergiler sistemli hâle getirildi.
-İslam devlet hazinesi Beyt’ül Mâl adıyla sistemleştirildi.
-Hicri takvim oluşturuldu

SORU:4. Hz. Osman Dönemi’nde Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların çıkmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Hz. Osman’ın akrabalarına karşı aşırı düşkünlüğü, başta eyalet valilikleri olmak üzere önemli devlet görevlerini onlara vermesi bu ayrışmalarının en önemli sebeplerindendir. Bunun yanında fetihlerin yavaşlaması, sahabe neslinin azalması ve merkezden uzaklaşmaları, sahabelere bakış açısının değişmesi, yeni fethedilen bölgelerde İslam’ın tam olarak sindirilememesi de Müslümanların arasında çıkan ayrılıkların sebeplerindendir.
SORU:5. Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde uygulanan politikaların İslamiyet’in yayılmasına etkileri nelerdir?
Cevap: emevilerin izlediği MEVALİ Politikası İslamın yayılmasını olumsuz etkilemiştir. Abbasilerin hoş görülü politikası Özellikle Türkler arasında islamın yayılmasını kolaylaştırmıştır.
SORU:6. Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde devlet otoritesinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?
Cevap: Peygamberimizin vefatından sonra dört halife dönemi başlamıştır ve ilk olarak Hz. Ebubekir halifelik makamına geçmiştir. Hz. Ebubekir döneminde Kuran kitap haline getirilmiş, yalancı peygamberlerle ve dinden dönenlerle mücadele edilmiştir.
SORU:7. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde Talas Savaşı’nın önemi nedir?
Cevap: Bu savaşta birbirlerini daha yakından tanıyan ve bir müttefiklik içine giren Türkler arasından islamın yayılması hızlanmıştır. 
SORU:8. İslam medeniyetinin Avrupa’ya etkisi hangi yollarla olmuştur?
Cevap: İslam medeniyetinin fetihlerle yayılmasıyla birlikte Avrupa kıtasında da etkileri olmuştur. İslam medeniyeti Avrupa kıtasına fetihlerin olması, kütüphanelerin taşınması, İslam alimlerinin yaptığı çalışmaların batı dünyasında ilgiyle karşılanması dolayısıyla etkisi olmuştur.

1. İslam dini; Cahiliye Dönemi’nde gündelik yaşamın bir parçası olan putlara tapma, falcılık-büyücülük, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklamıştır. Bu durum, cahiliye toplumundaki önderlerin tepkisini çekmiştir.
Buna göre;
I. Müslümanlarla alay etme,
II. onları yok sayma,
III. ambargo uygulama tepkilerinden hangileri müşriklerce uygulanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III
Cevap: E

SPONSOR REKLAMLAR

2. Hicret’in ardından Müslümanların ibadet edebileceği, sohbet ve vaazlarını yapabileceği bir mescit inşa edildi. Bu mescit, askerî işlerin müzakeresi, elçilerin kabulü, mahkemelerin görülmesi ve bazen de folklor gösterilerinin tertiplendiği bir mekân olarak kullanıldı.
Buna göre mescidin hangi amaçla kullanıldığı söylenemez?
A) Dinî
B) Sosyal
C) Ekonomik
D) Diplomatik
E) Hukuki
Cevap😀


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı
3. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
A) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
B) Halifeliğin saltanata dönüşmesi
C) Hicrî takvimin yapılması
D) Fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılması
E) İlk İslam donanmasının kurulması
Cevap:E

4. İslam medeniyetinin Avrupa’yı etkilemesinde;
I. Haçlı Seferleri,
II. Endülüs ve Sicilya’da medreselerin açılması,
III. Akdeniz ticaretinin gelişmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Cevap:B

5. Muaviye, oğlu Yezid’i veliaht tayin ederek İslam dünyasında yeni bir dönemi başlatmış ve halifelik saltanata dönüşmüştür. Böylece halifelik kurumu, gücü elinde bulunduran İslam devletlerinde devam etmiştir.
Buna göre;
I. Emevi,
II. Abbasi,
III. Memlûk
devletlerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Cevap:E

6. İslam düşünce tarihi incelendiğinde bilim ve felsefe alanında XII. yüzyıla kadar Müslümanlar matematik, fizik, astronomi, kimya, biyoloji, tıp ve felsefede geniş çapta ve çok yönlü bir araştırma çabası içinde olmuştur. Müslümanlar, bu süre içinde bir yandan Eski Yunan ve Hintli düşünürlerin eserlerini dikkatle incelemiş, diğer yandan da bunlardan tamamen farklı yaklaşım ve metotlar geliştirmiştir.
Buna göre İslam medeniyetiyle ilgili olarak;
I. farklı medeniyetlerden etkilenil- diği,
II. bilimin gelişmesinde yeni yöntemler bulunduğu,
III. naklî bilimlere daha çok önem verildiği
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Cevap😀

SPONSOR REKLAMLAR

7. Abbasiler, Endülüs topraklarını merkezden gönderdiği valilerle yönetmiştir. 756 yılında Emevi ailesine mensup Abdurrahman, Kurtuba’ya gelerek yönetimi ele geçirmiştir. III. Abdurrah- man’dan itibaren Endülüs Emevi hükümdarları halife unvanını kullanmaya başlamıştır. Endülüs Emevi Devleti, Abbasilerle ve Franklarla mücadele etmiştir.
Buna göre;
I. XI. yüzyılda iki İslam devleti aynı coğrafyada bulunmuştur.
II. İslam dünyasında iki halife ortaya çıkmıştır.
III. Endülüs Emevi Devleti farklı devletlerle ilişki kurmuştur.
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Cevap:E


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı cevapları sayfa 175

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı cevapları sayfa 175

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı
Yeryüzündeki Cennet
Endülüs’te Müslümanlar sekiz asır farklı yoğunluklarla Hristiyan Reconquista hareketinin etkilerini derin şekilde hisseden, artık bu topraklarda var olmayı sürdürmenin kendileri için ne kadar çetin ve belki de imkânsız bir şey olduğunu anlamış olmalıdırlar. Endülüslüler, tarihlerinin son deminde inşa ettikleri o muhteşem yapı El-Hamra’nın her yanına işte bu gerçeği yansıtan “lâ gâlibe illallâh” Allah’tan başka üstün olan yoktur. İfadesini, her halükârda Allah’a tevekkül etmenin tesellisi içinde nakşetmişlerdir.
Binbir gece masallarındaki efsanevî sarayları anımsatan âdeta yeryüzündeki cennet burası. Sierra Nevada Dağları’na sırtını dayamış, yüksek kayalıkların tepesinde kollarını açmış bir kartal gibi uzanmakta. Ardındaki dağları aşan ihtişamıyla eteklerine kurulu şehri izlemekte, kartalın avını gözetmesi gibi. Dünyanın dört bir yanından getirilen çiçeklerle süslü ve bin bir çeşit meyve ağaçlarıyla dolu muazzam bir bahçe, içinde nilüferlerin ve çeşit çeşit balıkların yüzdüğü onlarca süs havuzu, her adımda başka bir çeşme, her duvarda ayrı bir işleme, her pencerede ayrı bir manzara, her adımda başka bir güzellik. Hiç kuşku yok El-Hamra Sarayı (Görsel 5.38) dünyanın en romantik ve en büyülü yerlerinden biri. Ressam Henri Regnault (Hanri Renyo) (1843-1871), El-Hamra’ya gittiğinde onun karşısında donup kaldı ve “Bunu yapan sanatçının yanında biz barbar, vahşi canavarlarız” diyerek sayısız taslak çizip notlar aldıktan sonra Orta Çağ Mağribî kültürü kalıntılarının peşine düşerek Mağrib’e (Fas’a) gitti. Fakat sonunda kafasından barbar bir Doğu imajı uydurmakla yetindi (Şeyban, 2014, s.70-73’ten düzenlenmiştir).
Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. El-Hamra Sarayı’nın dünyanın en romantik ve en büyülü yerlerinden biri olarak gösterilmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Yaplış Tarzı, Yapıldığı Mekan ve süslemleri ve işçiliğinin mükemmel oluşu olarak söyleyebiliriz.
2. Ressam Henri Regnault’un El-Hamra için söylediği söz hangi anlamları ifade etmektedir?
Cevap: Bu yapıyı yapanın son derece yüksek bir kültür ve medeniyete sahip olduğunu söylemiştir.
3. Nakşetmek ne demektir?
Cevap: Bir etkinin, olayın kalıcı ve etkili olmasını sağlamak, onu aklına, zihnine iyice yerleştirmek, kazımak
4. Endülüs’te, Müslümanların varlığını tehdit eden unsurlar nelerdir?
Cevap: İslam Düşmanları
5. Uydurulan barbar bir Doğu imajının günümüzde Doğu-Batı ilişkilerine etkileri neler olabilir?
Cevap: Elbette ki olumsuz etkisi olur.

Leave a Reply