9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları 3. Ünite

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları 3. Ünite
9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 66
66. Sayfamızda buluna tarihi terimleri cevaplandırılım ki tüm sayfaların cevapları verilmiş olsun. 
• Konar-göçer: Konargöçer, göçebe anlamına gelmektedir. Bir yerde yerleşik olarak yaşamayan kimseler için kullanılan bir tabirdir.
• Kast Sistemi: Kast sistemi, dünyanın en katı sınıf ayrımı sistemi olarak bilinir. Günümüzde Hindistan dışında Sri Lanka, Nepal, Bali gibi bölgelerde halen uygulanmakta olan kastsisteminde temel olan zenginlik ya da fakirlik değil meslek gruplarıdır.
• Artı Ürün : Üreticinin ihtiyacının üzerinde üretilen ürüne, genel olarak artı ürün denir. Bu verim üreticiye daha fazladan gelir ve getiri saglar. Artı ürünler : madeni aletlerin ortaya çıkmasıyla çoğalmaya başlamışlardır.
• Askerî Teşkilat: bir devletin askeri yapılanması
• 12 Levha Kanunları: 12 Levha Kanunları M.Ö. 451-M.Ö. 449, günümüz Avrupa Hukuku’nun temelini oluşturan Roma Hukukunun gelişiminde, yazılı olmayan hususların yazılı biçimde hukuki kurallar haline getirilmesi devrine ait hukuk kaynağıdır.
• Feodalizm: Feodalizm ya da derebeylik, başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir. Feodalizm kelimesi, Latince feodum ile taşınabilir değerli mal anlamına gelen Latin kökenli bir kelimeden türetilmiştir.
• İpek Yolu: İpek Yolu, Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur. Haziran 2014’te UNESCO, İpek Yolu’nun Chang’an-Tianshan koridorunu Dünya Mirası olarak belirlediğini de hatırlatalım.
• Kervansaray: Kervansaray, kervanların ticaret yolları üzerinde kurulan konak yeridir

SPONSOR REKLAMLAR

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları

SORU: 1. Günümüzdeki ticaret merkezlerinin özellikleri nelerdir?
CEVAP:Günümüzdeki ticaret merkezleri, şehirlerin merkezinde, ulaşım ağlarının ortasında, çok katlı ofisler şeklinde bulunmaktadır. Bu ticaret merkezleri, ofis olarak kullanılmakta ve diğer ticari ihtiyaçlar da daha çok şehrin dışında üretilmekte ve piyasaya sürülmektedir. Ticaret merkezlerinin, büyük şehirlerde, limanlara yakın, ulaşım ağlarına yakın olması işlerin daha kolay ve çabuk gerçekleşmesi için elzemdir. Son teknoloji yardımıyla geliştirilen ve yapılan yeni ticaret merkezleri de bu şekildedir.
SORU:2. Toplum hayatına kanunların etkileri nelerdir?
CEVAP:Toplum hayatını düzenleyen yazılı olan ve yazılı olmayan kurallar bulunmaktadır. Yazılı olmayan kurallar, ahlak ve kültür kuralları olarak sosyal hayatın her kesimi tarafından kabul edilen ve benimsenen kurallar olmuştur. Gelenek, görenek, örf ve adetler kapsamında şekillenmiştir.

Yazılı olan kurallar hukuk kurallarıdır. Hukuk kuralları, kanunlar olarak devletin güçlü olmasını sağlayan, milletin refah içinde yaşamasını sağlayan, adalet ve barış ortamını koruyan, birlik ve beraberliğin gerçekleşmesini sağlar. Kanunlar, insanların mutluluk, barış ve refah içinde yaşaması için adaletin sağlanması adına ortaya konar. Toplum hayatının bu şekilde yaşanması insanların hak ve özgürlüklerinin verilmesi anlamına gelir.

SORU:3. Orta Çağ’da Avrupa’da görülen yönetim biçimleri nelerdir?
CEVAP:Orta Çağ’da Avrupa’da görülen yönetim biçimleri Aristokrasi ve Derebeylik olarak bilinen Feodalite şeklinde yaşanmıştır.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 67
“Geçmişteki uygarlıklardan bazıları neden yıkıldılar? Ben, uygarlıkların kaderlerinin yıkılmak olduğuna inanmıyorum.” Arnold Toynbee
SORU:Arnold Toynbee’nin uygarlıkların yıkılmasına inanmamasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP:
 Bu sözle şunu anlatmak istiyor olabilir. Uygarlıklar yıkılmaz uygarlıklar etkileri ve ortaya koydukları medeniyet izleri ile günümüze kadar yaşarlar. Ya da şu da olabilir uygarlıklar başkaları tarafından yok edilse bile hiç bir zaman olağanüstü koşullar olmasa asla yok olmazlar.

SPONSOR REKLAMLAR

Feodal beylere ait şato
Feodal beylere ait şato

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 68
SORU:Feodalitenin güç kazanmasında etkili olan sebepler nelerdir?
CEVAP:Feodalite ve Aristokrasi soylu sınıfının, fakir halkı tahakkümü altına almasından ileri gelen yönetim biçimleri olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Avrupa’da uygulanan yönetim biçimi olarak Orta Çağ’da yaygın bir hale gelmiştir. Feodalite o dönemde güçlenerek siyasi düzenin içinde bir hegemonya oluşturmuştur.Feodalitenin güçlenmesinde  gücün tek bir yerde toplanması, zengin olanın fakir olanı ezmesi, kullanması, alıp satması ve ticaretin soylu sınıfına bağlı olarak yapılması etkili olmuştur. Bölgesel yönetimlerin bu şekilde siyasi istikrarsızlık ortamı oluşturması geçmişten o güne kadar aynı aşiret ve kabilelerin tahakkümünün sürmesine de bağlıdır. Feodalite Yeni Çağ’da yıkılarak tarihe karışmıştır.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 70
SORU:Gücün meşruiyet kaynağı bakımından Sasani, Bizans ve Moğol imparatorluklarının benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
CEVAP:Bizanslar, aristokratik bir güç dengesi kurarken, Moğollar, tanrıdan aldıkları gücü yaymak istemişlerdir. Sasaniler ise kutsal hanedanlar tarafından yönetildiklerine inanarak devlete itaat etmeyi ve başa bağlı kalmayı dini bir gereklilik olarak görmüşlerdir.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 71
SORU:Veba salgınının, Avrupa’da siyasi ve sosyal hayata etkileri neler olmuştur?
CEVAP:Büyük veba salgını, tarihte yaşanılmış birçok savaştan daha fazla can kaybına sebep olmuş bir felakettir. Etkisi o kadar büyüktü ki birkaç yılda 100 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Veba salgını 1347-1351 yılları arasında Avrupa’da meydana gelmiştir. O zamanlar Avrupa’da yoğun nüfus artışı yaşanmış, bunun sonunda da kıtlık dönemine girilmiştir. Büyük veba salgınının kıtlık döneminin hemen arkasından gelmesi haliyle Avrupa’nın bu durumla mücalesini çok zorlaştırmıştır. Salgın ilk olarak yoksul ve bakıma muhtaç insanlarda görülmüş, salgının yayılmasıyla birlikte üst tabakadaki kesimin de etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 72
SORU:“Ülkenin temeli vergidir, bu da adaletle yükselir, zulümle değil.” Sasani Hükümdarı Erdeşir Babekan’ın bu sözü günümüz için de geçerli midir? Neden?
CEVAP:Evet Arkadaşlar bu söz günümüz içinde geçerlidir. Zira devletlerin en büyük gelir kaynaklarından birisi vergidir. Adalet olmazsa devletler yükselemezler. Zira Adalet Mülkün temelidir sözü darbı mesel olmuştur.
SORU:Büyük İskender, Roma ve Sasani devletlerinin geniş coğrafyalara hükmetmelerindeki etkenler nelerdir?
CEVAP:-Düzenli ve disiplinli ordulara sahip olmaları,
-Adaletli yönetim anlayışına sahip olmaları,
-Hoşgörülü olmaları,
-Halktan vergi toplamaları,
-Güçlü bir yönetim sistemine sahip olmaları.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 73
SORU:İlk çağlardan itibaren tarım üretimini artırmak isteyen insanlar hangi faaliyetlerde bulunmuş olabilir?
SORU:Artı ürünün insan yaşantısına etkileri nelerdir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 74
SORU:Orta Çağ Avrupası’nda feodalite egemenken Osmanlı Devleti’nde uygulanan toprak sisteminin özellikleri nelerdir? Bir slayt hazırlayarak sınıfta sunum yapınız.
CEVAP: Bununla ilgili web Ortamından slayt bulabilirsiniz.

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 75
SORU:Kast sisteminin, Hindistan’ın siyasi birliğine etkileri nelerdir?
CEVAP:Olumsuz etkilemiştir. Zira Kast sistemi yüzünden birlik sağlanamamıştır.

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 78
SORU:İpek Yolu’nun geçtiği bölgelere hâkim olan Türk devletleri hangileridir?
CEVAP:İpek Yolu’nun geçtiği bölgelere hakim olan Türk devletleri şu şekildedir:
*Asya Hun Devleti
*Avrupa Hun Devleti
*Göktürk Devleti
*Uygur Devleti
*Karahanlı DEvleti
*Gazneli Devleti
*Büyük Selçuklu Devleti
*Osmanlı Devleti
*Türkiye


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 79
SORU:Tarihî ticaret yolları yeniden canlandırılabilir mi? Neden?
CEVAP:Olabilir ama bunun için çok büyük bir proje yapmak lazımdır. Bu makalenin en altında bulunan okuma parçasında bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Tek Kuşak-Tek Yol adlı metne gitmek için tıklayınız

SPONSOR REKLAMLAR

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 80
SORU:Medeniyetlerin, askerî teşkilatlanmaya ihtiyaç duymalarının sebepleri neler olabilir?
CEVAP:Askeri teşkilatlanma devletlerin devamının olmazsa olmazlarındandır. Zira bir devleti var olabilmesi için gerekli güç askeri güçtür.

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 82
SORU:Yerleşik ve konar-göçer toplumlar arasındaki ilişkileri belirleyen unsurlar nelerdir?
CEVAP: Yerleşiklerin üretimde üstün olmaları
Kopar-Göçerlerin askerlikte üstün olmaları
Yerleşiklerin toprağa bağlı kalmaları
Konar-Göçerlerin hayvancılıkla geçinmeleri
Konar-göçer toplulukların ekonomileri, ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olması.
Konar-göçer topluluklar dışa açık ve savaşçı olmaları yerleşik toplulukların ise tersine dışa kapalı ve barışçı bir yaşam biçimini benimsemeleri aralarındaki ilişkileri belirleyen unsurlardandır.
9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 83
SORU:Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eserine göre devletin ayakta kalmasını sağlayan unsurlar nelerdir?
CEVAP: Devletin temel yönetim işlevleri, asker, hazine ve adâlet temellerine dayanan devlet anlayışına göre belirlenmiştir. Buna göre, beyin özellikle üç tür memura ihtiyacı vardır: kılıç kullanan asker, devlet işlerini düzenleyen bilgili vezir ve devletin gelir-gider hesabını iyi tutarak hazinenin dolmasını sağlayan zekî ve becerikli kâtip.

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 85
SORU:Cengiz Yasası’nın ortaya çıkmasında Moğol kültürünün etkileri nelerdir?
CEVAP: Cengiz Yasası Moğol törelerinden çokça etkilenmiştir. Moğolların, örf ve adetleri, dini inanışları, bozkır gibi özellikleri bu yasanın oluşumunda etkili olmuştur. Cengiz, yaşadığı toplumun özelliklerini bildiğinden yasaları ona göre oluşturmuştur.
SORU:Justinianus Kanunları ve Cengiz Yasası’ndaki aile ve ceza hukukuna ilişkin kurallardaki farklılıklar nelerdir?
CEVAP: Aile hukuku: Kişiler evliliklerini kilise görevlisi ve tanıklar huzurunda evlenme iradelerini beyan ederek ispat eder. Cengiz Yasasında ise böyle bir şey söz konusu değildir.
Ceza hukuku:
 Justinianus Kanunlarında cezalar daha çok parayla ödenir, Cengiz yasalarında ise cezaların karşılığı ölümdür.


Evet Değerli takipçilerimiz Geldik 3. Ünite Değerlendirme çalışmaları cevaplarına. Biliyorsunuz ders kitabımızın en sonunda boşluk doldurma Test Sorularının cevapları veriliyor ama klasik soruların cevapları verilmiyor. Bu sebeple sitemiz bir işi yaparsan tam yap prensibine binaen bu eksik soruları cevaplandıracaktır. Ünite değerlendirme soruları sayfa 86 ve sayfa 87 de bulunmaktadır.Değerli takipçilerimiz sitemizi takip ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi sizlere düzenli ve tertipli bir site oluşturarak vermeye çalışıyoruz. Ölçme ve değerlendirme kısmında 3. Ünitede ki soruları cevaplayalım şimdi hep birlikte. 9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 86’dan başlayarak cevapları vermeye gayret edelim


ÖLÇME DEĞERLENDİRME
9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 86
Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Kavimler Göçü : Kavimler Göçü, 350-800 yılları arasında Avrupa’ya yapılan şiddetli insan göçüdür. İlk dönem ve ikinci dönem olarak ikiye ayrılmaktadır. İkinci dönemkavimler göçü ilk dönem kavimler göçünün devamı niteliğindedir. İlk dönem kavimler göçü Roma İmparatorluğu ve Hunlar arasında yoğun sınır değişikliklerini kapsar
Feodalite : Bu konuda yazmış olduğumuz makaleyi FEODALİTE (DEREBEYLİK) NE DEMEKTİR
Dogmatizm : Din ya da yetkelerce ileri sürülen düşünce ve ilkeleri kanıt aramaksızın, incelemeksizin ve eleştirmeksizin bilgi sayılan anlayış.
Toplumsal Tabaka:  Toplum biliminde ve diğer sosyal bilimlerde, toplumsal tabakalaşma kavramı hiyerarşik bir düzene ve toplum içerisindeki güç ve refahın bölümlenmesine, bireylerin bu bölümlenmedeki konumlarına atıfta bulunur.

SPONSOR REKLAMLAR

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:1. Orta Çağ’da Avrupa ordularının genel özellikleri nelerdir?
CEVAP:Orta Çağ’da Avrupa ordularının genel özellikleri şu şekildedir:
*Ordu, atlı ve yaya birliklerden oluşurdu.
*Ordu silahlı ve silahsız gruplardan oluşurdu.
*Ordu kutsal inançlar üzerine kurulu olurdu.
*Orduda dini değerler ve anane ön plana çıkarılırdı.
*Ordular çeşitli birliklerden oluşan yapılar olmuştur.
*Ordular daha çok kalelerde ve çadırlarda yaşayan birlikler olmuştur.

SORU:2. Ticari mekânların ticaretin gelişmesine etkileri nelerdir?
CEVAP:Ticari mekanların ticaretin gelişmesine etkiler vardır. Bir ticari merkezin kurulması, ticareti harekete geçirecek, ticareti zenginleştirecek, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve kolay ve çabuk hallolmasını sağlamak için inşa edilmiştir. Ticari mekanların varlığı, insanlar için ticaretin teşvik edilmesi anlamına da gelmektedir. Ticaret insanların en önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. Bu geçim kaynağı tarih boyunca gelişerek varlığını korumuştur.
SORU:3. İlk ve Orta Çağlarda üretimin yeterli aşamaya gelememesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: İlk ve Ortaçağlarda üretimin yeterli aşamaya gelememesinin nedenleri ilk başlarda insanların üretim yapmak amacıyla kullanabilecekleri yeterli teknolojiye ve bilgi birikimine sahip olmamalarıydı. Bu duruma bir de zaman zaman yaşanan salgın hastalıklar, doğa felaketleri ve savaşlar da eklenince insanlar sadece tüketebilecekleri kadarını yetiştirmek ve üretmek durumunda kalmıştır.
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Bir toplumsal tabakalaşma olan kast sistemi aşağıdaki medeniyetlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

A) Sümer
B) Babil
C) Hint
D) Çin
E) Mısır

2. Feodalizmde hiç kimse tam anlamıyla hükümran değildi. Bu yüzden soylular ve vassallar arasında mücadeleler Orta Çağ Avrupası’nda uzun süren istikrarsızlıklara hatta savaşlara neden olmuştur.
Buna göre Orta Çağ Avrupası ile ilgili olarak;
I. merkezî otoritenin zayıf olduğu,
II. sınıflar arası eşitlik olduğu,
III. savaşların feodalitenin Avrupa’nın
dışına yayılmasına neden olduğu ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Cengiz Han Yasası nesilden nesile aktarılan Türk ve Moğol törelerinin yazılı hâle getirilerek düzenlenmiş şeklidir.
Bu yasalar İslamiyeti kabul eden Moğol hanedanları tarafından da uygulanmıştır.
Buna göre;
I. yasaların oluşturulmasında farklı kültürlerden etkilenildiği,
II. Cengiz Han’dan önce yasaların sözlü olduğu,
III. yasaların Cengiz Han tarafından oluşturulduğu
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi vakıflar sayesinde günümüze kadar gelen ve kamu yararına çalışan ticari yapılardır?
A) Çarşı
B) Kervansaray
C) Pazar
D) Panayır
E) Kapan

SPONSOR REKLAMLAR

9.SINIF TARİH DERS KİTABI MEB YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 87

Tek Kuşak-Tek Yol
İpek Yolu Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’da son bulan bir ticaret yolunu temsil etmektedir (Görsel 3.18). Adını en önemli simgesi olan “ipek”ten alan bu ticaret yolu yalnızca ticari malların değil insanların, kültürlerin ve fikirlerin taşınmasında da aracı bir rol oynamıştır. Doğu ile Batı kültürü arasındaki etkileşimi tarih boyunca sağlamış olan yol, alternatif güzergâhların bulunmasıyla birlikte önemini yitirmiş olmasına rağmen son yıllarda tekrar dünya gündemine girmiştir. 2000’li yıllardan sonra artan sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile birlikte ciddi bir ekonomik büyüme performansı sergileyen Çin, hemen her ülkenin iş birliği
yapmak istediği bir aktör hâline gelmiştir. Bu avantajını kullanarak etki alanını genişletmeyi amaçlayan Çin, dünyanın en büyük ulaşım projesi olarak görülen “Tek Kuşak, Tek Yol” yani Modern İpek Yolu (The New Silk Road) Projesini hayata geçirmek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Proje; başta Çin olmak üzere bağımsızlıklarını kazandıktan sonra dünyayla ekonomik entegrasyona öncelik veren Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye, İran ve Rusya gibi önemli ülkeleri içermektedir. Asya, Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak olan Modern İpek YoluProjesi (karayolları, tren yolları, limanlar ve enerji nakil hatlarını içeren milyarlarca dolarlık altyapı yatırım girişimi) ile ilgili olarak ilk kez 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin’de bir zirve düzenlenmiştir. 29 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının katıldığı zirvede proje dünyaya anlatılmıştır. Türkiye’nin önerdiği “Orta Koridor” projeleri ile uyum içinde olması planlananModern İpek Yolu Projesi’nin, güzergâh üzerindeki ülkeleri kara, deniz, hava ve demir yolları ve liman-boru hatları aracılığıyla birbirine bağlaması planlanmaktadır. Modern İpek Yolu Projesi en basit hâliyle geçeceği 65 ülkeyi yol, liman, demir yolu (Görsel 3.19), havaalanı ile birbirine bağlamayı hedeflemektedir. (setav, 2017’den düzenlenmiştir).

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 87
9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 87

Ölçme ve değerlendirme konusundaki klasik soruları cevaplamaya ne dersiniz. toplamda altı tanesoru buluna bu bölüm kitabımızda  sayfa 87 de bulunmaktadır. 
Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.
SORU:
 1. Kültürlerin ve fikirlerin taşınmasında İpek Yolu’nun önemi nedir?
CEVAP: Çok önemli bir yere sahiptir. Zira İpek yolunun geçtiği ülkeler arası etkileşimi artırdığı muhakkaktır.
SORU: 2. Ülkelerin Çin ile iş birliği yapmak istemesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP: Çünkü Çin sanayileşme ve ürün üretimi alanında son derece öenmli bir yerdedir.
SORU: 3. Modern İpek Yolu Projesi hangi alanlarda yatırım girişimlerini içermektedir?
CEVAP: Karayolları, tren yolları, limanlar ve enerji nakil hatlarını içeren milyarlarca dolarlık altyapı yatırım girişiminden söz edilmektedir.
SORU: 4. Entegrasyon ne demektir?
CEVAP: Bir araya gelerek birleşme, bütünleşme.
SORU: 5. Modern İpek Yolu Projesi’nin günümüzde Türk ekonomisine etkileri neler olabilir?
CEVAP: Ticaret yolları genel olarak geçtiği tüm ülkelere katkısı olmuştur. Ülkemize de olumlu manada katkıları olacaktır.
SORU: 6. Tarihî İpek Yolu ile Modern İpek Yolu arasındaki önemli farklılıklar nelerdir?
CEVAP: Tarihi İpek yoluna oranla yeni ipek yolu daha çok ülkeyi kapsamakta daha çok ürünü kapsamaktadır. Daha çok ulaşım şeklini kapsamaktadır

Leave a Reply