8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Ünite: Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Konu tarama Testi

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Ünite: Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Konu tarama Testi

1. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda:
I. Sınırlar yeniden çizilmiştir.
II. Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
III. İmparatorluklar yıkılmış yerine ulus devletler kurulmuştur.
IV. Ülkeler ve şehirler harap olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı’nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri savaş sonunda toprak kayıplarının yaşandığına kanıt gösterilebilir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) I, II ve IV.
D) II, III ve IV.
2. Aşağıdaki haritada Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cepheler gösterilmiştir.
Haritadaki bilgilere göre;
I. Yeni cephelerin açılmasıyla savaş geniş bir alana yayılmıştır.
II. Osmanlı Devleti savunma cephelerinde büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır.
III. Osmanlı Devleti sınırları dışında da savaşmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.

3. I. Dünya Savaşı’nda devletler İttifak ve İtilaf olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.
İttifak (Bağlaşma) Devletleri
Savaştan önce: Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya.
Savaş sırasında: Osmanlı Devleti ve Bulgaristan katıldı.
İtilaf (Anlaşma) Devletleri
Savaştan önce: İngiltere, Fransa, Rusya.
Savaş sırasında: İtalya, ABD, Sırbistan, Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz ve Romanya bu gruba katıldı.
Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Savaş başladıktan sonra her iki gruba da başka devletlerden katılım olmuştur.
B) Devletler başka devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya çalışmıştır.
C) Birinci Dünya Savaşı’na en son dahil olan devlet Rusya olmuştur.
D) Savaş sırasında taraf değiştiren devletler olmuştur.
4. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Rumların bölgede yaptıkları isyanlara ve Yunanların işgaline karşı kurulmuştur. Bölgenin kültürel, ekonomik, nüfus bakımından Türklere ait olduğunu tarihi belgelerle ispatlamak için çalışmalar yapmıştır. Edirne’de iki defa kongre yaparak silahlı direniş kararı almış, gerekirse yerli halktan asker toplanabileceğini ilan etmiştir.
Buna göre Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti;
I. Bölgenin Türklere ait olduğunu ispat etmeye çalışmıştır.
II. Bölgesel nitelikte kongreler yapmıştır.
III. İşgallere karşı silah kullanılabileceğini belirtmiştir.
IV. Askere alma işlemlerini zorunlu hale getirmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.
B) II ve III.
C) I, II ve III.
D) I, II, III ve IV.
5. 12 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi, İstanbul’da çalışmalarına başlamış ve 17 Şubat 1920’de Misakımillî Kararları tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ancak İtilaf Devletleri Misakımillî Kararları’nın kabulünden rahatsız olmuştur. 16 Mart 1920’de İngilizler, toplantı halinde olan Mebusan Meclisi’ni basmış ve dağıtmıştır.
Bu metinde verilen bilgilere göre İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) İstanbul Hükûmeti’ne yardım etmeyi
B) Millî iradeyi ortadan kaldırmayı
C) Misakımillî’yi kabul ettirmeyi
D) Yeni bir meclis oluşturmayı

6. Misakımillî’de alınan,
● İşgal altındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir.
● Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir.
● Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir. kararlarından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Kapitülasyonlara karşı çıkıldığına
B) Halkın kararına saygı duyulduğuna
C) Uluslararası eşitlik ilkesine vurgu yapıldığına
D) Türk yurdunun sınırlarının çizildiğine
7. Erzurum Kongresi’nde alınan,
• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
• Kuva-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hakim kılmak esastır.
• Manda ve himaye kabul edilemez.
kararlarından hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret edilmiştir.
B) Osmanlı Hükûmeti’nin denetlenmesi amaçlanmıştır.
C) “Vatanın bütünlüğü” ilkesine vurgu yapılmıştır.
D) “Tam bağımsızlık” ilkesi dile getirilmiştir.
8. Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir:
● Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı olmayacak.
● Boğazlar; içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, savaş zamanı dahi bütün
gemilere açık olacak.
● Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak.
● Azınlıkların hakları genişletilecek.
Bu maddelerden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Azınlıklar müslüman halk ile eşit hale getirilmiştir.
B) Ekonomik bağımsızlığı yok sayılmıştır.
C) Askerî gücü yok edilmek istenmiştir.
D) Egemenlik hakları zedelenmiştir.
Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

9. I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’ni açmalarının amaçları şunlardır:
● İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni teslim almak.
● Karadeniz’i geçerek Ruslara yardım götürmek.
● Savaşa girmeyen devletleri kendi yanlarında savaşa çekmek.
Bu amaçlar dikkate alındığında;
I. Rusya’nın henüz İtilaf Devletlerine katılmadığı,
II. Osmanlı Devleti’nin stratejik açıdan önemli bir konumda olduğu,
III. İtilaf Devletlerinin savaşı kısa sürede bitirmeyi hedeflediği yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) II ve III. D) I, II ve III

CEVAPLAR: 1. B 2. B 3. C 4. C 5. B 6. B 7. B 8. A 9. C

Leave a Reply