8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Konu tarama Testi

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Konu tarama Testi

1. Avrupa’da gelişen Sanayi İnkılabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa’dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar, ithal ürünleri satın almaya yöneldiler.
Buna göre Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) İşsiz insan sayısında azalma olmasına
B) Küçük el tezgâhlarının sayısında artış yaşanmasına
C) Devletin vergi gelirlerinin çok yüksek düzeye ulaşmasına
D) Ülke topraklarının uluslararası açık bir pazara dönüşmesine
2. “Selanik Mülkiye Rüştiyesinde iken mahallemizdeki Binbaşı Kadri Bey’in oğlu Ahmet askerî rüştiyeye (ortaokul) devam ediyor ve askerî üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askerî rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selânik’e gelmişti. Askerî Rüştiyeye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiyeye giderek sınava girdim.”
Bu bilgiye göre Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine ilgi duymasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Ailesi
B) Çevresi
C) Öğretmenleri
D) Okuduğu kitaplar
3. Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte, vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmişti. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal’in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır.
Bu metinden Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği çıkarılabilir?
A) İleri görüşlülüğü
B) Eğitimciliği
C) İdealistliği
D) Sabırlılığı
4. Balkan Savaşları sonucunda Balkanlardaki Türk hâkimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu’ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Yunanistan ve Bulgaristan’da kalan Türklerin kültürel ve dinî hakları antlaşmalarla güvence altına alındı.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu’daki Türk nüfusu artmıştır.
B) Balkanlarda Türk varlığı sona ermiştir.
C) Osmanlı Devleti’nin sınırları daralmıştır.
D) Balkanlarda Müslüman nüfus azalmıştır.
5. Aşağıda I. Balkan Savaşı öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Balkan ülkelerini gösteren haritalara yer
verilmiştir.
Bu haritalara göre I. Balkan Savaşı’nın sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan, sınırlarını genişletmiştir.
B) Karadağ’ın Osmanlı Devleti ile kara bağlantısı kalmamıştır.
C) Osmanlı’nın Balkanlardaki tek sınır komşusu Bulgaristan olmuştur.
D) Osmanlı Devleti Avrupa kıtasındaki topraklarının tamamını kaybetmiştir.

6. 1789’da Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik fikri, içerisinde farklı ulusları barındıran imparatorluklarda birtakım sıkıntıların baş göstermesine neden olmuştur. Bazı Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum, Bulgar gibi uluslar Osmanlıya karşı ayaklanmışlar ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Buna karşılık milliyetçilik fikri, Türk ulusunu da etkilemiş ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında;
I. Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olduğu,
II. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı dostça tavırlar sergilediği,
III. Milliyetçilik fikrinin Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasında etkili olduğu, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
7. Mustafa Kemal Paşa Havza’ya ulaştıktan sonra halkla toplantı yapmış, toplantı sonunda Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf göndermiştir. Bu telgrafta, Anadolu’da yaşanan işgallerin mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükûmetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde mitingler düzenlenmiştir.
Bu metinden Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?
A) Örgütleyiciliği
B) Vatanseverliği
C) Açıksözlülüğü
D) Liderliği
8. Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik, Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Denebilir ki Selanik, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan bir penceresi konumundaydı.
Bu metinden hareketle Selanik’in Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Planlı ve çalışkan olması
B) Sabırlı ve disiplinli olması
C) İyi bir asker ve yönetici olması
D) Zengin bir düşünce yapısına sahip olması

9. Selanik’in karışık sokak aralarında tatlı sürprizlerle karşılaşılırdı; kâh yeşilliklerin arasında birdenbire denize açılan manzaralar, kâh çocuk sesleri ile Kur’an nağmelerinin taştığı sıbyan mektepleri, kâh muntazam vuruşlarla bakır veya demir döven çekiç seslerinin duyulduğu karanlık atölyeler, kâh kırlangıç yuvası gibi geçmişin birçok faciasını yaşamış yüksek evler… Bu şehrin dilleri ve dinleri farklı insanları, bu küçük tatlardan büyük mutluluklar çıkarmasını bilirdi.
Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selanik ve Milliyetçilik
B) Selanik ve Milli Mücadele
C) Selanik ve Kültürel Zenginlik
D) Selanik’in Jeopolitik Konumu
10. Aşağıdaki tabloda 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için ortaya çıkan fikir akımlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir.
I. Osmanlıcılık : Hangi din ve ırktan olursa olsun Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları kaynaştırarak bir “Osmanlı milleti” oluşturmanın amaçlandığı bu akımla imparatorluğun bütünlüğünü sağlamak hedeflenmiştir.
II. İslamcılık: Devleti kurtarmak için hangi milletten olursa olsun bütün müslümanları halifenin etrafında toplamayı amaçlamıştır.
III. Türkçülük: Devlet; dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta durabilir. Bu nedenle Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandırılmalıdır. Bu bilgilere göre, müslüman olan Trablusgarp halkının 1911 yılında yapılan Trablusgarp Savaşı’nda İtalya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alması bu akımlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III.

CEVAPLAR: 1. D 2. B 3. A 4. B 5. D 6. B 7. C 8. D 9. C 10. C
İNDİR

One Response

Leave a Reply