12. Sınıf İnkılap Tarihi -Toplumsal Devrim Çağında Türkiye ve Dünya- Konu Tarama Testi 2

12. Sınıf İnkılap Tarihi -Toplumsal Devrim Çağında Türkiye ve Dünya- Konu Tarama Testi 2

1. Türkiye ve Yunanistan’ı karşı karşıya getiren sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kıta Sahanlığı Sorunu
B) Fır Hattı Sorunu
C) 12 Mil Sorunu
D) Batı Trakya Türk Azınlığı Sorunu
E) ASALA’nın faaliyetleri

2. Türkiye; aşağıdaki devletlerden hangisinin kara sularını 6 milin üzerine çıkarmasını tehdit olarak gördüğü için hiçbir zaman kabul etmeyeceğini açıklamıştır?
A) Ukrayna
B) Bulgaristan
C) Yunanistan
D) Romanya
E) SSCB

3. Bir ülkede seçilmiş hükûmeti baskı kurarak veya zor kullanarak demokratik olmayan bir yolla istifa ettirme ya da
devirme eylemine darbe denir.
Buna göre darbe ile ilgili;
I. Antidemokratiktir.
II. Hukuka aykırıdır.
III. Millî iradeyi esas alır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

4. Demokrat Partinin kurucularındandır. 1950’den 1960’a kadar on yıl süre ile Başbakanlık yaptıktan sonra 27
Mayıs 1960’ta yapılan askerî darbe sonucunda tutuklanıp idam edilmiştir.
Hakkında bilgi verilen Türk devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemal Gürsel
B) İsmet İnönü
C) Turgut Özal
D) Adnan Adıvar
E) Adnan Menderes

5. Türkiye’de 1957 – 1983 yılları arası siyasi ve ekonomik alanda bunalımlı yıllar olarak geçmektedir.
Bu dönemde Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin yaşandığı söylenemez?
A) Demokrat Parti Hükûmetinin askerî darbe ile devrilmesi
B) 12 Eylül’de Kenan Evren’in yönetime el koyması
C) 12 Mart Muhtırası ile Süleyman Demirel’in istifa etmesi
D) Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Antlaşması’nın imzalanması
E) Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Halk oylaması ile yürürlüğe girmesi
B) Güçler ayrılığı ilkesini benimsemesi
C) Yasama yetkisinin iki meclisten oluşan TBMM’ye verilmesi
D) Temel hak ve özgürlükleri güvenceli bir statüye oturtması
E) Devlet−birey ilişkilerinde bireyin haklarını ötelemesi

7. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile oluşturulan kurumlardan biri değildir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Cumhuriyet Senatosu
C) Millî Güvenlik Kurulu
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E) İstinaf Mahkemesi

8. Kıbrıs Sorunun çözümü için 23 Şubat 1959’ta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara Antlaşması
B) Londra Antlaşması
C) Katma Protokol
D) Zürih Antlaşması
E) Paris Antlaşması

9. 1973-1994 yılları arasında devam ettirdikleri terör faaliyetleri ile çoğu Türk diplomat olan 35 Türkü şehit eden
Ermeni terör örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) UÇK
B) ASALA
C) JNA
D) ETA
E) KOMALA

10. Türkiye’de 1960 sonrasında sosyal hayattaki değişimin en başta gelen unsuru yaşanan iç göçlerdi. Daha çok,
köyden kente doğru yaşanan bu göçler, hem kent hayatını hem de köy hayatını derinden etkiledi.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1960 sonrasında yaşanan iç göçlere etki eden unsurlardan biri değildir?
A) Nüfusun hızla azalması
B) Köylerde toprakların yetersiz kalması
C) Modern tarım yöntemlerinin gelişmesiyle köylerde iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması
D) Gelişen ulaşım ağının kentlere hareketi kolaylaştırması
E) Köylerde yaşayanların kentlerdeki gelişmiş eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinden yararlanmak istenmesi

11. Türk sinema tarihinde uluslararası ödül kazanan ilk Türk filmi olan “Susuz Yaz’’ aşağıdaki yazarların hangisinin eserinden sinemaya uyarlanmıştır?
A) Yaşar Kemal
B) Orhan Pamuk
C) Necati Cumalı
D) Sabahattin Ali
E) Fakir Baykurt

12. 7 Kasım 1982’de halkoyuna sunularak kabul edilen 1982 Anayasasını, 1961 Anayasasından farklı kılan
özellikler arasında;
I. Bireylere değil devlete ağırlık veren bir anayasadır.
II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ayrıntılı
olarak düzenlenmiştir.
III. Cumhuriyet Senatosu kaldırılmıştır.
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
CEVAP: 1.E 2.C 3.D 4.E 5.D 6.E 7.E 8.B 9.B 10.A 11.C 12.E

Leave a Reply