12. Sınıf İnkılap Tarihi -Millî Mücadele – 4-Konu- Tarama Testi

12. Sınıf İnkılap Tarihi -Millî Mücadele – 4-Konu Tarama Testi
1. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) TBMM’nin ilk siyasi başarısını elde etmesi
B) Türk tarafı ile Yunanistan arasındaki savaş durumunun sona ermesi
C) Lozan Barış Antlaşması’na zemin hazırlaması
D) İstanbul ve çevresinin yönetiminin TBMM’ye bırakılması
E) Doğu Trakya’nın Yunanlılar tarafından boşaltılması

2. Mudanya Ateşkes Antlaşması askerî başarıların ardından kazanılmış siyasi bir zaferdir.
Bu antlaşma ile İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye bırakılması aşağıdakilerden hanginin göstergesidir?
A) İstanbul’un stratejik öneminin azaldığı
B) Boğazların tüm ülke gemilerine kapatıldığı
C) İstanbul yerine Ankara’nın başkent olduğu
D) TBMM’nin Osmanlı’dan sonra ikinci güç olduğu
E) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin kabul edildiği

3. Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlamıştır?
A) Türkiye’deki tüm yabancı okulların Türk kanunlarına göre eğitim-öğretim yapacak olması
B) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
C) Düyunuumumiye İdaresinin kaldırılması
D) Ülkede yaşayan azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
E) Fener Rum Patrikhanesinin İstanbul’da kalacak olması

4. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Sevr Antlaşması’nın baskıcı planı uygulanamamıştır.
B) Türk Devleti’nin diğer milletlerle eşit olduğunu belgelemiştir.
C) Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmiştir.
D) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösteren ilk belgedir.
E) Sömürge altında yaşayan Doğu milletlerine örnek olmuştur.

5. I. Musul Sorunu
II. Kapitülasyonlar
III. Savaş tazminatı
Yukarıdakilerden hangileri Lozan Barış Antlaşması sonucunda çözüme kavuşturulamamıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

6. Lozan Barış Görüşmelerinde İngiliz istekleri karşısında İsmet İnönü’nün Türkiye’nin çıkarlarından taviz vermemesi üzerine İngiliz temsilcisi Lord Curzon, İnönü’ye “Konferansta bir sonuca varacağız ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir konuda bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizin makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyor hepsini reddediyorsunuz.” demiştir.
Buna göre İsmet İnönü Lozan Barış Görüşmelerinde nasıl bir tutum sergilemiştir?
A) Uzlaşmacı
B) Kararlı
C) Hoşgörülü
D) Teslimiyetçi
E) İnatçı

7. Lozan Barış Antlaşması’nda Yeni Türk Devleti’nin “Ekonomik Bağımsızlığını” sağlayan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boğazlar Komisyonuna Türk başkan getirilmesi
B) Kapitülasyonların kesin olarak kaldırılması
C) Gayrimüslimlerin Türk vatandaşı sayılması
D) Yabancı okulların denetiminin Türklere bırakılması
E) Yunanistan ile Türkiye arasındaki nüfus mübadelesi

8. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Askerî zaferler siyasi zaferlere dönüşmüştür.
B) Sevr Antlaşması geçersiz hâle gelmiştir.
C) Batılı devletlerle tüm sorunlar çözüme kavuşturulmuştur.
D) Kapitülasyonlar ve azınlık hakları gibi sorunlar çözülmüştür.
E) İnkılapların yapılmasına zemin hazırlamıştır.

9. I. Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecektir.
II. Yabancı okullar Türk kanunlarına göre eğitim öğretim yapacaktır.
III. Boğazlar, başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecektir.
Lozan Barış Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerinden hangileri iç işlerimize karışılmasını önleyici nitelik taşımaktadır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?
A) Ülkede yaşayan gayrimüslimlerin Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi
B) Meriç Nehri’nin Türkiye ile Yunanistan arasında sınır kabul edilmesi
C) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
D) Kapitülasyonların kaldırılması
E) Boğazların her iki yakasının askerden arındırılması

11. İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’na TBMM Hükûmeti ile birlikte İstanbul Hükûmetini de davet etmiştir. Amaçları Türk tarafını bölerek birbirine düşürmektir. Buna göre TBMM, İtilaf Devletlerinin amacına engel
olabilmek için aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?
A) Görüşmelere İsmet İnönü gönderilmiştir.
B) Saltanat kaldırılmıştır.
C) Cumhuriyet ilan edilmiştir.
D) Başkent İstanbul’dan Ankara’ya taşınmıştır.
E) II.TBMM’nin açılması amacıyla seçim kararı almıştır.

12. Yeni Türk Devleti’nin Lozan Barış Antlaşması ile elde ettiği kazanımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Doğu Trakya’nın kurtarılması
B) Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması
C) Ermeni yurdu meselesinin sona ermesi
D) Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
E) Yabancıların her türlü adli, siyasi ve ekonomik ayrıcalıklarının kaldırılması
CEVAP ANAHTARI: 1.A 2.E 3.B 4.D 5.A 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A 11.B 12.A

Leave a Reply