12. Sınıf İnkılap Tarihi -Millî Mücadele – 3-Konu Tarama Testi

12. Sınıf İnkılap Tarihi -Millî Mücadele – 3-Konu Tarama Testi
1. TBMM’yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kuvayımilliye’nin belli bir otoriteye bağlı olmaması
B) Kuvayımilliye’nin disiplinsiz davranışları
C) Türk vatanının düşman işgalinden kurtarılmak istenmesi
D) Kuvayımilliye’nin işgalden kurtardıkları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmeleri
E) Kuvayımilliye’nin düşman ilerleyişini durdurmada yetersiz kalması

2. I. Yunanlıların, Çerkez Ethem İsyanı’ndan faydalanmak istemeleri
II. İtilaf Devletlerinin isteklerini TBMM’ye kabul ettirmek istemeleri
III. İşgallere karşı Türk halkının direnişinin kırılmak istenmesi
Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

3. Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan;
I. Çerkez Ethem İsyanı’nın bastırılması,
II. SSCB ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması,
III. 1921 Anayasası’nın kabulü,
IV. İtilaf Devletlerinin TBMM’yi Londra Konferansına davet etmesi
gelişmelerinden hangileri TBMM’nin huhuksal varlığınının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve IV.
E) I, III ve IV.

4. Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir?
A) Taraflardan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
B) Rusya Misakımillî’yi tanıyacaktır.
C) Batum Gürcistan’a verilecektir.
D) Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
E) Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir.

5. Kütahya – Eskişehir Savaşları sonrasında Türk ordusunun yok olmasını engellemek isteyen Mustafa Kemal’in uygulamış olduğu savaş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm güçleri bir araya getirerek topyekün saldırıya geçmek
B) Başkenti daha güvenli bir yere taşımak
C) Ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesini sağlayarak güvenlik hattı oluşturmak
D) İstanbul Hükûmeti ile anlaşarak düşmanı iki ateş arasında bırakmak
E) Zaman kazanmak için Yunanlılara ateşkes teklif etmek

6. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde 
imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Misakımillî’den taviz verilmesi
B) Fransa’nın Misakımillî’yi tanıması
C) Güney Cephesi’nde savaşı sonlandırması
D) Hatay ve İskenderun’un Suriye’ye verilmesi
E) Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kurtarılması

7. Mustafa Kemal Paşa, vatandaşlardan yurdun kurtuluşu için ellerindeki yiyecek, giyecek, silah, cephane, taşıt, yük
hayvanı gibi malzemeleri Türk ordusuna vermesini istemiş ve Türk halkını fedakarlığa çağırmıştır.
Aşağıdaki belgelerden hangisi ile Türk halkı topyekün genel seferberliğe çağrılmıştır?
A) Teşkilatıesasiye Kanunu
B) Tekalifimilliye Emirleri
C) Hıyanetivataniye Kanunu
D) Misakımillî Kararları
E) Kanuniesasi’nin ilanı

8. I. Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasını sona erdirmiştir.
II. Misakımillî’den ikinci kez taviz verilmiştir.
III. Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerin ilgili oldukları antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
I II III
A) Gümrü Antlaşması Kars Antlaşması Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması Gümrü Antlaşması Kars Antlaşması
C) Lozan Antlaşması Ankara Antlaşması Gümrü Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması Ankara Antlaşması Kars Antlaşması
E) Lozan Antlaşması Ankara Antlaşması Kars Antlaşması

9. I. Ankara Antlaşması
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
III. Sakarya Savaşı
IV. Büyük Taarruz
Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – III – IV – II
B) III – I – IV – II
C) IV – II – I – III
D) III – II – IV – I
E) I – IV – II – III

10. Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak da bilinen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Başkomutanlık Muharebesi
D) Sakarya Savaşı
E) Eskişehir – Kütahya Savaşı

11. Büyük Taarruz için yapılan hazırlık çalışmaları arasında
I. Başkomutanlık süresinin uzatılması
II. Sovyet Rusya’dan silah ve malzeme yardımı alınması
III. İstanbul’dan silah ve cephane kaçırılması yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

12. Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı’nda Türk ordusuna “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” emrini vermiştir.
Sakarya Savaşı’nı kazanmamızda etkili olan bu emrin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Savunma yapılarak da savaş kazanılabilir.
B) Belli bir çizgiyi savunmak en doğru savunma şeklidir.
C) Bütün birlikler vatanın her bölgesini savunacaktır.
D) Hiç vakit kaybetmeden düşmana karşı taarruza geçilmelidir.
E) Savunma hattı düşerse zaman kazanmak için barış istenmelidir.
CEVAP ANHATARI: 1.D 2.E 3.D 4.D 5.C 6.E 7.B 8.D 9.B 10.C 11.E 12.C

Leave a Reply