12. Sınıf İnkılap Tarihi -Millî Mücadele – 2-Konu Tarama Testi

12. Sınıf İnkılap Tarihi -Millî Mücadele – 2-Konu Tarama Testi
1. I. Amasya Genelgesi – Millî Mücadele’nin yönteminin belirlenmesi
II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisinin açılması kararı
III. Sivas Kongresi – Temsil Heyetinin yürütme gücünü kullanması
IV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten ayrılması
V. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan mebus seçilmesi
Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan gelişmelerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II.
B) III ve V.
C) IV ve V.
D) II, IV ve V.
E) III, IV ve V.

2. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Türkiye ile yapılacak olan Sevr Antlaşması’nın şartlarını hazırlamak için yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mondros Görüşmeleri
B) Paris Konferansı
C) Londra Konferansı
D) San Remo Konferansı
E) Lozan Konferansı

3. Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişah’ın imzalamaması
B) Türk halkının istememesi
C) Mebusan Meclisinin onayından geçmemesi
D) Mustafa Kemal’in karşı çıkması
E) TBMM’nin onayından geçmemesi

4. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazım Karabekir
B) İsmet İnönü
C) Enver Paşa
D) Rauf Orbay
E) Fethi Okyar

5. Millî Mücadele’nin başlangıcında, işgallere karşı Batı ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvayımilliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu’da bu tür bir gelişme görülmemiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvayımilliye’nin başarılı olacağına inanılmaması
B) Halkın padişahın kendilerini kurtaracağına inanmaları
C) Direniş için yeterli maddi kaynaklarının olmaması
D) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması
E) Ağır kış şartlarının düşmanı yıldıracağını düşünmeleri

6. Ermeni Hükûmetinin Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moskova Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Kars Antlaşması
E) Ankara Antlaşması

7. Ermeni sorununun ortaya çıkmasında İngiltere ve Rusya önemli rol oynamıştır. Rusya, kurulacak bir Ermenistan
ile güneye, Akdeniz’e ulaşmayı planlarken İngiltere ise bağımsız bir Ermenistan kurarak Rusya’nın Akdeniz’e
ulaşmasını engellemek istiyordu.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Yabancı devletler, Ermenileri kendi çıkarları için kullanmak istemiştir.
B) Rusya ve İngiltere, iç ve dış işlerinde bağımsız bir Ermeni Devleti istemiştir.
C) Rusya ile İngiltere’nin çıkarları birbiriyle örtüşmüştür.
D) Ermeni sorununun ortaya çıkmasında iç etkenler daha etkili olmuştur.
E) Ermeni sorunu Rusya’nın savaştan çekilmesi ile sona ermiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığına bir kanıt olarak gösterilemez?
A) Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması
B) Fransızların Misakımillî’yi tanıması
C) İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması
D) Ermenilerle iş birliği yapması
E) TBMM’yi resmen tanıması

9. Aşağıda verilen bilgilerin hangisi Doğu ve Güney Cepheleriyle ilgili ortak özelliktir?
A) Kuvayımilliye birliklerinin savaşması
B) Ermeniler ile savaşılması
C) Fransa ile mücadele edilmesi
D) 15. Kolordu Birliklerinin mücadele etmesi
E) Her iki cephenin kapanmasından sonra Batı Cephesinin açılması

10. Ermeni sorununun ortaya çıkmasında;
I. Osmanlı toprakları üzerinde emelleri olan devletlerin politikaları,
II. Milliyetçilik akımının etkisi,
III. General Harbord raporunun hazırlanması
verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

11. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir. İngilizler
yaptıkları yeni antlaşma gereğince bölgeyi daha sonra Fransızlara bırakmıştır. Fransızlar, Ermenileri de teşkilatlandırarak bölgede yaşayan Türklere oldukça sert ve zalimce davranmışlardır.
Buna göre;
I. Bölge halkı İngilizlerin geri gelmesini istemiştir.
II. Anadolu’nun paylaşımı ile ilgili planlarda değişiklikler olmuştur.
III. Ermeniler, işgallerde Fransızlar tarafından kullanılmıştır.
yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.

12. Doğu ve Güney Cephelerinin kapanmasını sağlayan antlaşmalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Lozan – Mudanya
B) Gümrü – Lozan
C) Ankara – Moskova
D) Gümrü – Ankara
E) Moskova – Mudanya

Leave a Reply