12. Sınıf İnkılap Tarihi -Millî Mücadele – 1-Konu Tarama Testi

12. Sınıf İnkılap Tarihi -Millî Mücadele – 1-Konu Tarama Testi
1. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kurulma nedenlerinden birisi değildir?
A) TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun sadece batıda mücadele etmesi
B) Osmanlı hükümetinin işgalleri önlemekte yetersiz kalması
C) İtilaf devletlerinden destek alan azınlıkların taşkınlıkları
D) Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olması
E) Yapılan işgallerin önlenememesi

2. Kuvayımilliye’nin Millî Mücadele Dönemi’nde sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) TBMM’ye karşı çıkan iç ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmuştur.
B) Yurdu işgallerden kurtarmıştır.
C) Ulusal bilinci uyandırmış ve mücadele ruhunu körüklemiştir.
D) Türk halkının işgaller karşısında sessiz kalmayacağını göstermiştir.
E) Halka moral sağlamış ve kurtuluş umudunu güçlendirmiştir.

3. I. Mondros Ateşkes Antlaşması
II. İzmir’in işgal edilmesi
III. Azınlıkların faaliyetleri
Yukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

4. I. Amasya Genelgesi
II. Amasya Görüşmeleri
III. Sivas Kongresi
IV. Erzurum Kongresi
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III – IV
B) I – IV – III – II
C) II – I – IV – III
D) I – III – II – IV
E) II – III – IV – I

5. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile millet egemenliği ilkesinden söz edilmiştir?
A) Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
C) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
D) Ulusal örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır.
E) Güvenli bir yer olan Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır.

6. Aşağıda verilen Millî Mücadele Dönemi’ne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Erzurum Kongresi’nde millî sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir.
B) Amasya Genelgesi’nde Millî Mücadele’nin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir.
C) Amasya Genelgesi ile İstanbul Hükümeti ilk kez Temsil Heyetinin hukuksal varlığını tanımıştır.
D) Sivas Kongresi’nde manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
E) Misakımillî kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmiştir.

7. Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misakımillî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve
serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız. ” denilmiştir.
Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Savaş durumuna son verilmesi
C) Çağın teknolojisinin takip edilmesi
D) Türk ülkesinin sınırlarının çizilmesi
E) Azınlık haklarında eşitliğin gözetilmesi

8. M. Kemal’in Millî Mücadele yıllarında “millî irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin
“Hâkimiyet Milletindir.” ilkesiyle hareket etmesiyle ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşgalleri engellemek için güçlü bir devletin himayesine girme fikrini kabul ettirmek
B) Milletin egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet kurma fikrini yaygınlaştırmak
C) Savaş bitinceye kadar milletin padişaha bağlılığını arttırmak
D) İtilaf devletlerini oyalamak
E) “Millî irade” kavramını başarıya ulaşmak için bir araç olarak kullanmak

9. Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) İstiklal Marşı’nın kabulü
C) Lozan Görüşmelerine başlanması
D) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
E) Düzenli ordunun kurulması

10. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?
A) Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması
B) Sivas Kongresinin toplanması
C) Hâkimiyetimilliye Gazetesi’nin çıkarılması
D) Ankara müftüsünün fetva yayınlaması
E) Anadolu Ajansı’nın kurulması

11. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan millî cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?
A) Sivas Kongresinde birleştirilmeleri
B) Bölgesel nitelikte olmaları
C) Bağımsızlık duygusuyla kurulmaları
D) Ulusal egemenliği gerçekleştirmek istemeleri
E) İşgallere karşı çıkmaları

12. I. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali
II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması
III. Amasya Görüşmesi
IV. Misakımillî’nin kabulü
Yukarıda verilen gelişmelerin kronojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) III – IV – I – II
B) IV – I – III – II
C) III – II – IV – I
D) II – IV – I – III
E) II – III – IV – I

Leave a Reply