12. Sınıf İnkılap Tarihi -İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 2

12. Sınıf İnkılap Tarihi -İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 2

1. Almanya ve İtalya’nın 1930’lu yılların başında dünya barışını tehdit ederek yayılmacı politika izlemeleri;
I. Balkan Antantı’nın imzalanmasına,
II. Rusya ile Türkiye arasında yakınlaşma olmasına,
III. Briand−Kellogg Paktı’nın imzalanmasına
durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

2. I. Balkan Antantı
II. Sadabat Paktı
III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’nin uluslararası alanda saygınlığını arttırmıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

3. İtalya’nın Doğu Akdeniz’e ve Orta Doğu’ya yönelme politikası izlemesi ve Habeşistan’ı işgal etmesi Orta Doğu
ülkelerini tedirgin etmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Rodos ve On İki Ada’nın Yunanistan’a verilmesine
B) Sadabat Paktı’nın imzalanmasına
C) Rusya ile Türkiye arasında yakınlaşma olmasına
D) Orta Doğu’da manda yönetimlerinin kurulmasına
E) Almanya’nın Milletler Cemiyetine üye yapılmasına

4. Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı’na katılmamıştır?
A) İran
B) Suriye
C) Irak
D) Türkiye
E) Afganistan

5. 15 Mart 1923’te Adana’da yaptığı bir konuşmada Atatürk:
“Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz!”demiştir.
Atatürk, bu sözüyle aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözülmesindeki kararlılığını göstermiştir?
A) Musul
B) Boğazlar
C) Hatay
D) Ege Adaları
E) Doğu Trakya

6. Atatürk gibi insanlar belirli bir nesil için doğmadıkları gibi belirli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerinin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.
Atatürk’ün vefatı sonrasında onun hakkında söylenen bu söz dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Avrupa devletlerinin desteğini kazandığına
B) Güçlü askerî güce sahip olduğuna
C) Lozan’dan kalan bütün sorunların çözüldüğüne
D) Atatürk’ün evrensel özelliğe sahip olduğuna
E) Diplomatik faaliyetlerin öneminin azaldığına

7. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa ve ABD öncülüğünde imzalanan hangi antlaşma ile savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmış ve devletler arası ilişkilerde barışçıl yollara başvurulması esas alınmıştır?
A) Briand-Kellogg Paktı
B) Litvinov Protokolü
C) Locarno Antlaşması
D) Sadabat Paktı
E) Akdeniz Paktı

8. Almanya ile Fransa öncülüğünde tazminat ve sınır sorunlarını çözmek için 1 Aralık 1925’te imzalanan Locarno Antlaşması ile ilgili olarak,
I. Alman tehdidine karşı Batı Avrupa sınırları güvence altına alındı.
II. Sınır konusunda bir anlaşmazlık çıkması hâlinde Milletler Cemiyeti hakemliği taraflarca kabul edildi.
III. Almanya bu antlaşma ile uluslararası iş birliğine yeniden katıldı.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

9. 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Amerika’daki küçük şirketlerin birleşerek tekeller kurması
B) Amerikan banka ve şirketlerinin çalışma esaslarını düzenleyen yasaların eksikliği
C) Hoover yönetiminin krizle ilgili gerekli kararları yerinde ve zamanında almaması
D) New York borsasının dibe vurması
E) Ekonomide takip edilen aşırı devletçi anlayış

10. Büyük bunalım olarak adlandırılan 1929 Dünya Ekonomik Krizi aşağıdaki hangi isimle adlandırılmaktadır?
A) Kara Perşembe
B) Kara Pazartesi
C) Bankerler Krizi
D) Büyük Resesyon
E) Mortgage Krizi

11. Avrupa’daki I. Dünya Savaşı’ndan sonra görülen totaliter rejimlerin ortaya çıktığı ülkeler aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
Almanya İtalya İspanya
A) Nazizim Faşizm Falanjizm
B) Faşizm Nazizim Falanjizm
C) Falanjizm Faşizm Nazizim
D) Nazizim Falanjizm Faşizm
E) Faşizm Falanjizm Nazizim

12. Faşist yönetim anlayışlarının özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?
A) Çoğulcu toplum düzenine karşıdır.
B) Devletsizliği öngörür.
C) Ekonomide korparatif bir anlayışı hayata geçirmek ister.
D) Milliyetçi ve ırkçı bir anlayışı politik arenada savunur.
E) Yayılmacı bir dış politika anlayışı söz konusudur.
CEVAPLAR: 1.A 2.E 3.B 4.B 5.C 6.D 7.A 8.E 9.E 10.A 11.A 12.B

Leave a Reply