12. Sınıf İnkılap Tarihi -İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 1

12. Sınıf İnkılap Tarihi -İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 1

1. I. TBMM Dönemi’nde alınan kararla saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırılmıştır.
II. TBMM Dönemi’nde yapılan inkılaplardan hangisi bu gelişmeyi tamamlar niteliktedir?
A) Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü
B) Cumhuriyetin İlanı
C) Tevhiditedrisat Kanunu
D) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun
E) Türk Tarih Kurumunun kurulması
2. Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Siyasi yapıyı daha demokratik hâle getirmek
B) Farklı kesimlerin görüşlerini meclise yansıtmak
C) Siyasi ve dinî otoriteden kaynaklı iki başlılığı ortadan kaldırmak
D) Hükûmetin uygulamalarına alternatif yeni görüşler üretmek
E) İktidar partisinin denetlenmesini sağlamak

3. I. Menemen Olayı
II. Şeyh Sait Ayaklanması
III. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması
IV. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması
V. Fethi Okyar’ın parti kapatması
Verilen olayların kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III – V – IV
B) II – III – I – IV – V
C) III – IV – I – V – II
D) IV – V – II – III – I
E) IV – II – III – V – I

4. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanması’na karşı alınan önlemlerden biri değildir?
A) Bölgesel seferberliğin ilan edilmesi
B) Adana’dan bölgeye bir kolordu getirilmesi
C) Bölgede sıkıyönetim ilan edilmesi
D) Takririsükûn Kanunu’nun çıkarılması
E) Erkânıharbiyeiumumiye Reisliğinin kurulması

5. Aşağıdaki konulardan hangisi Türk devlet politikasının vazgeçilemez unsurlarından biri değildir?
A) Millî sınırlar içinde vatanın bir bütün olup, bölünemez olması
B) Yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde yatırım yapması
C) Diğer ülkeler ile yapılan antlaşma ve ilişkilerde, karşılıklılık ve eşitlik esası
D) Manda ve himaye de dâhil hiçbir devletin koruyuculuğunun kabul edilmemesi
E) Ekonomik bağımsızlığımızı zedeleyici hiçbir unsurun kabul edilmemesi

6. Lozan’dan sonra İngiltere’nin; Musul’un Türkiye’ye değil de Irak’a bırakılması konusunda taviz vermez bir tutum içinde olması;
I. Musul’da halk oylamasının yapılmasına,
II. Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasına,
III. 1926 Ankara Antlaşması’nın imzalanmasına gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

7. Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türk−Fransız ilişkilerinin olumsuz seyir etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Dış Borçlar
B) Yabancı Okullar
C) Adana−Mersin demiryolunun millîleştirilmesi
D) Nüfus Mübadelesi
E) Hatay Meselesi

8. Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuz şartlar Türkiye’nin dış politikasında da olumsuzluğa yol açmıştır.
Bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması
B) Musul’un İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılması
C) Hatay’ın anavatana katılması
D) Yabancı okullar sorununun çözülmesi
E) Milletler Cemiyetine üye olunması

9. Türkiye Cumhuriyeti, 1920’de kurulan Milletler Cemiyetine 1932 yılına kadar üye olmamıştır.
Türkiye’nin bu teşkilata geç üye olmasında;
I. Milletler Cemiyetinin taraflı davranması,
II. Musul meselesinde Cemiyetin tutumu,
III. Cemiyetin İngiltere ve Fransa’nın güdümünde hareket etmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

10. Atatürk Dönemi’nde Türkiye, komşularıyla problemlerini büyük ölçüde çözmüştür. Bölgesel ve dünya barışına
katkıda bulunan uluslararası örgütlere üye olan aktif ve barışçı bir dış politika uygulayan ülke olmuştur.
Bu duruma kanıt olarak;
I. Milletler Cemiyetine üye olması,
II. Balkan Antantının oluşturulması,
III. nüfus mübadelesinin gerçekleştirilmesi
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

11. Boğazlar Komisyonunun kaldırılıp, Türkiye’ye Boğazlar çevresinde asker bulundurma hakkının tanındığı belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lozan Antlaşması
B) Montrö Sözleşmesi
C) Balkan Antantı
D) Sadabat Paktı
E) Briand−Kellogg Paktı

12. Almanya ve İtalya’nın Avrupa’da saldırgan politikaları, Almanya ile problemi olan Fransa’yı tedirgin etmiştir. Tehdidin büyüklüğünü gören Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırarak Suriye’ye bağımsızlık vermiştir.
Bu durum aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünü kolaylaştırmıştır?
A) Hatay sorunu
B) Osmanlı borçları
C) Yabancı okullar
D) Musul sorunu
E) Savaş tazminatı
CEVAPLAR: 1.B 2.C 3.E 4.E 5.B 6.D 7.D 8.B 9.E 10.E 11.B 12.A

Leave a Reply