12. Sınıf İnkılap Tarihi -II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 3

12. Sınıf İnkılap Tarihi -II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 3

1. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşmeleri esnasında demokrasi ve değişim talebi ile verdikleri “Dörtlü Takrir’’
önergesi ile CHP’den kopan ve DP’nin temelini atan siyasetçiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Celal Bayar
B) Fuat Köprülü
C) Hasan Polatkan
D) Adnan Menderes
E) Refik Koraltan

2. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Nuri Demirağ öncülüğünde kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokrat Parti
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Millet Partisi
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
E) Serbest Cumhuriyet Fırkası

3. II. Dünya Savaşı’ndan sonra savaştan galip çıkmış iki büyük devlet ve bu devletlerin çevresinde kümelenmiş küçük devletler arasında ekonomik, askerî, ideolojik, siyasi ve kültürel alanlardaki büyük çekişmelerin yaşandığı tarihsel döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soğuk Savaş
B) Asimetrik Savaş
C) Akustik Savaş
D) Sıcak Savaş
E) Nükleer Savaş

4. Marshall Planı, II.Dünya Savaşı sonrasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir.
ABD’nin özellikle Batı Avrupa’daki devletlere yönelik bu yardımları ile;
I. Avrupa’yı ekonomik ve siyasal anlamda bütünleştirmek,
II. Avrupa’da ekonomik refahı yükseltmek,
III. komünizmin yayılmasına engel olmak
amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

5. Soğuk Savaş Dönemi’nde SSCB’nin liderliğini yaptığı teşkilatlar arasında;
I. Varşova Paktı,
II. COMECON,
III. COMİNFORM
verilenlerden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

6. Çevreleme Politikası ABD’nin SSCB’ye karşı izlediği askerî, ekonomik ve diplomatik unsurları içeren dış politika
stratejisidir.
ABD’nin “Çevreleme Politikası”nı amaç edinmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Komünizmin yayılmasını engellemek
B) SSCB’nin genişlemesine mani olmak
C) ABD’nin güvenliğini sağlamak
D) ABD’nin etkinliğini dünyada artırmak
E) Dünya barışına katkı sunmak

7. Rekabet halindeki ideolojik ve siyasal bloklara girmemeyi öngören ve söz konusu oluşumların dışında kalarak alternatif bir siyasal anlayışı oluşturmayı amaç edinen uluslararası ilişkiler terminolojisindeki kavramın ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtilaf Bloku
B) İttifak Bloku
C) Bağlantısızlar Bloku
D) Mihver Bloku
E) Müttefik Bloku

8. 1949’da SSCB, Polonya, Bulgaristan, Çekoslavakya, Macaristan ve Romanya tarafından kurulan bu teşkilatın amacı üye ülkeler arasında ekonomik gelişmeyi hızlandırmak, bilimsel ve teknik gelişmeye önem vermek ve üye ülkeler arasındaki dayanışmayı sağlamaktı.
Buna göre sözü edilen teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?
A) NATO
B) Avrupa Birliği
C) COMECON
D) SEATO
E) ASEAN

9. ABD Başkanı Harry S.Truman 12 Mart 1947’de Avrupa’yı desteklemek ve güçlendirmek için Truman Doktrini’ni ilan etti.
ABD,Truman Doktrini ile;
I. SSCB’nin yayılmasını engellemek,
II. ABD’nin ekonomik ve siyasal hâkimiyetini genişletmek,
III. SSCB tehdidine karşı Türkiye ve Yunanistan’a askerî
yardım yapmak amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

10. Demokrat Parti iktidarı döneminde alınan kararla Türkiye 1952 yılında NATO’ya üye olmuştur.
Türkiye’nin bu kararı almasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sovyet tehdidi
B) Batılılaşma isteği
C) Birleşmiş Milletlere üye olma arzusu
D) Siyasi, diplomatik ve askerî yalnızlıktan kurtulma düşüncesi
E) Toprak bütünlüğünü koruma düşüncesi

11. Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde üye olduğu uluslararası kuruluşlar arasında;
I. Avrupa Konseyi,
II. Avrupa Ekonomik Topluluğu,
III. COMECON
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

12. Türkiye’nin 1952’de Kuzey Atlantik Paktına kabul edilmesini;
I. Kore’ye asker gönderilmesi,
II. SSCB’nin nükleer silah edinmesi,
III. Avrupa Konseyine üye olunması
gelişmelerinden hangilerinin kolaylaştırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
1.C 2.B 3.A 4.E 5.E 6.E 7.C 8.C 9.E 10.C 11.A 12.C

Leave a Reply