12. Sınıf İnkılap Tarihi -II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 2

12. Sınıf İnkılap Tarihi -II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 2

1. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru gelecekteki barışın esaslarını saptamak amacıyla toplanan Yalta Konferansı’na katılan devletler arasında;
I. Fransa,
II. Sovyet Rusya,
III. Almanya
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

2. II. Dünya Savaşı’nda yer alan devletler ve bu devletlerin başında bulunan kişilerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Sovyet Rusya – Stalin
B) Almanya – Hitler
C) İtalya – Mussolini
D) Japonya – Hirohito
E) Fransa – Mitterand

3. II. Dünya Savaşı ile birlikte Avrupa merkezli uluslararası sistem sona ermiş ve ABD yeni dünya düzeninin lideri
olma vasfını ele geçirmiştir.
I. Birleşmiş Milletler
II. Varşova Paktı
III. Dünya Bankası
Yukarıdaki kurumlardan hangilerinin varlığı ve kuruluşu verilen yargıyı destekler?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

4. Birleşmiş Milletler Teşkilatınının kuruluşu büyük bir savaşın neticesi olarak ortaya çıktı. ABD, İngiltere ve SSCB II. Dünya Savaşı sonrası kurulacak bu yapının temellerini II. Dünya Savaşı sırasında yaptıkları bazı görüşmeler ve konferanslarla belirlediler.
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler fikrinin gündeme geldiği bu görüşme ve konferanslar arasında gösterilemez?
A) Atlantik Bildirisi
B) Paris Konferansı
C) San Francisco Konferansı
D) Yalta Konferansı
E) Moskova Konferansı

5. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu ve Batı Bloklarına liderlik yapan devletler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Çin – ABD
B) SSCB – İngiltere
C) SSCB – ABD
D) İngiltere – Çin
E) ABD – Japonya

6. II. Dünya Savaşı sonunda Alman savaş suçlularının cezalandırılmasını sağlamak için müttefik devletlerce kurulan mahkeme hangi isimle faaliyette bulunmuştur?
A) Nürnberg Mahkemesi
B) Tokyo Savaş Suçları Mahkemesi
C) Lahey Uluslararası Adalet Divanı
D) Lüksemburg Adalet Divanı
E) Strazburg İnsan Hakları Mahkemesi

7. I. Tarım ve sanayi üretiminde düşüş
II. Kamu borçlanmalarında artış
III. Doların uluslararası para birimi oluşu
II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı ekonomik sonuçlar arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

8. I. Adana
II. Kahire
III. Potsdam
II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Müttefik Devletler ile Türkiye arasında yapılan ve Türkiye’nin Müttefik Blok’ta savaşa girmesinin görüşüldüğü konferanslar arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

9. II. Dünya Savaşı’nın Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilmek adına alınan önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Narh koyma uygulaması
B) Millî Koruma Kanunu’nun çıkarılması
C) Karne uygulamasına geçilmesi
D) Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin kurulması
E) Toprak Mahsulleri Vergisi’nin çıkarılması

10. I. Jeopolitik konum
II. Petrol rezervleri
III. Din ve mezhep sorunları
Orta Doğu coğrafyasının dünyanın bir numaralı fırtına merkezi olarak adlandırılmasının sebepleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

11. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmak istemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasi ve ekonomik sorunlarına çözüm aramak
B) Dünya siyasetinde etkili ve aktif bir siyaset izlemek
C) Doğu ve batı sınırını Rusya’ya karşı güvence altına almak
D) Balkanlarda kendisine karşı oluşturulabilecek herhangi bir ittifaka engel olmak
E) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını savaş gemilerine kapalı tutmak

12. Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
A) ABD ve SSCB dünyada iki büyük güç olarak ortaya çıktı.
B) İngiltere ile Almanya arasındaki tüm sorunlar çözüldü.
C) Uluslararası barışı korumak amacıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.
D) 1948 yılında Filistin toprakları üzerinde İsrail Devleti kuruldu.
E) Maddi ve manevi büyük kayıplar yaşandı.
1.B 2.E 3.D 4.B 5.C 6.A 7.E 8.D 9.D 10.E 11.B 12.B

Leave a Reply