12. Sınıf İnkılap Tarihi -II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 1

12. Sınıf İnkılap Tarihi -II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 1

1. II. Dünya Savaşı’nın çıkışına yol açan sebepler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
A) Almanya ve İtalya’nın siyasal birliklerini yeni tamamlamaları
B) I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan antlaşmaların ağır hükümler içermesi
C) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın yarattığı ekonomik yıkım
D) Saldırgan ve yayılmacı emeller taşıyan ideolojilerin ortaya çıkışı
E) Sömürgecilik zihniyetinin devam ediyor oluşu

2. Aşağıda verilenlerden hangisinde Mihver Devletler doğru sıralanmıştır?
A) ABD – İngiltere – Türkiye
B) İngiltere – Almanya – İtalya
C) Almanya – İtalya – Japonya
D) İtalya – Japonya – Rusya
E) Rusya – Almanya – Türkiye

3. Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine ilişkin olan fikrin, Hitler tarafından Almanya’nın Avrupa’da yayılma politikasının bir gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunda ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Düzen
B) Pozitif Politika
C) Hayat Sahası
D) Bizim Deniz
E) Büyük Fikir

4. II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatında veto yetkisine sahip ülkeler arasında;
I. Çin,
II. Fransa,
III. Almanya
yukarıdakilerden hangileri yer almaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

5. Savaş tarihinde ilk nükleer silah ABD tarafından II. Dünya Savaşı’nın son günlerinde kullanılmıştır.
ABD’nin nükleer saldırısından etkilenen kentler arasında;
I. Nagazaki,
II. Fukushima,
III. Hiroşima
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

6. Türkiye’yi II. Dünya Savaşı sırasında, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne aykırı bir şekilde Boğazlar; Lozan Antlaşması’na aykırı bir şekilde ise Doğu Anadolu toprakları üzerinde hak iddia ederek tehdit eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Sovyet Rusya
C) İtalya
D) Fransa
E) Almanya

7. Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı (1939 – 1945) yılları arasında Türkiye’de yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Karaborsacılık artmıştır.
B) Enflasyon artmıştır.
C) Tarımsal üretim büyük miktarda düşmüştür.
D) Çalışan nüfusun önemli bir kısmı silah altına alınmıştır.
E) Kişi başına düşen millî gelir artmıştır.

8. Türkiye, aşağıdaki hangi konferansta alınan karar sonrası Birleşmiş Milletler Teşkilatının asil üyeleri arasında yer alabilmek için sembolik de olsa Mihver Devletlere savaş açtığını ilan etmiştir?
A) Yalta Konferansı
B) San Fransisco Konferansı
C) Paris Konferansı
D) Potsdam Konferansı
E) Casablanca Konferansı

9. I. Toprak Mahsulleri vergisinin yeniden düzenlenmesi
II. Varlık vergisinin alınmaya başlanması
III. Çalışan nüfusun silah altına alınması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sırasındaki ekonomik sıkıntılarını aşmak amacıyla yaptığı girişimler arasında yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III

10. II. Dünya Savaşı yıllarında ekonomik anlamdaki daralmanın bir sonucu olarak tahsil edilmeye başlanan vergiler arasında;
I. Toprak Mahsulleri Vergisi,
II. Katma Değer Vergisi,
III. Özel Tüketim Vergisi
yukarıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

11. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de enflasyonun artması, karaborsacılığın yaygınlaşması ve bu sayede aşırı kazanç sağlayan bir zümrenin ortaya çıkması ile teoride bu durumun sorumlusu herkes için, uygulamada ise özellikle gayrimüslimler için tahsil olunmaya başlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haraç Vergisi
B) Varlık Vergisi
C) Cizye Vergisi
D) Toprak Mahsulleri Vergisi
E) İspenç Vergisi

12. Adolf Hitler ve ideolojisi Nazizm’i Almanya’da iktidara taşıyan nedenler arasında;
I. Versay Antlaşması’nın yarattığı hiçlik duygusu,
II. 1929 Ekonomik Krizi’nin yarattığı buhran,
III. Hitlerin hitabet yeteneği
yukarıdakilerden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.
1.A 2.C 3.C 4.C 5.D 6.B 7.E 8.A 9.C 10.E 11.B 12.E

Leave a Reply