12.Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

12.Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
Evet değerli takipçilerimiz bu makalemizde sizlere 12. sınıf inkılap tarihi dersi için 1. döneme ait yazılı sorularının sonuncusunu sunacağız. Biliyorsunuz daha önce 12.Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplarını sizlere sunmuştuk. Bu yazılıyı gördünüz çalıştınız ve umarım karne gününe yüksek yansıyacak bir not ile ikinci yazılıya hazır hale geldiniz. Şimdi de aşağıdaki soruları çözerek umarım yazılıdan yüksek not alırsınız.
Birinci yarı yıl yıllık plana göre Hukuk alanında yapılan inkılaplar konusunda sona eriyor. Böylelikle Bu konuya kadar yazılı sınav sorularını hazırlamak mantıklı olacaktır. Orta Öğretim kurumlar yönetmeliğine göre son işlenen konular ağırlıklı olmak üzere dediğine göre buradan geriye doğru sorularımızı yazarak 12.Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları dokümanımızı oluşturabiliriz.  Belki Sınav Tarihinin durumuna göre 3. Ünite olan Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesinden soru sorulmayabilir. Yani 1. dönem 2. yazılı için
-20. yy Başlarında Osmanlı devleti Ünitesi
-Milli Mücadele Ünitesinden
sorular sorulabilir.
İşte bu sebeple Aşağıdaki … Soruluk Test sorusundan oluşan 12. sınıf İnkılap Tarihi Sınav sorularını sizlere sunuyoruz. Özellikle Son yapılan YKS sınavından da sorular serpiştirdik araya. İsterseniz YKS çıkmış Tarih Sorularına bakabilirsiniz.

SPONSOR REKLAMLAR

SORULAR

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi Amasya Genelgesi’nde yer almaz?
A) Vatanın bağımsızlığı, milletin bütünlüğü tehlikededir.
B) Manda ve himaye kabul olunamaz.
C) İstanbul Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
D) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
E) Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.

2. Tekalif-i Millîye Emirleri’nin çıkarılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçları ödemek
B) Kuvay-ı Millîye’nin kurulmasını sağlamak
C) Kongrelerin toplanmasını sağlamak
D) Ayaklanmaları önlemek
E) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak

SPONSOR REKLAMLAR

12. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nin olumsuz gelişmelerinden birisidir?
A) Harbord Raporu
B) Bristol Raporu
C) Kuvay-ı Millîye
D) Kuvay-ı İnzibatiye
E) Misak-ı Millî

4. Millî Mücadele sırasında Rum ve Yunanlılar’ın kurduğu cemiyetlerden bazıları şunlardır:
I. Mavri Mira
II. Pontus Rum
III. Etniki Eterya
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bunların zararlı faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan millî cemiyetlerden biri değildir?
A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
E) Trakya Paşaeli Cemiyeti

5. TBMM, Lozan’a gönderilen heyetten kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.
Bu durum aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Azınlıklara hiçbir hak verilmeyeceği
B) Ekonomik taviz verilebileceği
C) Ermenilerle hâlâ mücadele edildiği
D) Bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği
E) TBMM’de ekonomik sıkıntılar yaşandığı

6. Sevr Barış Antlaşması ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Osmanlı Devleti temsilcileri tarafından imzalanmıştır.
B) Sevr Antlaşması şartları Saltanat Şurası’nda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
C) Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan’a bırakılacaktır.
D) Kapitülasyonlardan tüm İtilaf Devletleri yararlanacaktır.
E) Osmanlı Mebusan Meclisi’nde görüşülmüş ve onaylanmıştır.

7. Meclis’in Kayseri’ye taşınması tartışmaları hangi gelişmeden sonra yaşanmıştır?
A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
D) Sakarya Meydan Muharebesi
E) Büyük Taarruz

8. I. İnönü Muharebesi’nden sonra Yunanlıların yenilgiye uğramasıyla İtilaf Devletleri, Londra’da bir konferans yapılmasına karar verdi. Konferansa İstanbul Hükûmeti çağrılmış ve İstanbul Hükûmeti’nin yanında TBMM’yi temsilen bir yetkilinin de bulunmasını istemişlerdi.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir?
A) İtilaf Devletleri, I. İnönü yenilgisini kabul etmemişlerdir
B) İtilaf Devletleri’nin Anadolu’daki işgalleri sona ermiştir
C) I. İnönü Muharebesi’nden sonra Yunanlılar Anadolu’yu boşalttılar
D) TBMM’nin hukuki varlığını kabul etmişlerdir
E) Londra Konferansı’ndan sonra Yunanlılar geri çekilmiştir

I. İnönü Muharebesi Türk-Afgan Dostluk Antlaşması/Moskova Antlaşması
Sakarya Meydan Muharebesi Ankara Antlaşması/Kars Antlaşması
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı Mudanya Ateşkes Anlaşması/ Lozan Barış Antlaşması
9. Yukarıda verilen tablo incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Askerî alandaki başarıların siyasal alandaki başarıları etkilediğine
B) İmzalanan antlaşmaların yeni Türkiye Devleti’nin tanınmasını sağladığına
C) Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Millî Mücadele’nin savaş döneminin sona erdiğine
D) Kars Antlaşması ile Türkiye-İran sınırının son şeklini aldığına
E) Türkiye’yi tanıyan ilk Müslüman devletin Afganistan olduğuna

10. Mustafa Kemal’le ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) En çok etkilendiği yazarların başında Namık Kemal ve Tevfik Fikret gelmektedir.
B) Harp Akademisi’nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.
C) 31 Mart İsyanı’nın bastırılmasında, Hareket Ordusu’nda görev almıştır.
D) İlk görev yeri, Şam’daki V. Ordu’dur.
E) Katıldığı ilk savaş, Çanakkale Muharebeleridir.

11. I. Çanakkale
II. Suriye
III. Kafkas
Yukarıda verilen cephelerden hangileri I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’nin taarruz amaçlı açtığı cepheler arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

SPONSOR REKLAMLAR

12. Savaşın en önemli nedenlerinden olan ve Fransız İhtilali (1789) ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımı birçok
ulus üzerinde etkili olmuştur. Milliyetçilik akımından etkilenen ulusların millî devlet kurma istekleri doğrultusunda
bağımsızlık savaşları başlamıştır. Savaşın diğer bir nedeni ise sömürgecilik yarışıdır. Sanayi İnkılabı’nın getirdiği ham madde ve pazar bulma yarışı, sömürgeci devletler arasında büyük bir rekabet başlatmıştır. Devletler
arasındaki mücadele, silahlanma yarışına ve bloklaşmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu bilgiye göre, I. Dünya Savaşı öncesinde devletlerarası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Endüstri Devrimi sonucunda ham madde ihtiyacının artması
B) 1830 İhtilalleri’nin sonuçları
C) Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı
D) Rusya’nın Panslavizm politikası
E) Devletlerarası silahlanma yarışı

13. Aşağıdaki devletlerden hangisi Paris Barış Konferansı’na katılmamıştır?
A) ABD
B) Rusya
C) İngiltere
D) Japonya
E) Fransa

14. I. Arnavutluk
II. Batı Trakya
III. On İki Ada
Yukarıda verilen topraklardan hangilerini Osmanlı Devleti Balkan Savaşları’nda kaybetmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

15. I. Dünya Savaşı’nda yaşanan;
I. Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması,
II. ABD’nin savaşa katılması,
III. Bulgaristan’ın savaşa katılması,
gelişmelerinden hangileri İtilaf Devletleri’nin lehine sonuçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

16. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin esasları Paris Barış Konferansı’nda belirlenmemiştir?
A) Versailles Antlaşması
B) Saint Germain Antlaşması
C) Neuilly Antlaşması
D) Sevr Antlaşması
E) Triannon Antlaşması

SPONSOR REKLAMLAR

17. I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin Araplarla iş birliği yapmak için imzaladığı gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul
B) Sykes-Picot
C) Mac Mahon
D) St. Jean De Maurıenne
E) Sevr

18. Wilson İlkeleri’nde yer alan;
I. galip devletler, mağlup devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacak,
II. diplomaside açıklık olacak,
III. uluslar kendi geleceğini belirlemede karar hakkına sahip olacak
maddelerinden hangileri imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

19. I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile Saint Germain Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre; Çekoslovakya
ve Yugoslavya bağımsız oldu, Avusturya’da zorunlu askerlik kaldırıldı, Avusturya ordusuna sınırlamalar
getirildi ve Avusturya’nın savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı.
Buna göre Avusturya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?
A) Toprak kaybı yaşamıştır
B) Ordusu zayıflamıştır
C) İmparatorluk parçalanmıştır
D) Donanması zayıflamıştır
E) Ekonomisi zayıflamıştır

20. 1917’de yaşanan en önemli gelişmelerden biri de Rusya’daki Bolşevik İhtilali’dir. Rusya’da sosyal
ve siyasi sorunlarla beraber ekonomik sıkıntıların da artmasıyla, Bolşevikler hükûmet darbesi yaparak
iktidarı ele geçirdiler. İktidara gelen Bolşevik yönetimi, İttifak Devletleri ile anlaşarak savaşı bıraktı.
Yaşanan bu gelişmeler üzerine Sovyet Rusya aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak
savaştan çekilmiştir?
A) Versailles (Versay) Antlaşması
B) Triannon (Tiriyanon) Antlaşması
C) Brest Litowsk Antlaşması
D) Neuilly (Nöyyi) Antlaşması
E) Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması

21-Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan millî cemiyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Mütareke sonrasındaki işgalleri protesto eden mitingler ve gösteriler düzenlemişlerdir
B)Kongrelerin toplanmasında rol oynamışlardır.
C)Ülkede yeni bir rejim kurmayı amaçlamışlardır.
D)Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasında etkili olmuşlardır.
E)Kuvayımilliye için silah ve malzeme temin etmişlerdir.

SPONSOR REKLAMLAR

 

22-Sivas Kongresi’ne katılan delegelerin İttihat ve Terakki Fırkasının yeniden canlandırılmasına çalışılmayacağı ve var olan siyasi partilerden hiçbirinin siyasi emellerine hizmet edilmeyeceği konusunda yemin etmelerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığı konusundaki tartışmaları önlemek
B) Yeni partilerin kurulması için uygun zemin oluşturmak
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkasının desteğini almak
D) Siyasi bölünmelerin önüne geçerek bütünlüğü sağlamak
E) Yeni siyasi liderlerin ortaya çıkmasına ortam hazırlamak

 

23-Yunan ordusu, aşağıdakilerin hangisinde alınan karardan sonra, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmiştir?
A)Paris Barış Konferansı
B)Brest-Litowsk Antlaşması
C)San Remo Konferansı
D)Sevr Antlaşması
E)Londra Konferansı

24-Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında kurulan iyi ilişkiler sebebiyle aralarında Şevket Süreyya Aydemir, Hüsrev Tokin, Vâlâ Nurettin’in de bulunduğu gençlerin öğrenim görmek üzere gitmelerine izin verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sovyet-Rusya
B)İngiltere
C)İtalya
D) Fransa
E)ABD

SPONSOR REKLAMLAR

25-Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin ekonomik gelişimini araştıran Esra, bir gazetede “Millî Sanayinin Temelini On Yılda Attık” manşetini okumuştur. Bu gazete manşeti aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanabilir?
A)Cumhuriyetçilik
B)Laiklik
C)Halkçılık
D)Devletçilik
E)İnkılapçılık

1-b 2-e 3-d4-c 5-d 6-e 7-c 8-d 9-d 10-e 11-c 12-b13-b 14-c 15-b 16-d17-c 18-c 19-d 20-c 21-c 22-d 23-a 24-a 25-d

Leave a Reply