12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları 7. Ünite

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları 7. Ünite

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 197 Cevapları

► Askerî Darbe: Bir ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının silah zoru ile ülke yönetimine el koyması. Hükûmetlerin, ekonomik ve sosyal sorunları çözmekte başarısız oldukları iddiası, cuntacılar tarafından askeri darbelerin başlıca sebebi olarak gösterilir.
► Barış Harekâtı: Bir bölgeye Yapılan barış amaçlı askeri harekat
► Beyin göçü:  Yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilim insanı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi.
► Çarpık kentleşme: Çarpık kentleşme, şehirlerin herhangi bir denetim gücü olmadan ve plansız olarak rastgele ve her türlü planlamadan uzak bir biçimde büyümesidir.
► Garantör ülke: Garantör devlet ise bir başka devlet üzerinde hakkı bulunan devlet anlamına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti için garantör devletlerden bir tanesidir. Bu doğrultuda devlet ile ilgili herhangi bir konuda söz sahibidir.
► Gençlik hareketleri: Bir Ülkede Geçlerin Ülke sorunları ile alakalı hareket etmesi
► Gurbetçi: Gurbete çıkan ve oralarda çalışan, geçimini aile ocağından uzakta, gurbette kazanan kimse.
Muhtıra: Muhtıra ya da memorandum, bir kişi ya da grup veyahut kurumun, bir başka kişi, grup ya da kurumu uyarmak amacıyla ona gönderdiği yazılı metin. Aynı zamanda bir anlaşma, sözleşme ya da uzlaşmanın resmi bir özeti ve belgesidir. Resmi ya da iş dünyasına ait kullanım alanları mevcuttur. İletişim amaçlı kullanılır.
► Üçüncü Dünya Ülkeleri: Geri Kalmış ve gelişmemiş ülkeler için kullanılan terimdir.
► Yaptırım: Yaptırım(Müeyyide) bir hukuk kuralına aykırı davranılmasının sonucunda yol açılan zararın ortadan kaldırılmasını amaçlar. Kısaca yaptırım “Bir … sonuç”tur. Yaptırım bir hukuk kuralını diğer sosyal düzen kurallarından ayırır.
► Yumuşama (Detant): Soğuk savaş döneminde Doğu-Batı ilişkilerinde çatışma ve gerginliğin azaldığı tarihsel bir dönemi tanımlamak için de kullanılmaktadır.

SPONSOR REKLAMLAR

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
SORU: Tarihî süreçte Arap toplumları ve İsrail’i çatışmaya iten anlaşmazlığın nedenleri neler olabilir? Tartışınız.
SORU: 1974’te Türkiye neden Kıbrıs Adası’na bir askerî harekât düzenlemiş olabilir? Araştırınız.
SORU: Ermeni terör örgütü ASALA’nın Türkiye’ye yönelik düzenlediği saldırılar hakkında neler söylenebilir?
SORU: Askerî darbelerin demokrasiye zararları nelerdir? Tartışınız.
SORU: İletişimdeki gelişmelere en somut örnek hangi alanda yaşanmaktadır? Araştırınız.

 

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 198 Cevapları

SORU: 1. İki bloklu bir dünyada “Bağlantısızlık” kavramı siyasi olarak ne anlama geliyor olabilir?
CEVAP:Soğuk Savaş döneminde Batı İttifakı ve Doğu Bloku’nun yanı sıra üçüncü bir blok olmuştur. Buna bağlantısızlar hareketi denilmektedir. Bu hareket çoğunlukla Güney Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden oluşur.
SORU: 2. Yumuşama politikası sizin için ne anlam ifade ediyor? Paylaşınız.
CEVAP:Soğuk savaş döneminde Doğu-Batı ilişkilerinde çatışma ve gerginliğin azaldığı tarihsel bir dönemi ifade ediyor.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 199 Cevapları

SORU: ABD ve SSCB arasında 1960 sonrasındaki rekabetin dünyada görülen etkileri neler olabilir?
SORU: Yumuşama Dönemi’nde devletlerin izlediği politikalar nasıl bir değişime uğramıştır?
SORU: Belgrad Konferansı sonuç bildirisine bakarak Bağlantısızlar Bloku’nun temel düşüncesini tespit ediniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 200 Cevapları

SORU: 1947 BM’nin paylaşım planı ile 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Arap-İsrail Savaşı haritalarını karşılaştırınız. Farklılıkları tespit ediniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 201 Cevapları

SORU: Kudüs şehrinin Arap-İsrail çatışmasındaki önemini tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 202 Cevapları

SORU: Camp David Antlaşmaları imzalanmasına rağmen Orta Doğu’da bir barış ortamının sağlanamamasının sebepleri neler olabilir?

SORU: İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’da siyasi üstünlüğünü, ABD ve SSCB’ye bırakması, Orta Doğu toplumlarına nasıl bir değişim yaşatmıştır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 203 Cevapları

SORU: İran-Irak Savaşı’nın sonuçlarına baktığınızda iki ülkenin milyon dolarlara varan ekonomik kaybından kimlerin kazançlı çıkmış olabileceğini yorumlayınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 204 Cevapları

SORU: 1. Bir devletin komşusu olan devletlerle ilişkilerini yönlendiren konular neler olabilir?
SORU: 2. Bir devlet, terörle mücadelede hangi yöntemleri kullanırsa başarı elde eder?
SORU: Lozan Barış Antlaşması’nda Kıbrıs’ın konumu hakkında kesin bir karar verilmesine rağmen neden 1954’te tekrar bir egemenlik sorunu ortaya çıkmıştır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 205 Cevapları

SORU: Kıbrıs Adası’yla ilgili görüşmelere neden yalnızca İngiltere, Yunanistan ve Türkiye devletleri katılmıştır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 206 Cevapları

SORU: ABD başkanı Türkiye’nin Kıbrıs’a askerî müdahale etmesini neden ve nasıl önlemeye çalışmaktadır?

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 208 Cevapları

SORU: Yunanistan ve Türkiye NATO’ya üye iki devlet olmalarına rağmen Yunanistan’ın Ege Adalarını silahlandırmak istemesinin nedenini yorumlayınız.
SORU: Kore Savaşı’ndaki Koreli küçük kız Ayla olayını ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda Zeynep  hemşirenin başından geçen küçük Rum kız olayını karşılaştırarak Türklerin savaşta
bile yaşattığı insani değerleri yorumlayınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 209 Cevapları

SORU: Kara suları Yunanistan’ın iddiasına göre belirlendiğinde Ege Denizi’nde güç dengesi nasıl değişir? Açıklayınız.
SORU:1913’te Batı Trakya Cumhuriyeti’nin ve 1983’te KKTC’nin kuruluş süreçlerinde benzer olaylar yaşanmış mıdır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 212 Cevapları

SORU:Ermeni Meselesi’nde Türkiye ve Ermenistan’ın tarih komisyonu kurulması teklifine yaklaşımları sorun hakkında nasıl bir fikir vermektedir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 213 Cevapları

SORU:1. Askerî darbeleri: “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” düşüncesi doğrultusunda yorumlayınız?
SORU:2. Köyden kente yapılan yoğun göçler, kent yaşamında neleri değiştirebilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 214 Cevapları

SORU:12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Askerî Darbesi’nin demokratik yaşama olumsuz etkileri nelerdir? Kıyaslayınız.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 216 Cevapları

SORU:1961 ve 1982 Anayasalarını temel hak ve özgürlükler bakımından karşılaştırınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 217 Cevapları

SORU:Almanya’ya giden Türk işçilerin yaşadığı sıkıntıların temel nedenleri nelerdir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 220 Cevapları

SORU:Telefonun haberleşme ve kültürel ilişkiler alanındaki rolünü tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 220 Cevapları
Yukarıdaki resimden yola çıkarak askerî darbelerin kişi hak ve özgürlüklerine verdiği zararı yorumlayınız.

 


VII. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 222 Cevapları

Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanı Henry Kissinger, bir basın toplantısı yaparak Kıbrıs gelişmeleriyle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur:
“Türklerin Ada’ya çıkarma yapmasından sonraki ilk çalışmalarımız bir Türk-Yunan savaşını önlemek oldu. İkinci işimiz Kıbrıs sorununun anayasal bir düzene oturtulması ihtimalini açık tutmak, üçüncü olarak da çatışmanın daha genişleyerek uluslararası bir durum almasını önlemek idi (…) en gerekli şey de şüphesiz ki ateşkesin sağlanması idi.
Çalışmalarımız sırasında bütün müttefiklerimizle irtibatlı olarak çalıştık. ABD ateşkes sağlanması için uğraşırken İngiltere de ateşkesten sonra tarafları görüşmeye razı etmeye çalıştı. Önce ateşkes sağlanacak ondan sonra İngiltere; Türkiye ve Yunanistan’ı görüşmeye davet edecekti. Tehlike atlatılmıştır, şimdi çözüm bekliyoruz.”
1-2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
SORU:1. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs sorununa arabuluculuk yapmasındaki amacı nedir?
SORU:2. Amerika Birleşik Devletleri’ne göre Kıbrıs sorunundaki tehlike nasıl atlatılmıştır?
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:3. ABD ve SSCB arasında Yumuşama Dönemi’nin başlamasının nedenleri nelerdir?
SORU:4. İran-Irak Savaşı’na yol açan nedenler nelerdir?
SORU:5. Camp David Antlaşmalarının sonuçlarını açıklayınız.
SORU:6. Ermeni terör örgütü ASALA’nın kurulma amacı nedir? Açıklayınız.
SORU:7. Türkiye’de 1960’lardan itibaren giderek artan iç göçlerin topluma etkileri nelerdir? Açıklayınız.
Aşağıdaki tabloya göre 8. ve 9. soruları cevaplayınız.
8. İç göçler hakkında nasıl bir yargıya varılabilir?
9. Şehirlerde yaşayan insan oranının artması şehir hayatıyla ilgili ne gibi olumsuzluklara yol açmıştır?
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
10. ABD ve SSCB arasında Yumuşama Dönemi’nde yapılan antlaşmalarla nükleer silahların sınırlandırılması amaçlanmıştır. Yine Helsinki Sözleşmesi ile de uluslararası ilişkilerde barış ve iş birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Fakat bütün bunlara rağmen dünyadaki silah üretimi azalmamıştır.
Bu parçadan, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Savaş teknolojisindeki gelişmeler durmuştur.
B) Atom bombası kullanılmaya devam edilmiştir.
C) Kimyasal silahlar önem kazanmıştır.
D) Bazı bölgelerde savaşlar devam etmiştir.
E) ABD ve SSCB dışındaki devletler silah üretmiştir.

11. Bağlantısızlar Bloku aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin sonucunda oluşturulmuştur?
A) Potsdam Konferansı
B) Yalta Konferansı
C) Tahran Konferansı
D) Moskova Konferansı
E) Bandung Konferansı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 223 Cevapları

I-1948 Arap-İsrail Savaşı
II-1967 Arap-İsrail Savaşı
III-1973 Arap-İsrail Savaşı
12. Yukarıda verilen Arap-İsrail savaşlarından hangileri İsrail’in üstünlüğü ile sona ermiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

13-İsrail’in uluslararası alandan destek alması
İsrail’in Türkiye ile iş birliği yapması
Arap ülkeleri arasında birliğin olmaması
Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Arap-İsrail Savaşlarında Arapların başarısız 
olmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

14. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmamıştır?
A) Kıbrıs Meselesi
B) Ege Adaları
C) Nüfus Mübadelesi
D) Kıta Sahanlığı
E) Hava Kontrol Sahası

SPONSOR REKLAMLAR

15. 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’nin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıbrıs sorunu
B) Şiddet ve terör olayları
C) ASALA’nın faaliyetleri
D) Ekonomik sorunlar
E) Demokrat Partinin kurulması

16. “Kanlı Noel” olarak adlandırılan olay aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Ermenilerin Türk diplomatları öldürmesi
B) Kıbrıslı Türklerin öldürülmesi
C) Filistinli Müslümanların öldürülmesi
D) Afganistan’da sivil halkın bombalanması
E) Vietnamlı sivil halkın öldürülmesi

17. Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs’a yaptığı askerî müdahaleye, SSCB’nin karşı çıkmasının sebebi nedir?
A) SSCB’nin Kıbrıs’ın NATO üssü olmasından çekinmesi
B) SSCB’nin Kıbrıs’taki Ortodoksları desteklemesi
C) SSCB’nin ABD ile ilişkilerini düzeltmek istemesi
D) SSCB’nin Kıbrıs’ta etkinlik kurmak istemesi
E) ABD Başkanı Johnson’un gönderdiği mektubun etkisi

18. Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta barışı ve anayasal düzeni yeniden sağlamak için Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdi. Barış Harekâtı, planlara tam uygun bir şekilde gerçekleştirilerek belirlenen hedeflere ulaşıldı. Durumun Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaşa dönüşmesi tehlikesi karşısında Birleşmiş Milletler taraflara ateşkes çağrısında bulundu. 25 Temmuz 1974’te taraflar Cenevre Konferansı’nda toplandı. Konferansın sonuçsuz kalması üzerine Türkiye 14 Ağustos 1974’te İkinci Barış Harekâtı’na başladı. İkinci Barış Harekâtı ile Lefke, Lefkoşa, Magusa hattı çizildi ve adanın üçte
biri Türk kontrolüne geçince harekât sona erdi.Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye 1960 Londra Antlaşması’na uygun hareket etmiştir.
B) Birleşmiş Milletler Türkiye’yi desteklemiştir.
C) Türk Silahlı Kuvvetleri harekâtı başarıyla tamamlamıştır.
D) Türkiye, askerî seçeneği tek çözüm yolu olarak kabul etmemiştir.
E) Kıbrıs Türklerinin güvenliği sağlanmıştır

 19. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın bir özelliği değildir? 
A) Yürürlüğe girmeden önce halkoyuna sunulmuştur.
B) Yasama, millet meclisi ve senato arasında bölüştürülmüştür.
C) Askerî bir darbe sonucu oluşturulmuştur.
D) Hak ve hürriyetlerde sınırlamalara gidilmiştir.
E) Özerk kuruluşların yapılanmasına izin verilmemiştir.

SPONSOR REKLAMLAR

Leave a Reply