12. Sınıf İnkılap Tarihi -Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 5- Konu Tarama Testi

12. Sınıf İnkılap Tarihi -Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 5- Konu Tarama Testi
1. Atatürk ilkelerine sahip çıkmak için vatandaşlara düşen görevler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Atatürkçü düşünce sistemini dogmatik bir anlayış olarak benimsemek
B) Türkiye Cumhuriyeti’ni kalkındırmak için çalışmak
C) Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olmak
D) Gelecek kuşaklara bu ilkelerin öğretilmesini sağlamak
E) Millî birlik ve beraberliği bozacak davranışlardan kaçınmak

2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumunu hazırlayan etkenler arasında değildir?
A) Yaşadığı şehirler
B) Dönemin siyasi olayları
C) Düşünür ve yazarlar
D) Okuduğu okullar
E) Yapılan inkılaplar

3. Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışına;
I. Türkiye’nin menfaatlerinin gözetilmesi,
II. yabancı devletlerin iç işlerine müdahale edilmesi,
III. dış ilişkilerde yalnızlık politikasının benimsenmesi hangilerinin uygun olduğu söylenemez?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.

4. Atatürk “… ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.” demiştir.
Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi
B) Tam bağımsızlığın sağlanmasını
C) Dünya milletleri ile yalnız ekonomik alanda değil bilimsel alanda da yarışılmasını
D) Batıdaki gelişmelerin millî hassasiyetler gözetilerek takip edilmesini
E) Siyasi bağımsızlığın ancak askerî başarılarla sağlanabileceğini

5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?
A) Toplum ve devlet hayatında laikleşmeyi esas alır.
B) İnsan sevgisi ve barış gibi değerleri bünyesinde toplar.
C) Birbirinden bağımsız düşüncelerden meydana gelir.
D) Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarılmasını hedefler.
E) Millî egemenliğin hâkim kılınmasını amaçlar.

6. Atatürkçülüğün nitelikleri arasında;
I. ülke dışındaki gelişmelerden uzak olma,
II. bilimsel ve gerçekçi olma,
III. milletin ihtiyaç ve isteklerinden doğma özelliklerinden hangileri yer almaktadır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) II ve III.

7. Aşağıda verilen inkılaplar ve yapıldıkları alanlar ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
İnkılap —– Alan
A) Cumhuriyetin İlanı Siyasi
B) Kabotaj Kanunu’nun Kabulü Ekonomik
C) Musiki Muallim Mektebinin Açılması Sanat
D) Halkevlerinin Açılması Askerî
E) Türk Harflerinin Kabulü Eğitim

8. Atatürk ilkelerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Siyasi, kültürel ve ekonomik alanda güçlü bir ülke hâline gelmek
B) Toplumun ihtiyaçlarına göre ülke sınırlarını genişletme hedefini canlı tutmak
C) Halkın refah içerisinde yaşamasını sağlamak
D) Ülkede birlik ve beraberliği güçlendirici inkılapları gerçekleştirmek
E) Çağın gereklerine göre hareket edebilen genç nesiller yetiştirmek

9. Atatürkçü Düşünce Sistemi bir anda oluşturulmuş, dışarıdan örnek alınmış ithal bir sistem değildir. Türk milletinin gerçeklerinden ve ihtiyaçlarından doğmuş millî bir düşüncedir.
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde, aşağıdaki alanların hangisinde millî özelliklerin önemi diğerlerinden daha azdır?
A) Bilimsel Gelişmeler
B) Eğitim Sistemi
C) Ekonomik Anlayış
D) Kültürel Yapı
E) Askerî Sistem

10. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin özelliklerinden değildir?
A) Çağdaş medeniyet düzeyinin üstüne çıkmanın amaçlaması
B) Türk milletinin ihtiyaç ve isteklerinin esas alınması
C) Değişmez, sorgulanamaz ve tartışılamaz esaslara dayanması
D) Ulusal egemenlik ve bağımsızlığın temel amaç olması
E) Akılcı ve bilimsel düşünceye önem verilmesi

11. Atatürk “… gelişi güzel bir yabancı kültür, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerini tekrar
ettirebilir. Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin karakteridir.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözlerinin;
I. Türk Tarih Kurumunun kurulması
II. Türk Dil Kurumunun kurulması
III. Belleten Dergisi’nin yayınlanması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

12. Mustafa Kemal “…Türkiye büyük ve önemli bir çaba harcıyor. Çünkü savunduğu, bütün haksızlığa uğramış milletlerin, bütün Doğu’nun davasıdır.’’ demiştir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü Türk inkılabının hangi yönünü ortaya koymaktadır?
A) Kendine özgülüğünü
B) Evrenselliğini
C) Çok yönlülüğünü
D) Geleneksel değerleri önemsemesini
E) Bağımsızlığı ilke edinmesini
CEVAP ANAHTARI: 1.A 2.E 3.E 4.B 5.C 6.E 7.D 8.B 9.E 10.C 11.E 12.B

Leave a Reply