12. Sınıf İnkılap Tarihi -Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 4- Konu Tarama Testi

12. Sınıf İnkılap Tarihi -Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 4- Konu Tarama Testi
1. İzmir İktisat Kongresi’nde Mustafa Kemal “… ülkemizi kalkındıracak olan yabancı yatırıma karşı değiliz. Bu
kongre ile de ülkemiz ve milletimizin hakiki kurtuluşunu sağlayacak önemli kararlar alınacaktır. Bu kararlar ülkenin temelleri konumunda olacaktır.” demiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ülkenin kalkınmasının amaçlandığı
B) Kongrede ekonomik kararların alındığı
C) Yabancılardan finansal destek istendiği
D) Yatırım amaçlı yabancı firmaların desteklendiği
E) Kurtuluşun ekonomik kalkınmaya bağlandığı

2. I. Toprak Reformu Kanunu
II. Kabotaj Kanunu
III. Tevhiditedrisat Kanunu
Verilenlerden hangileri kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

3. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde özel sektörün neredeyse hiç gitmediği yerlerde sanayi tesisleri kurulmuştur.
Buna göre;
I. bölgesel yatırım dengesizliğinin giderilmesi,
II. ulusal kalkınmanın sağlanması,
III. özel sektörün devre dışı bırakılması
hedeflerinden hangilerinin gözetildiği söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde sanayinin gelişmesi için yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) Etibankın kurulması
B) Teşvikisanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Maadin Bankasının kurulması
D) Toprak Reformu Kanunu’nun çıkarılması
E) Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulması

5. • Topraksız çiftçinin topraklandırılmaya çalışılması
• Tarım bölgelerinin oluşturulması
• Tohum ıslah istasyonlarının açılması
Atatürk Dönemi’nde yapılan çalışmalar incelendiğinde;
I. sosyal eşitliğin sağlanmaya çalışıldığı,
II. tarımın geliştirilmek istendiği,
III. modern tarımın teşvik edildiği
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

6. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşvikisanayi Kanunu’nun çıkartılması
B) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Devletçilik politikasının uygulanması

7. İzmir İktisat Kongresi’nin başkanlığını yapan Kazım Karabekir “… alınan kararlar millî bağımsızlığını kazanan
milletimize ekonomik bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizlerde Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı
dalgalandıracak.” demiştir.
Buna göre İzmir İktisat Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kongrede kalkınma çaresi olarak millî üretim hedeflenmiştir.
B) Ekonomik bağımsızlığın yabancı sermayeden tamamen uzak durularak sağlanabileceği düşünülmüştür.
C) Sanayiye öncelik verilmesinin diğer sektörlerin önünü açacağı belirtilmiştir.
D) Kongre kararlarını Kazım Karabekir almıştır.
E) Kongreye farklı mesleklerden kişiler katılmıştır.

8. Türkiye’de:
• 1931 yılında altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi.
• 1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan arazi verildi.
Yukarıdaki gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ekonomik kalkınmanın tarıma bağlandığı
B) Nüfus artış hızının arttığı
C) Nüfusu artırmaya yönelik politikalar uygulandığı
D) Türk nüfusun azınlıklar karşısında dengelenmeye çalışıldığı
E) Çekirdek aile modelinin özendirildiği

9. Aşağıdaki kanunlardan hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla çıkarılmıştır?
A) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
B) Men-i İsrafat Kanunu
C) Tekalifimilliye Emirleri
D) Teşkilatıesasiye Kanunu
E) Tevhiditedrisat Kanunu

10. Mustafa Kemal Atatürk “Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız.” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözleri değerlendirildiğinde;
I. spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildiği,
II. halkın spora teşvik edildiği,
III. ülke tanıtımına katkı sağlamak üzere sporcular yetiştirilmesi gerektiği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

11. Atatürk “… halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve
genişletilmelidir. Sağlık örgütümüzde, memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?
A) Sosyal devlet anlayışının
B) Laiklik ilkesinin
C) Ulusal egemenliğin
D) Millî birlik ve beraberliğin
E) Yurtta ve dünyada barışın

12. 1926’da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında taşıma hakkı yalnızca Türk bayrağı taşıyan gemilere bırakılmıştır.
Bu yasanın aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Ülkedeki tersane sayısının artmasına
B) Ekonomik alanda bağımsızlığın güçlenmesine
C) Türk denizcilik sektörünün daha da gelişmesine
D) Yabancı sermayenin ülkeye girişinin yasaklanmasına
E) Dışa bağımlılığın azalması ile ulusal sermayenin artmasına
CEVAP ANAHTAR:1. C 2. B 3. C 4. D 5. E 6. A 7. A 8. C 9. A 10. E 11. A 12. D

Leave a Reply