12. Sınıf İnkılap Tarihi -Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 3- Konu Tarama Testi

12. Sınıf İnkılap Tarihi -Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 3- Konu Tarama Testi
1. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı; ‘‘Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü
dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek’’ olarak belirlenmiştir.
Buna göre ;
I. Türkçe’nin yabancı dillerin etkisinden kurtulması,
II. Türkçe’nin bilim dili hâline getirilmesi,
III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
uygulamalarından hangilerinin gerçekleştirilmesi beklenir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I ve III.

2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?
A) Millet Mekteplerinin açılması
B) Köy Enstitülerinin kurulması
C) Türk Dil Kurumunun açılması
D) Latin harflerinin kabulü
E) Üniversite reformunun yapılması

3. Milletleri meydana getiren unsurlardan birisi de zor zamanlarda bir araya gelebilmesi, ülkenin yararına olan
meselelerde beraber hareket edebilmesidir. Osmanlı’nın son zamanlarında ve Millî Mücadele yıllarında bu konuda
sıkıntılar yaşanmış, kültür ve düşünce farklılığı birlik ve beraberliğin sağlanmasında zorluklara yol açmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de eğitim ve kültür karmaşasını önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
A) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
B) Çok partili hayata geçiş denemeleri
C) Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulü
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü
E) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

4. Mustafa Kemal “Halka aşılanacak idealler, halkın ruhundan ve vicdanından alınmalıdır. Unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” diyerek Türk eğitim sisteminin hangi yönü vurgulanmıştır?
A) Dinî
B) Millî
C) Zorunlu
D) Bölgesel
E) Çağdaş

5. Cumhuriyet Dönemi eğitiminin temel ilkeleri arasında yer alan; “Eğitim programı ulusun bugünkü durumuna ve
değerlerine, toplumsal yaşamın gereksinimlerine, çevre koşulları ve çağın gereklerine tamamen uygun olmalıdır.” anlayışında eğitim sisteminin hangi özellikleri vurgulanmıştır?
A) Laik – Demokratik
B) Çağdaş – Laik
C) Millî – Çağdaş
D) Karma – Demokratik
E) Laik – Ulusal

6. 1 Kasım 1928’de kabul edilen kanunla, Latin harfleri Türkçeye uyarlanarak günümüz Türk alfabe sistemine
geçilmiştir.
Bu uygulama ile;
I. Okur-yazar oranını artırmak,
II. Batı ile ilişkileri kolaylaştırmak,
III. Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırmak durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

7. 1929 yılında yayınlanan bir dergide “Kalem kılıçtan daha güçlü ise Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır.” deniliyordu. Aşağıdakilerden hangisi derginin vurguladığı başarılar doğrultusunda yapılmış çalışmalardan birisi değildir?
A) Takririsükun Kanunu’nun çıkarılması
B) Tevhiditedrisat Kanunu’nun çıkarılması
C) Millet Mekteplerinin açılması
D) Harf İnkılabı’nın yapılması
E) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılması

8. I. Medreseler kapatıldı.
II. Devlet izni olmadan okul açılması yasaklandı.
III. Müfredat programları düzenlendi.
Verilenlerden hangileri Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un getirdiği düzenlemelerden değildir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

9. Yeni Türk Devleti’nde toplumsal alanda eşitliği sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soyadı Kanunu
B) Tevhiditedrisat Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Kılık Kıyafet Kanunu
E) Teşvikisanayi Kanunu

10. Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirdiği aşağıdaki düzenlemelerden hangisinde öncelikle imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir ülke meydana getirme anlayışı etkili olmuştur?
A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
D) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
E) Bey, paşa, ağa gibi sıfatların yasaklanması

11. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle;
I. ekonomik,
II. siyasal,
III. toplumsal
alanlarından hangilerinde kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde yapılan toplumsal alandaki inkılaplara örnek olarak gösterilemez?
A) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
B) Genel Kurmay Başkanlığının kurulması
C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
D) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
E) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
CEVAP ANAHTARI: 1.D 2.B 3.C 4.B 5.C 6.D 7.A 8.A 9.E 10.E 11.C 12.B

Leave a Reply