12. Sınıf İnkılap Tarihi -Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 2- Konu Tarama Testi

12. Sınıf İnkılap Tarihi -Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 2- Konu Tarama Testi
1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının nedenlerinden biri değildir?

A) Devlet başkanlığı sorununu çözmek
B) Yeni Türk Devleti’nin rejimini belirlemek
C) Saltanatın kaldırılmasını sağlamak
D) Yeni Türk Devleti’ni çağdaşlaştırmak
E) Ulusal egemenliği güçlendirmek

2. Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Yeni Türk Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
B) Laikliğe geçiş süreci hızlandı.
C) Hilafet yanlılarının dayanağı ortadan kaldırıldı.
D) İnkılapların yapılması kolaylaştı.
E) Ulusal egemenlik anlayışı güçlendi.

3. Cumhuriyetin ilanı ile Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı belirlenerek yetkileri birbirinden ayrılmıştır. Buna göre Yeni Türk Devleti’nin ilk Cumhurbaşkanı, ilk Başbakanı ve ilk Meclis Başkanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
Cumhurbaşkanı Meclis Başkanı Başbakan
A) Fethi Okyar İsmet İnönü Mustafa Kemal
B) Fethi Okyar Mustafa Kemal İsmet İnönü
C) Mustafa Kemal Fethi Okyar İsmet İnönü
D) Mustafa Kemal İsmet İnönü Fethi Okyar
E) İsmet İnönü Fethi Okyar Mustafa Kemal

4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, laik bir toplum yapısı oluşturmak için yapılan çalışmalardan biri olduğu savunulamaz?
A) Medreselerin kapatılması
B) Kabotaj Kanununun kabulü
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Tevhiditedrisat Yasası’nın çıkarılması
E) Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması

5. I. TBMM döneminde alınan kararla saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırılmıştır. II.TBMM döneminde yapılan inkılaplardan hangisi bu gelişmeyi tamamlar niteliktedir?
A) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
B) Cumhuriyetin İlanı
C) Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulü
D) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılması
E) Türk Tarih Kurumunun kurulması

6. Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Halifeliğin işlevini kaybetmesi
B) Yapılacak inkılaplar için halifeliğin engel teşkil etmesi
C) Halifeliğin laiklik ilkesi ile çelişmesi
D) Avrupalı devletlerin halifeliğin kaldırılması yönündeki talepleri
E) Ümmetçi devlet anlayışından ulusçu devlet anlayışına geçilmek istenmesi

7. 3 Mart 1924 tarihinde yapılan düzenleme ile ;
• Halifelik kaldırıldı.
• Tevhiditedrisat Kanunu kabul edildi.
• Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.
Aşağıdakilerden hangisi yapılan bu düzenlemelerin ortak amacıdır?
A) Eğitimde birliğin sağlanması
B) Ulusal egemenlik kavramının yerleştirilmesi
C) Devletin çağdaş ve laik bir yapıya kavuşturulması
D) Cumhuriyet ile saltanatın birbirinden ayrılması
E) Millî eğitimin temel amaçlarının belirlenmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’nun kadına sağladığı haklardan biri değildir?
A) Resmî nikâhın zorunlu hâle getirilmesi
B) Seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C) İstediği mesleğe girebilme hakkının verilmesi
D) Mirasta kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
E) Evlilikte yaş sınırı getirilmesi

9. “Bu anayasa; dağılan ve yok olmaya yüz tutan Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine, millet iradesine dayalı yeni bir
Türk Devleti’nin kuruluşunu hukuki ve siyasi açıdan belgeleyen bir eserdir. Zamanın şartlarına göre hazırlanmış,
kısa bir geçiş dönemi anayasası niteliğindedir.’’
Yukarıda bahsedilen ve Yeni Türk Devleti’nin hukuk kurallarını belirleyen belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1921 Anayasası
B) 1924 Anayasası
C) Kanunuesasi
D) Tanzimat Fermanı
E) Islahat Fermanı

10. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde şeri mahkemelerin yanında azınlık ve elçilik mahkemeleri de kuruldu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Hukuk birliği olmadığının
B) Özgürlüklerin temel alındığının
C) Dinî hükümlerin uygulanmadığının
D) Müslümanlar arasında ikilik çıktığının
E) Yönetim birliği sağlanamadığının

11. Mustafa Kemal, kendisine sorulan “En büyük inkılap eseriniz hangisidir?” sorusuna, “Benim yaptıklarım, birbirine bağlı ve lüzumlu işlerdir. Bana yaptıklarımı değil, yapacaklarımı sorunuz!” cevabını vermiştir.
Atatürk bu cevabı ile inkılaplarının hangi yönünü vurgulamıştır?
A) Gelecekten umutlu olduğunu
B) Millî bir karaktere sahip olduğunu
C) Halk egemenliğinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu
D) Laiklik ilkesinin bütün çalışmaların kökenini oluşturduğunu
E) Yapılan bütün işlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olup ve dinamik olduğunu

12. Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisine diğerlerinden daha önce kavuşmuştur?
A) İstediği mesleği seçebilme
B) Muhtarlık seçimlerine katılabilme
C) Milletvekili seçme ve seçilme
D) Evlilikte kendi soyadını kullanabilme
E) Evlilikte kazanılan malların ortaklığına
CEVAP ANAHTARI: 1.C 2.A 3.C 4.B 5.B 6.D 7.C 8.B 9.A 10.A 11.E 12.A

Leave a Reply