12. Sınıf İnkılap Tarihi -Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 1- Konu Tarama Testi

12. Sınıf İnkılap Tarihi -Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 1- Konu Tarama Testi
1. I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II. Soyadı Kanunu’nun kabulü,
III. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkartılması
Verilen inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?
Halkçılık Milliyetçilik Cumhuriyetçilik
A) II  III I
B) II  I III
C) III II I
D) III I II
E) I II III
2. I. Halkın seçtiği kişilerin belli bir süre için devlet yönetiminde bulunması,
II. Halkın, bütün kurum ve kuruluşlardan eşit yararlanma hakkının olması,
III. Türkiye’nin ulusal çıkarlarının gözetilmesi
Verilen uygulamalar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğru eşleştirilmiştir?
I II III
A) Cumhuriyetçilik Halkçılık Milliyetçilik
B) Devletçilik Halkçılık Laiklik
C) Laiklik Milliyetçilik Devletçilik
D) Milliyetçilik Devletçilik Halkçılık
E) Halkçılık Devletçilik Laiklik

3. I. Çok partili siyasi yaşam
II. Tüm yurttaşların haklarının güvence altına alınması
III. Seçim ve halk iradesinin temsil edilmesi
Yukarıda verilenlerden hangilerinin ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin savunduğu düşünceler olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

4. Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.
Buna göre ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir?
A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) İnkılapçılık
E) Laiklik

5. Cumhuriyet Dönemi’nde Türk dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Türkçe’nin zenginliği ortaya
koyulurken, yabancı dillerin boyunduruğundan da kurtarılması amaçlanmıştır.
Yukarıdaki çalışmaların Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir?
A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik
E) Milliyetçilik

6. ● Türk Tarih Kurumu
● Türk Dil Kurumu
Milliyetçilik İlkesi doğrultusunda açılan bu kurumların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam bağımsızlığa kavuşmak
B) Eğitimi devletin kontrolüne almak
C) Türkçenin zenginliğini ortaya koymak
D) Okuma yazma oranını arttırmak
E) Millî şuuru ve kültürü geliştirmek

7. Atatürk Dönemi’nde devletin ekonomi alanında düzenleyici ve denetleyici bir rol oynaması aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu kılmıştır?
A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Milliyetçilik
E) İnkılapçılık

8. Cumhuriyetin ilk yıllarında kız ve erkek çocuklarına eğitim sisteminden istedikleri biçimde faydalanma yolunun açılması, aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisinin uygulandığına kanıttır?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik
E) Devletçilik

9. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması,
II. Aşar vergisinin kaldırılması,
III. Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
Verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilgilidir?
I II III
A) Devletçilik Halkçılık Laiklik
B) Halkçılık Çağdaşlık Ulusçuluk
C) Ulusçuluk İnkılapçılık Cumhuriyetçilik
D) Laiklik Halkçılık Ulusçuluk
E) Halkçılık Cumhuriyetçilik Devletçilik

10. ● Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması
● Sanayi tesisi kuracak girişimcilere vergi muafiyeti getirilmesi
● Aşar vergisinin kaldırılması
Cumhuriyet Dönemi’ne ait bu uygulamaların aşağıdaki alanlardan hangisinde ilerlemek için yapıldığı savunulabilir?
A) Dinî
B) Siyasi
C) İdari
D) Ekonomik
E) Kültürel

11. ● Pratik olmayan ölçü birimlerinin değiştirilmesi
● Hafta tatilinin cumadan pazara alınması
● Miladi takvimin kabul edilmesi
Verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
A) Ulusçuluk
B) Devletçilik
C) İnkılapçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Laiklik

12. Türkiye Cumhuriyeti’nde çağın gelişen şartlarına göre değişimi ve modernleşmeyi sağlamak amacıyla yapılan bütün çalışmalar, aşağıdaki ilkelerden hangisi kapsamında değerlendirilebilir?
A) Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) İnkılapçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık
CEVAP ANAHTARI: 1.A 2.A 3.E 4.A 5.E 6.E 7.B 8.B 9.A 10.D 11.C 12.C

Leave a Reply