12. Sınıf İnkılap Tarihi -20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2 KonuTarama Testi

12. Sınıf İnkılap Tarihi -20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2 KonuTarama Testi
1. XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde pek çok alanda değişimin yaşandığı bir dönemdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerin yaşandığı alanlardan birisi değildir?
A) Siyasi sınırlar
B) Yönetim anlayışı
C) Kültürel hayat
D) Demografik yapı
E) Hanedan ailesi

2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan bazı fikir akımları şunlardır:
• Osmanlıcılık
• Türkçülük
• İslamcılık
Yukarıdaki fikir akımları ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müslüman halk arasında birlik ve beraberliği sağlamak
B) Gayrimüslimlerin ayaklanmalarına karşı tedbir almak
C) Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına engel olmak
D) Osmanlı Devleti’nde demokrasinin gelişmesini sağlamak
E) Türk nüfus yoğunluğunu artırmak

3. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı
cepheler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suriye – Filistin
B) Çanakkale – Kanal
C) Galiçya – Makedonya
D) Kanal – Galiçya
E) Yemen – Kafkas

4. I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ve savaşa girme nedenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Almanya: Güçlü sanayisine yetecek kadar sömürgesinin olmaması
B) İtalya: Geç kaldığı sömürgecilik yarışına katılmak istemesi
C) Rusya: Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek istemesi
D) Osmanlı Devleti: Kaybettiği toprakları geri almak istemesi
E) İngiltere: Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi

5. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden bazıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:
• İngilizlerin Hindistan sömürgeleri ile bağlantısı kesilmek istenmiştir.
• Savaşın uzamasına sebep olan cephedir.
• İngilizler, Musul petrollerini ele geçirmek ve Rusya’ya yardım göndermek amacıyla açmıştır.
• Osmanlı Devleti İngiliz işgali ile kaybettiği Mısır’ı geri almak istemiştir.
Buna göre aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgili bilgiye yer verilmemiştir?
A) Kanal (Süveyş) Cephesi
B) Hicaz-Yemen Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Kafkas Cephesi
E) Irak Cephesi

6. I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yayımlanan Wilson İlkelerinin;
I. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır.
II. Azınlıklara kendini yönetme hakkı tanınacaktır.
III. Devletler arasında gizli antlaşmalar imzalanmayacaktır.
IV. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.
V. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler kaldırılacaktır.
maddelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin aleyhine olduğu düşünülebilir?
A) Yalnız II.
B) II ve IV.
C) IV ve V.
D) l, II ve III.
E) II, III ve IV.

7.
Üçlü İtilaf
1. İngiltere
2. Fransa
3. ……………….
Üçlü İttifak
1. Almanya
2. Avusturya-Macaristan
3. …………………….
Bloklaşmanın başlangıcı gözönünde bulundurulduğunda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Rusya – İtalya
B) Yunanistan – ABD
C) İtalya – Romanya
D) Osmanlı Devleti – Japonya
E) Sırbistan – Rusya

8. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?
A) Milliyetçilik akımı
B) Sömürgecilik yarışı
C) Silahlanma ve bloklaşma
D) Rusya’nın Balkanlara hâkim olma mücadelesi
E) Hammadde ve pazar ihtiyacı

9. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kaybedilen toprakları geri almak istemesi
B) Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması
C) İttihat ve Terakki’nin Almanya yanlısı politika izlemesi
D) Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
E) İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarına saldırması

10. Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesinde, İtilâf Devletlerine duyulan güvensizlik de etkili olmuştur.
Savaş öncesi İtilaf Devletlerinin faaliyetlerinden hangisi, yukarıdaki yargıyı destekleyen bir gelişme değildir?
A) İngiltere ve Fransa’nın azınlıkları sürekli kışkırtması
B) İngilizlerin Ortadoğu’daki petrol kaynaklarını ele geçirme isteği
C) Rusya’nın Balkanlarda uyguladığı Panslavizm politikası
D) Savaştan önce kapitülasyonları kaldırabileceklerini açıklamaları
E) Kendi aralarında gizli antlaşmalar yapmaları

11. Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşlarındaki başarılarından dolayı “Hamidiye Kahramanı” olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü
B) Rauf Orbay
C) Refet Bele
D) Cemal Paşa
E) Ali Fuat paşa

12. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi İtilaf Devletlerinin yapacakları işgallere hukuki gerekçe oluşturmaya çalıştıklarının kanıtıdır?
A) Türk ordusunun sınırların denetlenmesi ve iç güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli sayıdan fazla olan askerleri terhis edilecektir.
B) Devlet makamlarının haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve haberleşme istasyonları İtilaf Devletlerinin
denetimine bırakılacaktır.
C) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit altında gördükleri herhangi bir durum ortaya çıkarsa, istedikleri stratejik
bir bölgeyi işgal edebilecektir.
D) Anadolu sınırları dışında kalan Osmanlı subayları ve askerleri İtilaf Devletlerine teslim olacaktır.
E) Toros tünelleri ve demir yolu ağları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.

Leave a Reply