12. Sınıf İnkılap Tarihi -20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1 -Konu Tarama Testi

12. Sınıf İnkılap Tarihi -20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1 -Konu Tarama Testi
1. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurlardan
biri değildir?
A) Yeni fikir ve düşüncelerin oluştuğu Selanik gibi özgür bir ortamda yetişme imkânı bulması
B) Annesinin isteğiyle okul hayatına geleneksel eğitim veren Mahalle Mektebinde başlaması
C) Manastır’daki meşrutiyet yanlısı öğretmenlerinden memleket meselelerini öğrenmesi
D) Namık Kemal’in şiirlerindeki vatan ve millet sevgisinden etkilenmesi
E) Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik ve millî egemenlik fikirlerinden etkilenmesi

2. Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Enver Paşa – Askerlerin siyasetle uğraşması görüşü
B) Voltaire, J. J. Rousseau – Milliyetçilik ve Millî Egemenlik düşüncesi
C) Arkadaşı Ömer Naci – Edebiyata ilgi duyması
D) Manastır’daki öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bilge – Tarih Bilinci
E) Namık Kemal, Tevfik Fikret – Vatan ve Millet Sevgisi

3. I. Batıcılık
II. Milliyetçilik
III. İslamcılık
Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.

4. Mustafa Kemal’in doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Farklı ırka mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir yerdir.
B) Bir liman şehri olup, Avrupa ve İstanbul’u birbirine bağlayan demiryollarına sahiptir.
C) Osmanlı yönetimine karşı isyanların yoğun olduğu bir şehirdir.
D) Avrupa’dan yayılan yenilik akımlarına ilk olumsuz tepkilerin verildiği yerdir.
E) Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler bu şehirde birlikte yaşamışlardır.

5. I. Ailesinin bu konuda ısrarcı olması
II. Askerlik mesleğini sevmesi
III. Osmanlı Devleti’nin o yıllarda içinde bulunduğu durum
Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in askerlik
mesleğine yönelmesinin nedenleri arasında yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

6. Atatürk çocukluğuna ve ilköğrenim yaşamına ilişkin anılarını ilk kez 1922 yılı başında Vakit Gazetesi yazarı Ahmet
Emin Yalman’a çok içtenlikle şöyle anlatmıştır: Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Annem, geleneksel yöntemlerle eğitim veren Mahalle Mektebine gitmemi istiyordu. Babam ise yeni açılan Şemsi Efendi Mektebine devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca halletti. Önce Mahalle Mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da Mahalle Mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebine kaydedildim.
Atatürk’ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere göre; ailesi ve Osmanlı eğitim sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Osmanlı’da modern eğitim veren okullar da bulunmaktadır.
B) Ailede demokratik bir anlayış vardır.
C) Osmanlı’da eğitim birliği bulunmamaktadır.
D) Aile eğitime önem vermektedir.
E) Babası daha gelenekçi bir düşünceye sahiptir.

7. Şehir; Selanik ile birlikte Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan önemli bir bölgesidir. Aynı zamanda bu şehrin bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de II. Abdülhamit’e karşı meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak
yaşadıkları bir yer olmasıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemal’in de eğitim aldığı bu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sofya
B) İstanbul
C) Şam
D) Manastır
E) Trablusgarp

8. I. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
II. Selanik Askerî Rüştiyesi
III. Manastır Askerî İdadisi
IV. Harp Akademisi
V. Harp Okulu
Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların kronolojik olarak doğru sıralanabilmesi için kaç numaralı okulların yer değiştirmesi gerekir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) IV ve V.
E) III ve V.

9. Mustafa Kemal’in yaklaşık üç yıl eğitim aldığı Manastır kentiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Önemli bir limanı olan ve sanayileşmiş bir şehirdir.
B) Özellikle tarih bilincini ve vatan sevgisini kazandığı şehirdir.
C) Meşrutiyet yanlılarının yoğun olarak yaşadığı bir şehirdir.
D) Çok kültürlü bir yapıya sahiptir.
E) Yabancı devletlerin azınlıklar üzerindeki etkilerinin görüldüğü bir şehirdir.

10. Mustafa Kemal’i, Manastır’da eğitim gördüğü dönemde derinden etkileyen olay bu savaş olmuştur. Bu savaşta
Türk ordusunun savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen, barış masasında istediğini elde edememesi onu
derinden üzmüştür.
M. Kemal’in düşünce yapısı üzerinde etkili olan bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan Savaşları
B) 1897 Türk-Yunan Savaşı
C) 93 Harbi (Osmanlı-Rus)
D) Trablusgarp Savaşı
E) Kırım Harbi

11. Osmanlı Devleti’nin son yıllarda içinde bulunduğu kötü durum ve okuduğu kitaplar Mustafa Kemal’de Türkçülük
düşüncesinin gelişmesine neden olmuştur. Eğitim hayatı yıllarında Mustafa Kemal’in okuduğu şiirlerde “ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum” dediği ve Türkçülük düşüncesinin gelişmesinde katkısı olan şair kimdir?
A) Tevfik Fikret
B) Namık Kemal
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Kemal Tahir

12. Selanik şehrindeki çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
A) Milliyetçilik akımının etkilerinin yoğun olarak görülmesine
B) Atatürk’ün fikir hayatının zenginleşmesine
C) Azınlık haklarının kısıtlanmasına
D) Yabancı devletlerin etkisinin artmasına
E) Zengin bir kültürel yapının oluşmasına

2 Comments

Leave a Reply