12. Sınıf İnkılap Tarihi -2. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 4

12. Sınıf İnkılap Tarihi -2. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 4

1. II. Dünya Savaşı sadece cephede değil cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştur.
Hava saldırıları, karne uygulaması, işgal edilen ülkelerin talan edilmesi, sivil esirlerin öldürülmesi, verem, tifüs gibi hastalıkların yayılması ayrıca Nazilerin üstün ırk yaratma gayesiyle engellileri, Yahudileri, Romanları, Sintileri, ten rengi farklı olanları toplama kamplarında yok etmeleri neticesinde 60 milyona yakın kişi hayatını kaybetmiştir.
Yukarıdaki paragrafta II. Dünya Savaşı’nın daha çok hangi yönü vurgulanmıştır?
A) Sosyal
B) Ekonomik
C) Siyasi
D) Askerî
E) Hukuki

2. Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku’nun Doğu Bloku’na karşı aldığı önlemlerden değildir?
A) NATO’nun kurulması
B) Cominform’un kurulması
C) Avrupa Konseyinin kuruluşu
D) Truman Doktrini’nin yayımlanması
E) Marshall Planı’nın uygulamaya konulması

3. SSCB’nin tehditlerine karşılık 4 Nisan 1949’da on iki Batılı ülke arasında kısa adı ile NATO (North Atlantik Treaty
Organization) olan Kuzey Atlantik İttifakı kuruldu.
Aşağıdakilerden hangisi bu ittifakın kurucu ülkeleri arasında yer almaz?
A) Lüksemburg
B) Danimarka
C) İngiltere
D) Türkiye
E) ABD

4. I. Ekonomik sorunlar
II. Güvenlik endişesi
III. Modernleştirme sürecini devam ettirme isteği
Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde Batı Bloku’ndan yana tavır almasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

5. Türkiye, çevresinde ve Dünya’da meydana gelen birçok olaya karşı sessiz kalmamıştır. Ayrıca dâhil olmuş olduğu
ittifaklar gereği de askerî faaliyetlere katılmıştır. Buna göre Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde aşağıdaki savaşlardan hangisine ilk kez asker gönderdiği söylenebilir?
A) Kore Savaşı
B) Kosova Savaşı
C) Vietnam Savaşı
D) Irak – İran Savaşı
E) Afganistan Savaşı

6. Türkiye’de, II. Dünya Savaşı’ndan sonra birçok alanda yaşanan değişim, kültürel alanda da kendisini göstermiştir. Bu değişim iç ve dış sebeplerin etkisiyle gelişmiş ve yayılmıştır. Ülkenin refah seviyesinde de belirgin bir yükselme olması ile birlikte sanatsal çalışmalarda da ilerleme olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de II.Dünya Savaşı’ndan sonra görülen sosyal ve kültürel hayattaki
değişimlerden biri değildir?
A) Edebî hareketlerden Hisarcılar Grubu ve İkinci Yenicilerin ortaya çıkması
B) Jazz ve Rock’n Roll gibi müzik türlerinin Türkiye’yi etkisine alması
C) Yeşilçam Sineması’nın başarılı filmlere imza atması
D) Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinin açılması
E) Devlet Tiyatrolarının Kuruluşu Hakkında Kanun’un çıkarılması

7. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de ekonomi alanında görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Petrol Ofisinin kurulması
B) Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu’nun çıkarılması
C) Makine Kimya Endüstri Kurumu Genel Müdürlüğünün kurulması
D) Geleneksel tarım uygulamalarından modern tarıma doğru geçişin sağlanması
E) Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasının kurulması

8. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi Demokrat Parti döneminde Cumhurbaşkanlığı görevi yürütmüştür?
A) Adnan Menderes
B) Refik Koraltan
C) Cevdet Sunay
D) Celal Bayar
E) Cemal Gürsel

9. II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan gelişmelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) NATO, SSCB tehditlerine karşılık 1949 yılında kurulmuştur.
B) NATO’nun kurulmasından sonra bu teşkilata karşı Doğu Bloku’nda Varşova Paktı kurulmuştur.
C) Türkiye NATO’ya üye olduktan sonra Kore’ye asker göndermiştir.
D) Türkiye ve Yunanistan 1952’de NATO’ya katılmıştır.
E) NATO, üye devletlerin askerî ittifakı dışında siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda da iş birliği içerisinde
olmalarını amaçlamıştır.

10. Truman Doktrini ABD Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır.
Truman Doktrin’in ilanının doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Yunan iç savaşının seyrini değiştirmiştir.
B) Batı dünyasının liderliği ABD’ye geçmiştir.
C) SSCB – ABD mücadelesi resmiyet kazanmıştır.
D) Türkiye Milletler Cemiyetine üye olmuştur.
E) Doğu Avrupa ve Balkanlardaki bölünmeyi daha kesin çizgilerle ortaya koymuştur.

11. Türkiye’de1950’li yıllarda yaşanan gelişmeler ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) 1950 seçimleriyle başlayan Demokrat Partinin iktidarı kesintisiz olarak on yıl devam etmiştir.
B) Köy Enstitüleri 1954’te öğretmen okullarına dönüştürülmüştür.
C) Ezanın Türkçe okunması uygulamasına 16 Haziran 1950’de son verilmiştir.
D) 1953’te Atatürk’ün naaşı törenle Anıtkabir’e nakledilmiştir.
E) Devletçi ekonomiye geçiş yapılmıştır.

12. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye, 1945’te çok partili hayata geçmiştir. Bir yıl sonra yapılan 1946 seçimlerinde
Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisine karşı seçimlere girmiştir. Ancak bu seçimde “açık oy, gizli sayım” uygulaması yapılmıştır.
Buna göre;
I. Ülkemizde henüz demokratik kuralların tam anlamıyla oturmadığı,
II. siyasi hakların doğrudan kullanımının gerçekleşemediği,
III. 1946 seçimlerinin tüm halkı memnun ettiği
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.
CEVAP: 1.A 2.B 3.D 4.E 5.A 6.D 7.A 8.D 9.C 10.D 11.E 12.C

Leave a Reply