12. sınıf inkılap tarihi 1. dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları

12. sınıf inkılap tarihi 1. dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları

Sınav Sorularını İndirmek İÇİN TIKLA

SORULAR

1-I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Türkiye ile yapılacak olan Sevr Antlaşması’nın şartlarını hazırlamak için yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mondros Görüşmeleri B) Paris Konferansı C) Londra Konferansı D) San Remo Konferansı E) Lozan Konferansı

2-Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişah’ın imzalamaması
B) Türk halkının istememesi
C) Mebusan Meclisinin onayından geçmemesi
D) Mustafa Kemal’in karşı çıkması
E) TBMM’nin onayından geçmemesi

3-Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazım Karabekir
B) İsmet İnönü
C) Enver Paşa
D) Rauf Orbay
E) Fethi Okyar

4-Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığına bir kanıt olarak gösterilemez?
A) Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması
B) Fransızların Misakımillî’yi tanıması
C) İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması
D) Ermenilerle iş birliği yapması
E) TBMM’yi resmen tanıması

6-Aşağıda verilen bilgilerin hangisi Doğu ve Güney Cepheleriyle ilgili ortak özelliktir?
A) Kuvayımilliye birliklerinin savaşması
B) Ermeniler ile savaşılması
C) Fransa ile mücadele edilmesi
D) 15. Kolordu Birliklerinin mücadele etmesi
E) Her iki cephenin kapanmasından sonra Batı Cephesinin açılması

7-Doğu ve Güney Cephelerinin kapanmasını sağlayan antlaşmalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Lozan – Mudanya
B) Gümrü – Lozan
C) Ankara – Moskova
D) Gümrü – Ankara
E) Moskova – Mudanya

8-TBMM’yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kuvayımilliye’nin belli bir otoriteye bağlı olmaması
B) Kuvayımilliye’nin disiplinsiz davranışları
C) Türk vatanının düşman işgalinden kurtarılmak istenmesi
D) Kuvayımilliye’nin işgalden kurtardıkları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmeleri
E) Kuvayımilliye’nin düşman ilerleyişini durdurmada yetersiz kalması

9-Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir?
A) Taraflardan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
B) Rusya Misakımillî’yi tanıyacaktır.
C) Batum Gürcistan’a verilecektir.
D) Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
E) Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir

10-Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Misakımillî’den taviz verilmesi
B) Fransa’nın Misakımillî’yi tanıması
C) Güney Cephesi’nde savaşı sonlandırması
D) Hatay ve İskenderun’un Suriye’ye verilmesi
E) Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kurtarılması

11-Mustafa Kemal Paşa, vatandaşlardan yurdun kurtuluşu için ellerindeki yiyecek, giyecek, silah, cephane, taşıt, yük
hayvanı gibi malzemeleri Türk ordusuna vermesini istemiş ve Türk halkını fedakarlığa çağırmıştır.
Aşağıdaki belgelerden hangisi ile Türk halkı topyekün genel seferberliğe çağrılmıştır?
A) Teşkilatıesasiye Kanunu
B) Tekalifimilliye Emirleri
C) Hıyanetivataniye Kanunu
D) Misakımillî Kararları
E) Kanuniesasi’nin ilanı

12-I. Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasını sona erdirmiştir.
II. Misakımillî’den ikinci kez taviz verilmiştir.
III. Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerin ilgili oldukları antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I. Ankara Antlaşması
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
III. Sakarya Savaşı
IV. Büyük Taarruz
13- Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) I – III – IV – II B) III – I – IV – II C) IV – II – I – III D) III – II – IV – I E) I – IV – II – III

14- Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı’nda Türk ordusuna “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” emrini vermiştir. Sakarya Savaşı’nı kazanmamızda etkili olan bu emrin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Savunma yapılarak da savaş kazanılabilir.
B) Belli bir çizgiyi savunmak en doğru savunma şeklidir.
C) Bütün birlikler vatanın her bölgesini savunacaktır.
D) Hiç vakit kaybetmeden düşmana karşı taarruza geçilmelidir.
E) Savunma hattı düşerse zaman kazanmak için barış istenmelidir.

15-Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) TBMM’nin ilk siyasi başarısını elde etmesi
B) Türk tarafı ile Yunanistan arasındaki savaş durumunun sona ermesi
C) Lozan Barış Antlaşması’na zemin hazırlaması
D) İstanbul ve çevresinin yönetiminin TBMM’ye bırakılması
E) Doğu Trakya’nın Yunanlılar tarafından boşaltılması

16-Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan hangisiTürkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlamıştır?
A) Türkiye’deki tüm yabancı okulların Türk kanunlarınagöre eğitim-öğretim yapacak olması
B) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
C) Düyunuumumiye İdaresinin kaldırılması
D) Ülkede yaşayan azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
E) Fener Rum Patrikhanesinin İstanbul’da kalacak olması

17-Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Sevr Antlaşması’nın baskıcı planı uygulanamamıştır.
B) Türk Devleti’nin diğer milletlerle eşit olduğunu belgelemiştir.
C) Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmiştir.
D) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösteren ilk belgedir.
E) Sömürge altında yaşayan Doğu milletlerine örnek olmuştur.

I. Musul Sorunu
II. Kapitülasyonlar
III. Savaş tazminatı
18- Yukarıdakilerden hangileri Lozan Barış Antlaşması sonucunda çözüme kavuşturulamamıştır?
A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III. E) I, II ve III.

19-Lozan Barış Antlaşması’nda Yeni Türk Devleti’nin “Ekonomik Bağımsızlığını” sağlayan madde aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Boğazlar Komisyonuna Türk başkan getirilmesi
B) Kapitülasyonların kesin olarak kaldırılması
C) Gayrimüslimlerin Türk vatandaşı sayılması
D) Yabancı okulların denetiminin Türklere bırakılması
E) Yunanistan ile Türkiye arasındaki nüfus mübadelesi

20. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Askerî zaferler siyasi zaferlere dönüşmüştür.
B) Sevr Antlaşması geçersiz hâle gelmiştir.
C) Batılı devletlerle tüm sorunlar çözüme kavuşturulmuştur.
D) Kapitülasyonlar ve azınlık hakları gibi sorunlar çözülmüştür.
E) İnkılapların yapılmasına zemin hazırlamıştır.

21- I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II. Soyadı Kanunu’nun kabulü,
III. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkartılması Verilen inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?
Halkçılık Milliyetçilik Cumhuriyetçilik
A) II III I
B) II I III
C) III II I
D) III I II
E) I II III

22. I. Halkın seçtiği kişilerin belli bir süre için devlet yönetiminde bulunması,
II. Halkın, bütün kurum ve kuruluşlardan eşit yararlanma hakkının olması,
III. Türkiye’nin ulusal çıkarlarının gözetilmesi Verilen uygulamalar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğru eşleştirilmiştir?
I II III
A) Cumhuriyetçilik Halkçılık Milliyetçilik
B) Devletçilik Halkçılık Laiklik
C) Laiklik Milliyetçilik Devletçilik
D) Milliyetçilik Devletçilik Halkçılık
E) Halkçılık Devletçilik Laiklik

23-Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.
Buna göre ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir?
A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) İnkılapçılık E) Laiklik

24. Cumhuriyet Dönemi’nde Türk dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Türkçe’nin zenginliği ortaya
koyulurken, yabancı dillerin boyunduruğundan da kurtarılması amaçlanmıştır.
Yukarıdaki çalışmaların Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir?
A) Devletçilik B) Halkçılık C) Laiklik D) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik

25- ● Türk Tarih Kurumu
● Türk Dil Kurumu
Milliyetçilik İlkesi doğrultusunda açılan bu kurumların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam bağımsızlığa kavuşmak
B) Eğitimi devletin kontrolüne almak
C) Türkçenin zenginliğini ortaya koymak
D) Okuma yazma oranını arttırmak
E)Millî şuuru ve kültürü geliştirmek

26-Atatürk Dönemi’nde devletin ekonomi alanında düzenleyici ve denetleyici bir rol oynaması aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu kılmıştır?
A) Laiklik B) Devletçilik C) Cumhuriyetçilik D) Milliyetçilik E) İnkılapçılık

27-. Cumhuriyetin ilk yıllarında kız ve erkek çocuklarına eğitim sisteminden istedikleri biçimde faydalanma yolunun açılması, aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisinin uygulandığına kanıttır?
A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Laiklik D) Cumhuriyetçilik E) Devletçilik

28-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının nedenlerinden biri değildir?
A) Devlet başkanlığı sorununu çözmek
B) Yeni Türk Devleti’nin rejimini belirlemek
C) Saltanatın kaldırılmasını sağlamak
D) Yeni Türk Devleti’ni çağdaşlaştırmak
E) Ulusal egemenliği güçlendirmek

29. Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Yeni Türk Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
B) Laikliğe geçiş süreci hızlandı.
C) Hilafet yanlılarının dayanağı ortadan kaldırıldı.
D) İnkılapların yapılması kolaylaştı.
E) Ulusal egemenlik anlayışı güçlendi.

30. Cumhuriyetin ilanı ile Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı belirlenerek yetkileri birbirinden ayrılmıştır. Buna göre Yeni Türk Devleti’nin ilk Cumhurbaşkanı, ilk Başbakanı ve ilk Meclis Başkanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
Cumhurbaşkanı – Meclis Başkanı – Başbakan
A) Fethi Okyar İsmet İnönü Mustafa Kemal
B) Fethi Okyar Mustafa Kemal İsmet İnönü
C) Mustafa Kemal Fethi Okyar İsmet İnönü
D) Mustafa Kemal İsmet İnönü Fethi Okyar
E) İsmet İnönü Fethi Okyar Mustafa Kemal

31- Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Halifeliğin işlevini kaybetmesi
B) Yapılacak inkılaplar için halifeliğin engel teşkil etmesi
C) Halifeliğin laiklik ilkesi ile çelişmesi
D) Avrupalı devletlerin halifeliğin kaldırılması yönündeki talepleri
E) Ümmetçi devlet anlayışından ulusçu devlet anlayışına geçilmek istenmesi

Leave a Reply