12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları (test)

[alert-warning]12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve Cevapları (test)[/alert-warning]
1. Mustafa Kemal’in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Selanik şehrinin özelliklerini yazınız.
A) İşlek bir limanı olması
B) Avrupa ile demir yolu bağlantısı bulunması
C) Karadeniz’e kıyısı olması
D) Osmanlı ülkesinin her bakımdan en gelişmiş şehirlerinden biri olması
E) Çeşitli dinlerden ve milletlerden insanlar bir arada yaşıyor olması

SPONSOR REKLAMLAR

2. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okulları arasında yer almaz?
A) Şemsi Efendi Okulu
B) Manastır Mülkiye Rüştiyesi
C) Selanik Askeri Rüştiyesi
D) Manastır Askeri İdadisi
E) İstanbul Harp Okulu

3. Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında etkili olan şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Selanik
B) Manastır
C) İstanbul
D) Şam
E) Atina

4. Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını kazandığı Trablusgarp Savaşı aşağıdaki hangi devletle yapılmıştır?
A) İtalya
B) Fransa
C) Almanya
D) İngiltere
E) İspanya

SPONSOR REKLAMLAR

5. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’nda başarılar kazandığı cephelerden biri değildir?
A) Çanakkale Anafartalar
B) Çanakkale Conkbayırı
C) Irak Cephesi
D) Çanakkale Arıburnu
E) Doğu’da Muş ve Bitlis

6. Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni yanında savaşa sokmak istemesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yeni cepheler açarak yükünü hafifletmek istemesi
B) Musul ve Kerkük petrollerinden faydalanma isteği
C) Sömürgelerine giden yolları güven altına almak istemesi
D) Rusya ve İngiltere’ye karşı padişahın halifelik sıfatından yararlanma isteği
E) Rusya’ya Boğazlar yoluyla yapılacak yardımı önleme isteği

7. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Almanya’nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere’ye rakip olması
B) Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi
C) İngiltere’nin Mısır’ı ele geçirme isteği
D) Balkanlarda Avusturya-Macaristan Rusya rekabeti
E) Çıkar çatışmalarının bloklaşmaya ve silahlanmaya yol açması

8. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın genel sebeplerinden biridir?
A) Almanya’nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere’ye rakip olması
B) Fransa ve Alman- ya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi
C) Balkanlarda Avusturya-Macaristan Rusya rekabeti
D) İtalya’nın Akdeniz’de hakimiyet kurma isteği
E) Çıkar çatışmalarının bloklaşmaya ve silahlanmaya yol açması

9. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında Avusturya-Macaristan ve Rusya arasındaki rekabetin etkisi olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun karşı karşıya geldiği coğrafi alandır?
A) Balkanlar
B) Anadolu
C) Bulgaristan
D) Romanya
E) Sırbistan

10. Birinci Dünya Savaşı’nın fiilen başlamasına yol açan siyasi çıkar çatışması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya’nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere’ye rakip olması
B) Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi
C) Balkanlarda Avusturya-Macaristan Rusya rekabeti
D) İtalya’nın Akdeniz’de hakimiyet kurma isteği
E) Osmanlı Devleti’ni paylaşma isteği

11. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni yanlarında I. Dünya Savaşı’na sokmak istememelerinin sebeplerinden biridir?
A) Osmanlı Devleti üzerinde emelleri olması
B) Almanya ile ittifak yapmış olması
C) Sanayisinin güçlü olması
D) Asker sayısının fazla olması
E) Padişahın halifelik sıfatına sahip olması

12. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında Almanya ve Fransa arasında yaşanan özel sorundur?
A) Sömürgecilikte rakip olması
B) Balkanlarda yaşanan rekabet
C) Alsas-Loren bölgesinin hakimiyeti
D) Akdeniz’de hakimiyet kurma isteği
E) Çıkar çatışmalarının bloklaşmaya ve silahlanmaya yol açması

13. Hicaz Cephesi’nde Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in İngilizlerin yanında yer almasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngilizler tarafından kendisine istiklal ve Arap Devleti vaad edilmesi
B) Almanya’nın Hicaz’a saldırması
C) Osmanlı Devleti’nin Hicaz’ı kontrol alması
D) Suud bin Abdülaziz’in Hicaz’ı saldırması
E) İngilizlerin Mısır’ı işgal etmesi

SPONSOR REKLAMLAR

14. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na giriş sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Daha önce kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
B) İttihat ve Terakki Partisi’nin Alman yanlısı bir politika izlemesi ve savaşı Almanların kazanacağını düşünmesi
C) İtilaf Devletleri tarafından Rusya’nın da etkisiyle kabul edilmeyen Osmanlı Devleti’nin yalnız kalmak istememesi.
D) Rusya’nın Boğazlar üzerindeki tarihi emelleri ve İtilaf Devletleri’nin Balkan Savaşı’nda Rus yanlısı bir politika izlemeleri.
E) Halifelik gücünden yararlanarak İslami bölgeleri ele geçirmek

15. Birinci Dünya Savaşı devam ederken 1917 yılı içerisinde meydana gelen ve savaşın gidişatını değiştiren iki önemli aşağıdakilerden hangileridir?
A) Almanya’nın savaşa girmesi, Rusya’nın savaştan çekilmesi
B) Rusya’nın savaştan çekilmesi, ABD’nin savaşa girmesi
C) ABD’nin savaşa girmesi, Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
D) Bulgaristan ve Yunanistan’ın savaşa girmesi
E) Osmanlı Devleti’nin ateşkes istemesi, Rusya’nın savaştan çekilmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kanal cephesini açma sebeplerinden biridir?
A) İngilizlerin sömürgeleriyle irtibatını keserek o bölgelerden asker almasını önlemek.
B) Halifelik gücünden yararlanarak Uzak Doğu İslam bölgelerini ele geçirmek
C) Hicaz bölgesini kontrol altına almak
D) İngilizleri Kıbrıs’tan çıkarmak
E) Hindistan’ı ele geçirmek

17. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesi’nin açılış sebepleri arasına yer almaz?
A) İtilaf Devletlerinin Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak istemeleri
B) Rusya’ya askeri ve ekonomik yardım yapmak istemeleri
C) İttifak Devletlerinin Balkanlardan olabilecek bağlantılarını kesmek istemeleri
D) Rusya’dan buğday desteği almak istemeleri
E) Osmanlı Devleti’nin İngiliz sömürgelerine yönelik faaliyetlerini önlemek

18. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarını arasında yer almaz?
Savaşın yaklaşık iki yıl uzamasına yol açtı
Rusya’ya yardım yapılamadığı için Rusya’da ihtilal çıktı ve Rusya savaştan çekildi
Yunanistan İtilaf Devletleri yanında savaşa girdi
Bulgaristan’ın tereddüdü ortadan kalktı ve İttifak Devletleri yanında savaşa girdi
Bu başarı Milli Mücadele için örneklik teşkil etti

SPONSOR REKLAMLAR

19. Kafkas Cephesi’nin açılma sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İtihatçıların Kafkasya üzerinden Türk ülkeleri ile ilişki kurarak Rusları zor durumda bırakmak istemeleri
B) Bakü petrollerini ele geçirmek istenmesi
C) Almanya’nın teşvikleri
D) Rusya’nın Doğu Anadolu’yu tehdit etmesi
E) İran’ın Rusya ile işbirliği yapması

 

20. Sarıkamış Harekatı’nın başarısız olmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kış mevsiminin olumsuz etkisi
B) İngilizlerin Rusya’ya asker takviyesi
C) Askerlerin donarak hayatını kaybetmesi
D) Bir kısım askerlerin tifüsten hayatını kaybetmesi
E) Bazı komutanların yanlış kararları

21. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlayan Boğazlarla ilgili maddelerden biridir?
A) Boğazlar, Türkiye’nin başkanlığında oluşturulan Boğazlar komisyonu tarafından idare edilecekti
B) Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık tutulacak ve İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
C) Boğazlar komisyonu kaldırılarak, vazifeleri tamamıyla Türk devletine verildi
D) Boğazlarda askersiz bölüm kaldırılarak, Türklerin buralarda diledikleri kadar kuvvet bulundurmaları ve tahkimat yapmaları kabul edildi
E) Boğazlar komisyonu kaldırılarak, vazifeleri tamamıyla Türk devletine verildi

22. Rusların Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilirken yaptıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brest-Litowsk
B) Sykes-Picot
C) Sen Jean de Marianne
D) Versay
E) Sen Jermen

SPONSOR REKLAMLAR

23. Rusların Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilirken yaptıkları Brest-Litowsk antlaşmasıyla Osmanlı Devleti’ne bırakılan iller aşağıdakilerden hangileridir?
A) Kars, Ardahan ve Batum
B) Erzurum, Kars, Iğdır
C) Van, Ağrı, Doğu Bayezit
D) Bayburt, Batum, Ağrı
E) Batum, Ardahan, Erzurum

24. İngilizlerin Irak Cephesi’ni açma sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Musul-Kerkük petrollerini ele geçirme
B) Hint deniz yolunun güven altına alınması
C) Kuzeye çıkarak Ruslara yardım etme düşünceleri
D) Irak’ı kontrol altına alma
E) Kıbrıs’a yerleşme

25. Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinin Osmanlı açısından özellikleri arasında yer almaz?
A) Türk hakimiyetinde olan Boğazlardan geçiş serbest bırakılmıştır
B) Türklerin çoğunluk teşkil etmediği yerlere bağımsızlık hakkı tanımıştır
C) Uluslararası sorunları çözmek için Milletler Cemiyeti kurulmuştur
D) Bilhassa Arap bölgelerinde bağımsızlık hareketlerine yol açmıştır
E) Osmanlı Devleti’nin dağılmasını hızlandırmıştır

26. İtilaf Devletleri’nin Wilson İlkelerine karşı geliştirdikleri yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Manda yani himaye
B) Liberalizm
C) Kapitalizm
D) Kolonicilik
E) Materyalizm

27. Aşağıdakilerden hangisi paylaşma tasarılarında meydana gelen değişikliklerden biri değildir?
A) Rusya savaştan çekildikten sonra Rusya’ya bırakılan Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulması düşünülmüştür
B) Boğazlarda ortak denetime tabi tutulmaya karar verilmiştir
C) Daha önce İtalya’ya bırakılan İzmir ve çevresi Paris Konferansı’nda Yunanistan’a bırakılmıştır
D) Fransızlara bırakılan Kuzey Irak’ta İngilizlere bırakılmıştır
E) Filistin bölgesi Fransızlara bırakılmıştır

SPONSOR REKLAMLAR

28. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarını arasında yer almaz?
A) Savaş sonunda siyasi üstünlük Avrupa’dan Amerika’ya geçmiştir
B) Avrupa’da İngiltere ve Fransa’nın ağırlığı artmıştır
C) Yeni devletler kurulmuş, Avrupa’nın haritası değişmiştir
D) Almanya yeni sömürgeler elde etmiştir
E) Almanya’ya ağır bir antlaşma imzalatılması ve Fransa’nın baskıları II. Dünya’ya Savaşı’na ortam hazırlamıştır

29. Osmanlı Devleti fiilen sona erdiği, bütün egemenlik haklarının kısıtlandığı; askeri hükümlerle de savunmasız bırakıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lozan
B) Mondros
C) Mudanya
D) Ankara
E) Atina

30. Mustafa Kemal Samsun’a hangi olaylar üzerine gönderilmiştir?
A) Orta ve Doğu Karadeniz’de Rum çetelerinin faaliyetlerine karşı Türk çeteleri direniş göstermesi
B) Yunanlıların İzmir’i işgal etmesi
C) İtalyanların Marmaris’i işgal etmesi
D) İngilizlerin Samsun’u işgali
E) Fransızların Urfa, Antep ve Maraş’ı işgal etmesi

31. Amacı; İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya’nın Yunanistan’a bağlanmasını sağlamak ve Bizans Devleti’ni yeniden kurabilmek olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mavri Mira
B) Pontus Rum
C) Hınçak
D) Taşnak
E) Musevi Alyans

32. Trabzon Rum İmparatorluğunu yeniden kurmak amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mavri Mira
B) Pontus Rum
C) Hınçak
D) Taşnak
E) Musevi Alyans

SPONSOR REKLAMLAR

33. Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla kurulan ve Erzurum Kongresi’nin toplanmasını sağlayan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
D) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
E) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

34. Adana ve çevresini Fransızlar ve Ermenilere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
D) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
E) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

35. Doğu Trakya’nın Yunanlılara geçmesine engel olma gerekirse Batı Trakya’nın da katılımıyla bir devlet kurma düşüncesinde olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
D) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
E) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

36. Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını tespit etmek amacıyla toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paris Konferansı
B) San Remo Konferansı
C) Versay
D) Trianon
E) Sevr

37. Aşağıdakilerden hangisi İzmir’in işgali sonrasında meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
A) Batı Cephesinde Yunan kuvvetlerine direniş başlamıştır
B) Cemiyetler kurulmuştur
C) Kuvayi Milliye başlamıştır
D) Batı Cephesi kurulmuştur
E) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır

SPONSOR REKLAMLAR

38. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’ni Milli Mücadele açısından sonuçlarından biri değildir?
A)Amasya Tamimi Milli Mücadele’de hazırlanan ilk ciddi belgedir
B)Kurtuluş Savaşı’nın amacını ve gerekçesini açıklamıştır
C)Türk milletini, milli bağımsızlık ve egemenlik savaşına çağıran bir belgedir
D)Türk milletini ortak bir dava için birleştirmek ve ona egemenlik hakkını sağlamak amacı ile büyük bir adım atılmıştır
E)Erzurum Kongresi’nin toplanma kararını almıştır.

39. İzmir Paris Konferansı öncesinde paylaşma tasarılarında aşağıdaki hangi ülkeye bırakılmıştı?
A) Romanya
B) İtalya
C) Fransa
D) İngiltere
E) ABD

40. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin Milli Mücadele açısından sonuçlarından biri değildir?
A) Erzurum Kongresi bölgesel bir kongre olmasına rağmen, milli kararlar almıştır
B) Vatanın bütünlüğü vurgulanmıştır
C) Mebusan Meclisi’nin açılması ve geçici bir hükümetin kurulması istenmiş
D) Milli iradeden söz edilmiştir
E) İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılmıştır

41. Sivas Kongresinin toplanmasına engel olmaya çalışan, daha sonra da Sivas Kongresi kararlarını tanımayan ve bu kararların padişaha iletilmesine engel olan hükümet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Damat Ferit Hükümeti
B) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti
C) Tevfik Paşa Hükümeti
D) Salih Paşa Hükümeti
E) Ali Rıza Paşa Hükümeti

42. Sivas Kongresi kararlarına Damat Ferit’in olumsuz tutumu karşısında Mustafa Kemal’in izlediği siyaset ne olmuştur?
A) Damat Ferit Hükümeti ile bütün haberleşme ve yazışmaları kesmiştir
B) Damat Ferit hükümeti yerine Ali Rıza Hükümeti’nin gelmesini istemiştir
C) İstanbul’a giderek bizzat padişahla görüşmüştür
D) Amasya’da İstanbul hükümetinin temsilcileriyle görüşmüştür
E) Sivas’ta yeni bir hükümet kurmuştur.

43. Damat Ferit Hükümeti’nin istifa ederek yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin kurulmasına yol açan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sivas Kongresi öncesi kongrenin toplanmasına engel olmaya çalışan Damat Ferit’in, kongre kararlarının Padişaha iletilmesine de engel olması
B) Bunun üzerine Mustafa Kemal ülke geneline gönderdiği haberlerle İstanbul hükümetiyle bütün haberleşme ve yazışmaların kesilmesi emrini vermesi
C) Heyet-i Temsiliye ile Salih Paşa’nın Amasya’da görüşmesi
D) Anadolu’ya sözünü geçiremeyen Damat Ferit Hükümeti daha fazla dayanamayarak istifa etmesi
E) Damat Ferit Hükümeti yerine Ali Rıza kabinesinin kurulması

44. Amasya Görüşmelerinden çıkan en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclis-i Mebusan’ın toplanma kararının alınması
B) Salih Paşa’nın kararları kabul ettiremezse istifa edeceğini kabul etmesi
C) Barış görüşmelerine Milli Mücadele yanlısı kişilerin de katılması
D) Barış görüşmelerinde ülke bütünlüğünü bozacak kararlar alınmaması

45. Mustafa Kemal’in Ankara’ya geliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul’da toplanacak Meclis-i Mebusan’ın çalışmalarını daha yakından takip etmek
B) TBMM’nin açılışını yapmak
C) İstanbul Hükümeti yetkileriyle görüşmek
D) Batı Cephesine geçmek
E) Meclis-i Mebusan toplantısı için İstanbul’a geçmek

46. Mustafa Kemal’in merkez olarak Ankara’yı seçiş sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ulaşım ve haberleşme imkanlarının iyi olması
B) Batı cephesine yakın olması
C) Merkezi bir konumda olması
D) Ankara’nın işgal dışında olması
E) XV. Kolordu merkezine yakın olması

47. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Meclis-i Mebusan’a katılacak milletvekillerinden istediği isteklerden biridir?
A) Mebusan Meclisinde Müdafa-i Hukuk grubu kurulması
B) Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk cemiyetlerinin birleştirilmesi
C) Mebusan Meclisinde Felah-ı Vatan grubu kurulması
D) İstanbul’da padişahı ziyaret etmeleri
E) Kendi aralarından birisinin başkan seçilmesi

48. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Meclis-i Mebusan’ın toplanmasına karşı çıkmamalarının sebebidir?
A) Kendi kontrollerinde olan İstanbul’da Meclis-i Mebusan’dan önemli kararların çıkacağını düşünmemişlerdir
B) Padişahın Meclis-i Mebusan’dan önemli kararlar çıkmayacağı konusunda güvence almaları
C) Damat Ferit’in Meclis-i Mebusan’dan önemli kararlar çıkmayacağı konusunda güvence almaları
D) İtilaf Devletleri’nin önemli kararlar alınması halinde Meclis’ı dağıtacaklarını açıklaması yapmaları
E) Fransızların desteğine güvenmeleri

49. Türk yurdunun sınırlarının çizildiği, Türk milletinin bağımsızlık amacının tün dünyaya duyurulduğu, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edilen karar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Misak-ı İktisadi
B) Misak-i Milli
C) Kuva-yı Milli
D) Tekalif-i Milliye
E) Kuva-yı Seyyare

50. Mustafa Kemal’e TBMM’yi açma imkânı veren gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milli kararlarını alması
B) İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi
C) Mebusan Meclis-i Başkanı’nın Ankara’ya gelmesi
D) Bazı milletvekillerinin Anadolu’ya geçmesi
E) Yeni Meclisi oluşturmak için seçimler yapılması

51. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi millî kuvvetleri İstanbul ve Boğazlar bölgesinden uzak tutmaktı?
A) Kuva-i İnzibatiye
B) Yozgat
C) Konya
D) Milli Aşireti
E) Ali Batı

52. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Ayaklanmalara karşı hangi aldığı tedbirler arasında yoktur?
A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı
B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu uygulamak amacıyla İstiklal mahkemeleri kuruldu
C) İtalya’dan teçhizat yardımı alındı
D) İstanbul’un hazırlattığı fetvaya karşı Ankara Müftüsünün başkanlığında karşı fetva hazırlandı.
E) Askeri tedbirlerle ayaklanmalar bastırıldı

53. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çakan ayaklanmalara sebeplerinden biri değildir?
A) Ayaklanmaların çıkmasında İtilaf Devletleri’nin ve İstanbul hükümetinin kışkırtmalarının
B) Ankara hükümeti tarafından İstanbul hükümeti aleyhine hazırlanan fetva
C) Ordunun terhis edilmesinden sonra Anadolu’da ortaya çıkan otorite boşluğu
D) Kuva-i Milliye’nin halka yaptığı yanlış davranışlarının da etkisi vardır
E) TBMM’nin asker alımları da İtilaf Devletleri ve İstanbul hükümeti tarafından suistimal edilmiştir. Bazı ayaklanmalarda İngilizlerin boğazlar bölgesini koruma düşüncesiyle çıkarılmıştır.

54. Kanun-ı Esasi’ye antlaşmaları yürürlüğe girmesi için meclis tarafından onaylanması gerekiyordu. Meclis-i Mebusan kapalı olduğu için onaylanmayan, TBMM’nin de bu kabul etmediği ve yürürlüğe girmeyen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevr
B) Mondros
C) Mudanya
D) Lozan
E) Ankara

55. I. Kanun-ı Esasi- Birinci Meşrutiyetle oluşturulan anayasa.
II. Meclis-i Mebusan: Birinci Meşrutiyetle oluşturulan üyelerini halkın seçtiği meclis.
III. Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti): Erzurum ve Sivas Kongrelerinde oluşturulan TBMM’nin açılmasına kadar görev yapan ve başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı heyet.
IV. Megali İdea: Yunanistan’ın Bizans’ı yeniden kurma ideali.
V. Vilayat-ı Sitte: Doğu Anadolu’da bulunan Brest-Litowsk Antlaşmasıyla Rusya’dan alınan Kars, Ardahan, Batum
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 

56. Aşağıdaki olayların doğru kronolojik sıralaması hangisidir?
I. Londra Konferansı
II. Sakarya Meydan Muharebesi
III. TBMM’nin Açılması
IV. II. İnönü Muharebesi
V. Moskova Antlaşması
A) I, II, III, IV, V
B) I, V, II, III, IV
C) III, I, V, IV, II
D) II, III, IV, V, I
E) V, IV, III, II, I

57. Düzenli ordu birliklerinin kurulmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kuvayı Milliye birliklerinin düzenli Yunan birlikleri karşısında başarılı olamaması
B) Haziran ayında yapılan Yunan saldırısında, gerekse Ekim ayında yapılan saldırılarda başarılı olamamaları
C) Ayrıca halka baskı yapmaları ve keyfi cezalandırmalarda bulunmaları
D) Emir-komuta zincirine girmiyorlar bağımsız hareket ediyorlardı
E) Ayaklanmaların bastırılmasında başarılı olmaları

58. Gümrü Antlaşması’nın TBMM açısından sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bu antlaşma ile doğu sınırımız genel olarak çizilmiştir
B) İlk uluslararası başarı sağlanmıştır
C) TBMM’nin ilk askeri ve siyasi başarısı elde edilmiştir
D) Kazım Karabekir mareşalliğe yükseltilmiştir
E) Bu cephede bulunan birliklerin bir kısmı Batı cephesine kaydırılmıştır

59. Güney Cephesinde Fransız ve Ermenilere karşı mücadele verilen şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Adana
B) Urfa
C) Mardin
D) Antep
E) Maraş

60. Güney Cephesi savaşlarını bitiren Ankara Antlaşması (1921) ile Hatay dışında Suriye sınırı belirlenmiştir.
Ankara Antlaşması aşağıdaki hangi savaş sonrasında Fransızlarla imzalanmıştır?
A) Birinci İnönü
B) İkinci İnönü
C) Sakarya
D) Kütahya-Eskişehir
E) Büyük Taarruz

61. Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü Muharebesinin sonuçlarını arasında yer almaz?
A) TBMM’ne halkın güveni artmıştır
B) Rusya’nın tereddütleri ortadan kalkarak Moskova Antlaşması’nın imzalanmasına yol açmıştır
C) İtilaf Devletleri bu başarıdan sonra TBMM’ni Londra Konferansı’na davet etmiştir
D) Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır
E) Mustafa Kemal bu başarıdan yararlanarak 20 Ocak 1921 Anayasasını kabul ettirdi

62. İtilaf Devletleri TBMM’ni tanımışlardır. İtilaf Devletleri arasında da görüş ayrılıkları başlamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Londra Konferansı
B) San Remo Konferansı
C) Paris Konferansı
D) Mudanya Konferansı
E) Lozan Konferansı

63. Aşağıdakilerden hangisi Moskova Antlaşması’nın TBMM açısından sonuçlarından biri değildir?
A) Bu antlaşma TBMM’nin siyasi bir başarısıdır
B) TBMM siyasi yalnızlıktan kurtulmuştur
C) Doğu Cephesi güven altına alındığı için, buradaki birlikler batı cephesine kaydırılmıştır.
D) Doğu sınırı büyük oranda çizilmiştir
E) İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na çağırmışlardır

64. Savaş öncesi ordunun eksiklerini gidermek ve güçlendirmek amacıyla Tekalif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) Emirleri hangi savaş öncesi çıkarılmıştır?
A) Birinci İnönü Muharebesi
B) İkinci İnönü Muharebesi
C) Sakarya Meydan Muharebesi
D) Kütahya-Eskişehir Muharebesi
E) Büyük Taarruz

65. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçları arasında yer almaz?
A) Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik unvanı verildi
B) Fransa ile Ankara, Sovyetlere bağlı Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile Kars Antlaşmaları yapıldı
C) Ruslarla Moskova Antlaşması imzalanmıştır
D) İtilaf Devletleri barış önerilerinde bulundular
E) İngilizler bu zaferden sonra Yunanlılarla tek başlarına kalmışlardır

66. Yapılan Antlaşması ile (Hatay-İskenderun dışında) güney sınırımız çizilmiştir. Bu antlaşma ile ilk defa İtilaf Devletlerinden bir devletle antlaşma yapılmıştır. İngiltere yalnız kalmıştır.
Yukarıda bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevr
B) Mondros
C) Mudanya
D) Lozan
E) Ankara

67. Sakarya Muharebesi’nden sonra Rusya’nın peyki (bağlı devlet) konumundaki Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ile imzalandı. Böylece Doğu sınırı kesinlik kazandı.
Yukarıda bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moskova
B) Kars
C) Mudanya
D) Lozan
E) Ankara

68. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Taarruz için yapılan hazırlıklar arasında yer almaz?
A) Ordu sayıca ve teçhizatça güçlendirildi
B) Orduya yeni alımlar yapıldı, subaylar yetiştirildi
C) Doğudaki ve güneydeki birlikler batıya kaydırıldı Rusya’dan silah yardımı sağlandı
D) Taarruz eğitimine önem verildi.
E) İstanbul hükümetinden destek sağlandı

69. Başkomutanlık Muharebesinin kazanılmasından sonra, Türk kuvvetleri 9 Eylül’de İzmir’e girdi. 18 Eylül’de Anadolu’da Yunan kuvveti kalmadı.
Kazanılan bu başarının en yakın sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Londra Konferansı
E) San Remo Konferansı

70. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın sınırlarla ilgili maddelerinden biri değildir?
A) Suriye Sınırı, Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması ile çizilen sınırdır
B) Irak sınırı İngiltere ile 9 ay süresince çözülecektir
C) Batı Sınırı, Mudanya Konferansı ile çizilen Meriç nehri idi
D) Doğu sınırı Gümrü Antlaşması ile çizilen sınırdır
E) Bozcaada, Gökçeaada ve Tavşan adaları dışında kalan adalar Yunanistan’a bırakıldı

 

71. Aşağıdaki olayları kronolojik olarak sıraladığımızda en başta ve en sonda aşağıdakilerden hangileri yer alır?
I. TBMM’nin Açılması
II. Mebusan Meclisi’nin Açılması
III. Amasya Görüşmeleri
IV. Sivas Kongresi
V. Erzurum Kongresi
A) I, III
B) V, I
C) V, II
D) V, III
E) IV, I

CEVAPLAR: CBEAC CCEAC AEAEB AECEB AAAEC AEDBA  ABAAC AEEBE AACAA EAABC ACBAE CEDCC DAECC EBEAD B

Leave a Reply