11. Sınıf Tarih Dersi Testleri

11. Sınıf  Tarih Dersi Testleri

Evet Değerli takipçilerimiz 11. Sınıflarda okutulan tarih dersimize ait testleri sizler için ekliyoruz. Konu değerlendirme testlerimizi Çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Tüm Ünitelere ait hazır testler sayesinde döküman arama derdinden kurtulacaksınız. Konu kavrama testleri son derece önem arz eder. Zira ders başarısı için öğrendiklerini kontrol etmek elzemdir. 11.Sınıf Tarih Dersi Testleri çözmek için Sitemizi Kullanabilirsiniz.


1.Ünite: Değişen Dünya Dengeleri Karşısından Osmanlı Siyaseti Testleri

XVII ve XVIII. yüzyıllardaki siyasi gelişmeler
Osmanlı Devleti’nin “egemen devlet” özelliğini yitirmeye başlaması
Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan Kutsal İttifak
Westphalia Barışı’nın yüzyıllar süren etkisi
Denizlerde hâkimiyet mücadeleleri

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 1
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 2
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 3
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) – 4
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)


2.Ünite: Değişim Çağında Osmanlı ve Avrupa Ünitesi Testleri

-Rönesans ve reform hareketleri
-Aydınlanma düşüncesi
-Hümanizm, rasyonalizm, merkantilizm ve sekülerleşmenin Avrupa’da ortaya çıkışı
-Ateşli silahların gelişmesi ve piyade sınıfının önem kazanması
-Osmanlı Devleti’nin verdiği kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesi
-Osmanlı Devleti’nde vergi ve toprak sistemi (iltizam ve malikâne)
-Celâli, Suhte ve Yeniçeri isyanları
-Islahat layihaları (raporları) ile ekber ve erşed sistemi
-Yeni gemi türlerinin yapılması
-Lale Devri’nde getirilen yenilikler
-Osmanlı Devleti’ne matbaanın gelişi
-Yeni Çağ’da ilim ve irfan anlayışı

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Konu Tarama Testi- 1
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Konu Tarama Testi- 2
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Konu Tarama Testi- 3


3.Ünite: Uluslar Arası İlişkilerde Denge Stratejisi Ünitesi Testleri

-1815 Viyana Kongresi ve Avrupalı güçlerin Osmanlı Devleti’ne müdahaleleri
-Vehhabilik hareketi ve etkileri
-İtalya ve Almanya’nın kuruluşu ile Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf’ın oluşumu
-XVIII. yüzyıldan XX. yüzyıla Osmanlı Devleti ile Rusya ilişkileri
-Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – Konu Tarama Testi 1
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – Konu Tarama Testi 2
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – Konu Tarama Testi 3
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – Konu Tarama Testi 4


4.Ünite:Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri Ünitesi Testleri

-Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan fikir akımlarının imparatorluklara etkisi
-Avrupa’da görülen 1830-1848 ihtilalleri ve etkileri
-Siyasi ideolojilerin birey ve topluma etkisi
-Sanayi Devrimi ile beraber mutlakiyetçi monarşiden, anayasal monarşiye geçiş süreci
-Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal
-Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansıması
-Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-i Esasi
-1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatıüzerindeki etkileri

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Konu Tarama Testi 1
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Konu Tarama Testi 2
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Konu Tarama Testi 3
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Konu Tarama Testi 4


5.Ünite:Sermaye ve Emek Ünitesi Testleri

-Klasik üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farklar
-Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi’nin Osmanlı ekonomisine etkileri
-Dış borçlanma ve Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin kuruluşu
-İttihat ve Terakki’nin Millî İktisat Politikası kapsamında yaptığı faaliyetler

11. Sınıf Tarih Dersi- Sermaye ve Emek – Konu Tarama Testi 1
11. Sınıf Tarih Dersi- Sermaye ve Emek – Konu Tarama Testi 2
11. Sınıf Tarih Dersi- Sermaye ve Emek – Konu Tarama Testi 3


6.Ünite: 19 ve 20 yy da Değişen Gündelik Hayat Ünitesi Testleri

-İmparatorlukların ulus devletlere dönüşmeleri
-Ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla yaşanan demografik değişimler
-XIX ve XX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yaşadığı toprak kayıpları
-Modern toplumda tüketim anlayışında yaşanan değişimler
-Büyük şehirlerin ve metropollerin ortaya çıkmasının toplumsal değişime etkisi
-XIX. yüzyılla birlikte, basın-yayın organlarının çoğalmasının toplumsal hayat üzerindeki etkileri
-Modernite ile birlikte bireyin, toplumun zaman tasavvurundaki değişim
-Modern şehirlerin ortaya çıkmasıyla şehirlerin dokusunda yaşanan değişim

11. Sınıf Tarih Dersi- 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Test – 1
11. Sınıf Tarih Dersi- XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Test – 2

Leave a Reply