11. Sınıf Tarih Dersi- XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Test – 2

11. Sınıf Tarih Dersi- XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Test – 2

1. Sanayi Devrimiyle birlikte ortaya çıkan seri üretim, malların seri biçimde tüketilmesini de zorunlu kıldı. Bu da
küresel ekonomiye yön veren güçleri, kitleleri tüketime yönlendirme çabasına sürükledi. Sürekli ve süratli tüketim yapması istenilen kalabalıklar, iletişim araçlarıyla tüketime yönlendirildi.
Bu durumun sonucu olarak;
I. reklamcılık,
II. halkla ilişkiler,
III. pazarlama faaliyetlerinden hangilerinin önem kazandığı savunulabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.
2. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi sonrası kentleşme süreciyle beraber sosyal yaşamda meydana gelen değişikliklerden biri değildir?
A) Şehirden kırsala göçün başlaması
B) Ailenin biçimsel olarak küçülmesi
C) Akrabalık ilişkilerinin göreceli olarak zayıflaması
D) Sosyal tabakalaşmanın yeniden şekillenmesi
E) Orta sınıfın meydana gelmesi
3. Osmanlı ülkesinde XIX. yüzyılda ulaşım ağının gelişmesiyle büyük şehirlerin sayısı arttı. Ortaya çıkan yeni
ihtiyaçlar neticesinde Osmanlı hükümetleri bazı tedbirler aldı. Limanların modernleştirilmesi, iş merkezlerinin sayısının artırılması, alt yapı, su, tramvay, hava gazı hizmetlerinin sağlanması bu tedbirlerin önemlileriydi. Modern
belediyelerin kurulması fikri, şehir yönetim tarzının yeniden düzenlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı.
Yukarıdaki paragraf değerlendirildiğinde,
I. XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde kentleşme süreci hız kazanmıştır.
II. Alt yapı hizmetlerinde gelişmeler yaşanmıştır.
III. Çarpık kentleşme sorunu ortaya çıkmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.D) I ve II. E) I, II ve III.
4. Aşağıdakilerden hangisinin çağdaş anlamda kamuoyu olgusunun ortaya çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?
A) Şehirleşme sürecinin yaşanması
B) Demokratikleşme çabalarının hızlanması
C) Devlet politikalarının kolayca benimsenmesi
D) Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması
E) Okuryazarlık oranının artması
5. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde kamuoyunun oluşmasında en etkili araç olmuştur?
A) Telgraf
B) Gazete
C) Telefon
D) Posta
E) Matbaa
6. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde batı tarzı yaşama arzusu ve muaşeret kurallarının değişiminin toplum tabakalarını etkileme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Müslüman Türkler-Azınlıklar-Osmanlı Yönetici Kesimi
B) Osmanlı Yönetici Kesimi-Azınlıklar-Müslüman Türkler
C) Azınlıklar-Müslüman Türkler-Osmanlı Yönetici Kesimi
D) Müslüman Türkler-Osmanlı Yönetici Kesimi-Azınlıklar
E) Azınlıklar-Osmanlı Yönetici Kesimi- Müslüman Türkler

7. Sanayi Devrimi ile seri üretime geçildi ve bu süreçte işçi sınıfı ortaya çıktı. Bu da bir dizi sorunu beraberinde getirdi. İnsan hayatı artık makinelerin işleyişi ve ritmine uymaya başladı. Hayat daha düzenli ve planlı bir hâl aldı.
Sanayileşmeyle ortaya çıkan fabrikalaşma olgusu, günlük ve haftalık çalışma saatleri ile izin gibi kavramların
tartışılmasına ortam hazırladı.
Bu duruma göre;
I. Sanayi Devrimiyle birlikte zaman kavramında değişiklikler olmuştur.
II. İş yaşamı ve mesai kavramları ortaya çıkmıştır.
III. İşçilere sendikal haklar verilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I ve III.
8. Boş zaman; işten artan, bağlayıcılık ve zorunluluktan uzak bir zaman olarak tanımlanır. Kişinin özgür iradesiyle
kullanacağı bir zaman dilimidir. Gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkelerde gözlenen en büyük değişikliklerden
biri boş zamanlardaki kayda değer artıştır. Bu durum belli bir süre sonra boş zaman endüstrisini ortaya çıkarmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi boş zaman endüstrisi içinde yer alan faaliyetlerden biri değildir?
A) Yarı zamanlı iş B) Moda C) Turizm D) Spor E) Eğlence
9. Sanayileşmenin etkisiyle kültür kavramı da değişime uğramış, kültürel varlıkların kâr etme amacıyla standartlaştırılmış mallara dönüştürülmesi ile kültür endüstrisi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram topluma hoş gösterilmek amacıyla popüler kültür kavramı adıyla topluma sunulmuştur. Popüler kültürün, büyük ölçüde eğlenme veya oyalanma türünde etkinliklerle, medyayı da kullanarak gündelik yaşamı kuşattığı yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.
Buna göre;
I. toplumun bütünündeki beğeni düzeyini düşürmesi,
II. uygarlık niteliğini bozması,
III. kitle medyasının insanları uyuşturması
eleştirilerinden hangilerinin popüler kültüre yöneltildiği savunulabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.
10. XIX. yüzyılda Avrupa’da sanayileşmeyle birlikte şehirler büyük oranda göç almıştır. Bu durum şehirlerde bazı sorunların yaşanmasına neden olmuştur.
Buna göre;
I. çevre kirliliğinin yaşanması,
II. gecekondulaşmanın görülmeye başlaması,
III. yatay mimari tarzın benimsenmesi
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı savunulabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III.
11. XIX. yüzyılda İstanbul’a yeni bir görünüş kazandırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği savunulamaz?
A) Avrupalı uzmanlara şehir projeleri hazırlatılması
B) Bauhaus mimari tarzının benimsenmesi
C) Şehir yönetiminde Avrupa usullerinin benimsenmesi
D) Avrupa tarzı bulvar ve çevre yollarının açılması
E) Tramvayların işletilmesi ve tünellerin yapılması
12. Aşağıdakilerden hangisi Mürur Tezkiresi uygulamasının nedenleri arasında gösterilemez?
A) Asker kaçaklarını tespit etmek
B) Ülke içinde seyahat edenleri kontrol altında tutmak
C) İstanbul’a giriş yapanları ve İstanbul’a yerleşenleri denetlemek
D) Vergi ihlallerini önlemek
E) Başkente işsiz akınını engellemek
1.
E 2.
A 3.
C 4.
C 5.
B 6.
E 7.
C 8.
A 9.
E 10.
C 11.
B 12.
A

İNDİR

Leave a Reply