11. Sınıf Tarih Dersi- Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – Konu Tarama Testi 4

11. Sınıf Tarih Dersi- Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – Konu Tarama Testi 4 (1774- 1914)

1. Osmanlı Devleti ile Rusya XVIII. yüzyıldan I. Dünya Savaşı’na kadar olan süreçte sık sık karşı karşıya gelmişler ve birbirleriyle mücadele hâlinde olmuşlardır.
Ancak bazı zamanlar ortak hareket ettikleri de olmuştur.
Aşağıdaki antlaşmaların hangisinde Osmanlı Devleti ile Rusya ortak hareket etmiştir?
A) Berlin
B) Edirne
C) Bükreş
D) Hünkar İskelesi
E) Küçük Kaynarca

2. 1774’te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bazı maddelerine göre;
• Ruslar, Balkanlarda istedikleri yerde konsolosluk açabilecek, İstanbul’da daimî elçi bulundurabilecekti.
• Rusya, Karadeniz ve Akdeniz’deki Türk sularında serbestçe ticaret yapabilecekti.
• Kırım bağımsız olacak, Kırım hanları dinî bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktı.
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti’nin uluslararası siyasette güç kaybına uğradığına
B) Rusya’nın sıcak denizlere inme projesinin etkisinin arttığına
C) Rusya’nın dünya siyasetinde güç kazandığına
D) Osmanlı Devleti’nin, Kırım’la kültürel bağlarını devam ettirmeye çalıştığına
E) Rus donanmasının Boğazlardan ilk kez geçtiğine

3. 93 Harbi sonrası imzalanan Ayestefanos Antlaşması’nın bazı maddeleri Rusya’nın güçlenmesine ortam hazırlamış bu duruma çıkarlarına ters düştüğü için tepki gösteren Avrupalı devletler Ayestefanos Antlaşması’nın yerine Berlin Antlaşması’nın imzalanmasını sağlamışlardır.
Buna göre, Ayastefanos Antlaşması’nın,
I. Sırbistan, Romanya ve Karadağ’a bağımsızlık verilecek,
II. Rusya’nın güdümünde Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacak,
III. Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek
maddelerinden hangilerinin Rusya’nın güçleneceği endişesi ile Berlin Antlaşması’nda değiştirildiği söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) II ve III.

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Rus mücadelesine neden olan yerlerden biri değildir?
A) Kafkaslar
B) Balkanlar
C) Adriyatik Denizi
D) Boğazlar
E) Karadeniz

5. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması’nın süresi dolunca İngiltere, Fransa,
Avusturya ve Prusya’nın katılımıyla ‘‘Londra Boğazlar Sözleşmesi” imzalanmış, Boğazlar ilk defa uluslararası
statü kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa devletlerinin Londra Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamasının nedenlerinden biridir?
A) Osmanlı’da yaşayan azınlıkların haklarını genişletmek
B) Kapitülasyonların etki alanını genişletmek
C) Devleti dağılmaktan kurtarmak
D) Rusya’yı Boğazlar bölgesinden uzaklaştırmak
E) Rusya’nın Balkan hâkimiyetini artırmak

6. Rusya, Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Antlaşması’ndan memnun kalmamıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında Paris Antlaşması’nda kabul edilen;
I. Karadeniz’in tarafsızlığı ilkesi,
II. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi esas alınarak Boğazların uluslararası bir statüde olması,
III. Karadeniz kıyılarında Rusların donanma bulundurma
hakkının yok sayılması prensiplerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

7. Kırım Savaşı 1853’te Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlamıştır. Yaşanan gelişmeler üzerine İngiltere,
Fransa, Avusturya ve Piyemonte de Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa dâhil olmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu devletlerin sonradan savaşa katılma nedenlerinden biri olduğu söylenemez?
A) Balkanlardaki Rus ilerleyişinden Avusturya’nın rahatsız olması
B) Piyemonte’nin, İtalyan birliğini sağlama yarışında uluslararası destek bulmaya çalışması
C) İngiltere’nin sömürge yollarının güvenliğini sağlama düşüncesi
D) Fransa’nın Akdeniz ticaretinde Rusya’yı tehlikeli görmesi
E) Avrupa’da mezhep birliğini kurma düşüncesi

8. Kırım Savaşı’nda müttefik kuvvetlerin Kırım’a asker çıkarıp Sivastopol’u alması üzerine Rusya barış isteğinde bulunmuş ve savaş sonunda Paris Antlaşması imzalanmıştır.
Aşağıdaki Paris Antlaşması’nın maddelerinden hangisi Kırım Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’ne mağlup devlet muamelesi yapıldığına kanıt olarak gösterilemez?
A) Osmanlı Devleti izinsiz olarak Sırbistan’a askerî müdahalede bulunmayacaktı.
B) Osmanlı Devleti Karadeniz kıyılarında donanma bulunduramayacaktı.
C) Osmanlı savaşta aldığı yerleri geri verecekti.
D) Osmanlı Devleti, Avrupa devletler hukukundan yararlanabilecekti.
E) Eflak ve Boğdan’a muhtariyet verilecekti.

9. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşının (93 Harbi) başlamasında;
I. İstanbul Konferansı kararlarını Osmanlı Devleti’nin kabul etmemesi,
II. Rusya’nın azınlıkları kışkırtması ile Balkanlarda isyanların çıkması,
III. Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsız olması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız II.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. XVIII. yüzyıldan itibaren Rusya, Osmanlı Devleti için büyük bir tehdit olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin kendisini Rusya karşısında korumasında;
I. Boğazları Rusya’ya kaptırmamak için büyük devletlerin gösterdikleri gayretler,
II. büyük devletlerin aralarındaki siyasi ve ekonomik rekabet,
III. Osmanlı Devleti’nin bulunduğu jeopolitik konum
unsurlarından hangilerinin önemli rol oynadığı savunulabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

11. Aşağıdaki antlaşmaların hangisinin imzalanmasından sonra, Rusya, Kafkaslarda yaşayan yüz binlerce Müslüman Türk’ü Anadolu’ya göçe zorlamıştır?
A) Berlin Antlaşması
B) Edirne Antlaşması
C) Bükreş Antlaşması
D) Küçük Kaynarca Antlaşması
E) Yaş Antlaşması

12. I. Osmanlı Devleti’nin ağır bir yenilgi alması,
II. Bulgar Ordusu’nun İstanbul’a yaklaşması,
III. Yunanistan’ın Ege Adalarını işgal etmesi
I. Balkan Savaşı sırasında yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangisi Rusya’nın tepkisine neden olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
CEVAP: 1.D 2.E 3.B 4.C 5.D 6.E 7.E 8.D 9.B 10.E 11.A 12.D

Leave a Reply