11. Sınıf Tarih Dersi- Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – Konu Tarama Testi 2 (1774 – 1914)

11. Sınıf Tarih Dersi- Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – Konu Tarama Testi 2 (1774 – 1914)
1. Rusya sıcak denizlere inebilmek için Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir.
Rusya bu politikasına bağlı olarak;
I. Balkanlarda milliyetçilik akımlarını destekleme,
II. Fransız İhtilali’ne karşı oluşan koalisyona katılma,
III. azınlık ayaklanmalarını kışkırtma
davranışlarından hangilerinde bulunmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

2. Osmanlı Devleti’nde ilk bağımsız olan azınlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırplar
B) Yunanlılar
C) Ermeniler
D) Karadağlar
E) Bulgarlar

3. Osmanlı Devleti için ilk kez “Hasta Adam” ifadesini kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya
B) Prusya
C) Almanya
D) Avusturya
E) Fransa

4. Rumlar ilk isyanı 1820’de Eflak’ta başlattılar. İngiltere, Fransa ve Rusya; Rum azınlığına özerklik vermeyi kabul etmeyen Osmanlı Devleti’ne savaş açmış, savaştan sonra yapılan Edirne Antlaşması ile Yunanistan bağımsızlığını ilan etmiştir.
Yunanistan’ın bağımsızlık sürecinde yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışılmıştır.
B) Rum isyanı uluslararası bir sorun niteliği kazanmıştır.
C) Osmanlıların Balkanlardaki hâkimiyeti sona ermiştir.
D) Rumlar, askerî ve diplomatik desteğe sahip olmuştur.
E) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruyacak askerî gücü yetersizdir.

5. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın; Yunanistan hakkındaki taleplerini Osmanlı Devleti’ne kabul ettirebilmek
için Osmanlı donanmasını yaktıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinop
B) Navarin
C) İnebahtı
D) Çeşme
E) Çınar

6. “Ben, Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için her alanda ıslahat yapan bir padişahım. Ülkem her alanda yabancıların ve azınlıkların taarruzu altında kıvranmaktadır. “Hasta adam” diye tabir edilen Osmanlı Devleti’ni güçlendirmek için Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdım. Denge siyaseti izledim. Ama ıslahatlarım meyvesini vermeden devletimi bir davanın içinde buldum. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın iki yüzlü siyasetleriyle uğraşmak zorunda kaldım.”
Verilen konuşmada aşağıdaki padişahlardan hangisinin çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir?
A) II. Mahmut
B) III. Ahmet
C) Abdülmecit
D) IV. Mehmet
E) II. Abdülhamit

7. Rus Çarı I. Nikola’nın, İngiliz Elçisi Sir Hamilton Seymour’a söylediği “Osmanlı Devleti kritik bir durumdadır.
Memleket, kendi kendine parçalanıyor. Düşüşü çok büyük ve felaketli olacaktır. İngiltere ile Rusya’nın bu mesele üzerinde tam bir anlaşmaya varmaları, birbirlerine haber vermeden tek bir adım atmamaları gerekir.” sözlerine
bağlı olarak uluslararası siyaset hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Rusya’nın İngiltere ile diplomaside ortak hareket etmeyi istediği
B) Osmanlı Devleti’nin parçalanmasının dünya siyasetinde kriz oluşturacağının düşünüldüğü
C) İngiltere’nin, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma siyasetini terkettiği
D) Osmanlı Devleti’nin siyasi birliğinin tehlikede olduğu
E) Osmanlıların parçalanmasından doğan boşluğun doldurulmak istendiği

8. Mısır Valisi – – – – Paşa, – – – – isyanını bastırmanın karşılığında Osmanlı Devleti’nden Mora ve Girit Valiliklerini
istemiştir.
Cümlede verilen boşluklara aşağıdaki seçeneklerdeki kelimelerden hangileri yerleştirilmelidir?
A) Tepedelenli Ali – Sırp
B) Alemdar Mustafa – Sırp
C) Mehmet Ali – Yunan
D) Tepedelenli Ali – Mısır
E) Alemdar Mustafa – Yunan

9. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında Avrupalı Devletlerden borç para alma yoluna gitmiştir.
Bu gelişmenin yaşanmasında;
I. Ekonomisinin savaş masraflarını karşılayacak durumda olmaması,
II. Hazinede denk bütçenin hazırlanmak istenmesi,
III. Mısır valisinin isyanının önlenmek istenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.

10. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı’nda Avusturya, Piyemonte, İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket etmiştir. Rusya,
Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlalini gerekçe göstererek Sinop’ta Osmanlı donanmasını yakarken İngiltere ve Fransa Rusya’ya savaş ilan etmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti “Denge Siyaseti” uygulamıştır.
B) Rusya’nın sıcak denizlere inme siyaseti Kırım Savaşı ile son bulmuştur.
C) Boğazların durumu, uluslararası krize sebep olmuştur.
D) Avrupalı devletler, Rusya’nın Karadeniz’deki faaliyetlerini sınırlandırmak istemiştir.
E) Osmanlı Devleti tek başına kendisini savunacak güçte değildir.

11. Paris Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır;
• Karadeniz tarafsız hâle getirilecektir.
• Tüm devletlerin ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı tutulacaktır.
• Karadeniz kıyılarında tersane ve donanma bulundurulması yasaklanmıştır.
Bu maddelere bağlı olarak Karadeniz hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
A) Silahsızlandırılması kabul edilmiştir.
B) Osmanlı Devleti ve Rusya’nın egemenlik hakları sınırlandırılmıştır.
C) Ticari hayat devam ettirilmeye çalışılmıştır.
D) Uluslararası gücün yönetimi altına bırakılmıştır.
E) Avrupalı devletlerin çıkarları korunmuştur.

12. Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması ile ilgili değildir?
A) İlk defa Ermeni sorunundan bahsedilmiştir.
B) Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız olmuştur.
C) Kars, Ardahan ve Batum kaybedilmiştir.
D) Osmanlı ilk defa bu savaş sırasında dış borç almıştır.
E) Balkanlarda yeni yerler kaybedilmiştir.
CEVAPLAR: 1.D 2.B 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.C 9.A 10.B 11.D 12.D

Leave a Reply