11. Sınıf Tarih Dersi- Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – Konu Tarama Testi 1

11. Sınıf Tarih Dersi- Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi – Konu Tarama Testi 1
1. XVIII. yüzyılda Avrupa’da her türlü üretim faaliyetinde, kol gücünün yerini makine gücünün alması ile
başlayan değişimin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Helenistik Çağ
B) Sanayi İnkılabı
C) Lale Devri
D) Akıl Çağı
E) Fransız İhtilali

2. Sanayi İnkılabı ile Avrupa’da üretimin merkezi topraktan, endüstriyel alanlara kaymış, fabrikaya dayalı üretim
çoğalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir?
A) Küçük sanayi atölyelerinin çökmesi
B) Ülkenin açık pazar hâline gelmesi
C) Dış ticaret açığının artması
D) Ülkenin jeopolitik öneminin azalması
E) İthalata dayalı tüketimin çoğalması

3. XVIII. yüzyılda siyasi ve askerî alanda Batı ile geliştirilen ilişkiler Osmanlı toplumunu etkilemeye başlamıştır.
Buna göre;
I. Paris’ten elbise, mobilya ve kitapların getirilmesi,
II. Avrupa yaşam tarzının moda olması,
III. Divan edebiyatında yeni eserlerin verilmesi
durumlarından hangilerinin, Osmanlı’da Batı kültürünün
etkisi ile ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

4. III. Selim Dönemi’nde Avrupalı devletlerin önemli başkentlerinde daimî elçilikler açılmıştır.
Bu uygulamayla;
I. Avrupa devletlerinin yakından tanınması,
II. Osmanlı Devleti’ne karşı oluşabilecek ittifaklardan zamanında haberdar olunması,
III. Azınlık isyanlarının engellenmek istenmesi
durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

5. XIX. yüzyılın başlarında dünya siyasetine yön veren devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İngiltere
B) Rusya
C) İtalya
D) Fransa
E) Avusturya

6. “Şark Meselesi” kavramı Avrupalı devletlerin aşağıdaki devletlerden hangisi ile olan ilişkilerini tanımlamak için kullanılmıştır?
A) Osmanlı Devleti
B) Rusya
C) Prusya
D) Bulgaristan
E) Avusturya

7. Fransız İhtilali’nin zararlarını en aza indirmek için bir araya gelen İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya “Metternich sistemi” diye anılan bir politika oluşturdular. Bu politika ile Avrupa’nın neresinde bir ayaklanma çıkarsa çıksın hep birlikte hareket edilecek, ayaklanmalar bastırılacaktı.
Buna göre;
I. Rusya’nın Balkan uluslarını Osmanlıya karşı kışkırtması,
II. Yunan İsyanına İngiltere ve Rusya’nın destek vermesi,
III. 1815’teAvrupa devletlerinin sınırlarının yeniden çizilmesi
gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa Devletlerinin
Metternich sistemine uymadıklarının ve iki yüzlü bir
siyaset izlediklerinin kanıtıdır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III

8. “Şark Meselesi” kavramı ilk kez nerede siyasi bir terim olarak kullanılmıştır?
A) Yalta Konferansı
B) Viyana Kongresi
C) Paris Konferansı
D) Berlin Konferansı
E) Karlofça Antlaşması

9. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesindeki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayi İnkılabı’nın yaşanması
B) Balkanlarda millî duyguların gelişmesi
C) Fransız İhtilali’nin gerçekleşmesi
D) Osmanlı Devleti üzerindeki emeller
E) Almanya’nın siyasi birliğini sağlaması

10. XVIII. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı Devleti ile ilişkileri iyi olan ancak çıkarları söz konusu olduğunda
Osmanlı toprağı olan Mısır’ı işgal eden, Osmanlı Devleti aleyhine Rusya ile Tilsit Antlaşması’nı imzalayan
Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) Almanya
C) İngiltere
D) Avusturya
E) Lehistan

11. • Avusturya; Orta Avrupa ve Balkan hâkimiyeti için Osmanlı Devleti ile savaşmış, Rusya ile Dakya Projesi
içerisinde yer almış, yüzyılın sonlarına doğru ise Rusya’ya karşı cephe alıp Osmanlı Devleti ile barış
yapmıştır.
• Rusya; Çar Deli Petro ile birlikte Baltık Denizi’ne hâkim olmak, Kırım’ı alıp Boğazlardan Akdeniz’e inmek
amacıyla Osmanlı Devleti ile savaşmış, yüzyılın sonlarına doğru İngiltere ve Fransa yayılmacılığına karşı
Osmanlı Devleti’nin yanında yer almıştır.
Buna göre XVIII. yüzyılda Avrupa devletlerinin politikaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Dinî birliktelik ittifakların kurulmasını sağlamıştır.
B) Devletlerin ebedi dostları ya da düşmanları yoktur, ebedi çıkarları vardır.
C) Devletlerin politikaları değişmezlik gösterir.
D) Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı her zaman birlikte hareket etmişlerdir.
E) Osmanlı Devleti topraklarında sömürge bölgeleri oluşturulmaya başlanmıştır.

12. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda meydana gelen uluslararası gelişmelerle ilgili aşağıda verilen neden-sonuç ilişkilerinden hangisi yanlıştır?
Neden  Sonuç
A) Fransız İhtilali’nin yaşanması Milliyetçilik akımının imparatorlukların yapısını bozması
B) Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesi Ham madde ve pazar arayışının artması
C) Napolyon Savaşları Avrupa’da Fransa’nın başarısız olması 
D) Viyana Kongresi’nin düzenlenmesi Meternik sistemi adı verilen bir politikanın oluşturulması
E) Osmanlı Devleti’ne karşı işgalci faaliyetlerin başlaması Osmanlı Devleti’nin yalnızlık politikasını benimsemesi

Test 8 1.B 2.D 3.C 4.C 5.C 6.A 7.D 8.B 9.D 10.A 11.B 12.E

Leave a Reply