11. Sınıf Tarih Dersi- Sermaye ve Emek – Konu Tarama Testi 3

11. Sınıf Tarih Dersi- Sermaye ve Emek – Konu Tarama Testi 3

1. XIX. yüzyılın ikinci yarısının başlarında hızla artan askerî harcamalar Osmanlı Devleti’nin vergi toplama gücünün
ötesine geçmişti. Savaş harcamaları iç finans piyasalarının dışında kaynaklar gerektiriyordu.
Bu durumun sonucu olarak,
I. iç borçlanmaya gidilmesi,
II. ilk defa dış borç alınması,
III. İltizam usulünün yaygınlaştırılması
politikalarından hangileri uygulanmıştır?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I ve III.
2. İttihat ve Terakki Cemiyeti önderleri Osmanlı ülkesinde ekonomik kalkınmanın önceliği olarak aşağıdakilerden hangisini kabul etmişlerdir?
A) Uzman Personel
B) Yerli Sanayi
C) Millî Burjuvazi
D) Teknolojik Alt Yapı
E) Ham Madde Çeşitliliği
3. Osmanlı Devleti ilk dış borcu aşağıdaki harcamalardan hangisi için kullanmıştır?
A) İç borç ödeme
B) Yeni sarayların inşası
C) Kırım Savaşı giderleri
D) Demiryolu yapımı
E) Bütçe açığının kapatılması
4. Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Osmanlı Hükûmetinin uyguladığı ekonomik boykotlar millî iktisat politikalarının uygulamaya konulmasına neden olmuştur?
A) 31 Mart Olayı
B) Avusturya-Macaristan’ın Bosna Hersek’i ilhakı
C) Bulgaristan’ın bağımsızlını ilanı
D) Yunanistan’ın Girit Adası’nı ilhakı
E) Bab-ı Ali Baskını
5. Aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Osmanlı borçları ilk defa uluslararası bir sorun olarak ele alınmıştır?
A) Edirne Antlaşması
B) Bükreş Antlaşması
C) Hünkar İskelesi Antlaşması
D) Ayastefanos Antlaşması
E) Berlin Antlaşması
6. I. Şirket-i Hayriye
II. Rüsum-ı Sitte
III. Düyûn-ı Umûmiye
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı dış borçlarını çözüme kavuşturmak amacıyla kurulmuştur?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) II ve III.

7. Osmanlı borçlarının belli bir sisteme bağlanması amacıyla 1881 yılında Muharrem Kararnamesi doğrultusunda
Düyûn-ı Umûmiye İdaresi kuruldu. – – – – merkezli komisyonda İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Avusturya,
İtalya ve Osmanlı Devleti’nden birer üye bulunuyordu.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Londra B) İstanbul C) Paris D) Viyana E) Brüksel
8. Osmanlı Devleti’nin dış borçlar sorunu kesin olarak aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle çözüme kavuşturulmuştur?
A) Ayastefanos Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Balta Limanı Ticaret Antlaşması
E) Uşi Antlaşması
9. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu 1854 yılında almış, zamanla dış borçlanma, bütçe açıklarına karşı mücadelede
başvurulan en belirgin yöntem konumuna gelmiştir.
Osmanlı Devleti ilk dış borcunu alırken aşağıdakilerden hangisini borca karşılık olarak göstermiştir?
A) Maden gelirleri
B) Tuzla gelirleri
C) Gümrük gelirleri
D) Mısır eyaletinin yıllık vergi geliri
E) Cezayir eyaletinin yıllık vergi geliri
10. Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarı döneminde millî iktisat politikaları çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Ticari işlemlerde Türkçenin kullanılmasının zorunlu kılınması
C) Yabancı sermayeli şirketlerin denetim altına alınması
D) Düyûn-ı Umûmiye faaliyetlerinin askıya alınması
E) Islah-ı Sanayi Komisyonunun kurulması
11. Osmanlı Devleti ilk dış borcu aşağıdaki Avrupa Devletleri’nin hangisinden almıştır?
A) İngiltere B) Fransa C) İspanya D) Portekiz E) Avusturya
12. I. Dünya Savaşı’na girdikten sonra bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı devletinde de iç ve dış ticarette büyük sıkıntılar yaşandı. Savaşın kısa sürede geniş alanlara yayılmasıyla birlikte İstanbul’un iaşesi önemli bir soruna dönüştü. Savaş koşullarıyla birlikte ulaşım araçlarının askerî amaçlara tahsisi de bu sıkıntılara eklendi. Öte yandan bu zor şartları ganimet bilen bazı fırsatçı tüccarlar, malları depolayıp el altından yüksek fiyatla piyasaya sürmekteydi.
Bu durumun sonucu olarak;
I. Hükümet tarafından yapılan yeni düzenlemelerle belediye hizmetlerinin modernize edilmesi,
II. Millî iktisat politikalarının uygulamaya konulması,
III. Hükümetin bütün ekonomik faaliyetleri denetimi altına alması
gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı savunulabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.

CEVAP ANAHTARI: 1.B 2.C 3.C 4.B 5.E 6.E 7.B 8.C 9.D 10.E 11.A 12.E

İNDİR

Leave a Reply