11. Sınıf Tarih Dersi- Sermaye ve Emek – Konu Tarama Testi 1

11. Sınıf Tarih Dersi- Sermaye ve Emek – Konu Tarama Testi 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim organizasyonlarından biri değildir?
A) Köleci Üretim Biçimi
B) Feodal Üretim Biçimi
C) Atölye Tipi Üretim
D) Manifaktür (imalat) Tipi Üretim
E) Otomasyon Tipi Üretim
2. I. Çalışma ve yaşam alanlarının birbirinden ayrılmaması
II. Usta-kalfa-çırak ilişkisi içinde üretimin yapılması
III. Seri üretim sonucu pazar ihtiyacının ortaya çıkması
Yukarıdakilerden hangileri atölye tipi üretim tarzının özellikleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III.
3. Sanayi İnkılabı ile insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine gücünün hâkim olduğu üretim tarzına
geçilmiştir. Bu tarz üretim, tekstil sektöründen başlayarak diğer sektörlere de yayılmıştır. Yeni üretim tarzıyla birlikte üretim şekli değişmiş ve üretim miktarı artmıştı.
Buna göre,
I. Üretim biçimi tamamen değişime uğramıştır.
II. Üretim şeklinin değişimi insanların tüketim alışkanlıklarını da değiştirmiştir.
III. Seri üretime geçilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve III. E) I, II ve III.
4. I. Mekanik tohum ekme makinasının icat edilmesi
II. Kapalı hendeklerle tarla sulama yöntemlerinin geliştirilmesi
III. Suni yem usulünün geliştirilmesi
Sanayi İnkılabı’yla ortaya çıkan yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin tarım ve hayvancılığı geliştirdiği savunulabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.
5. Aşağıdakilerden hangisinin endüstriyel üretimin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?
A) Üretimde makineleşme ön plandadır.
B) Üretim teknolojisi basittir.
C) İş bölümünde modern eğitimden faydalanılır.
D) Çalışan sayısı binlerle ifade edilir.
E) Üretim araçlarının mülkiyeti fabrika/firma sahibine aittir.
6. XVIII. yüzyılda yaşamış İskoçyalı iktisatçı, “Milletlerin Zenginliği” adlı eserinde klasik üretim sisteminin yeni
üretim yapılarını engellediğini, bu yüzden loncaların kapatılması gerektiğini savunmuştur.
Yukarıdaki paragrafta görüşüne yer verilen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Thomas Hobbes
B) John Locke
C) Adam Ferguson
D) Adam Smith
E) David Hume

7. I. Sermaye birikimininin olmayışı
II. Uzman personel yetersizliği
III. Teknolojik gelişmenin sağlanamaması
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin sanayileşmesinin önündeki engellerden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) I, II ve III.
8. XIX. yüzyılda küçük ölçekli esnafların üretim tarzı ile Sanayi Devrimi’nin yakalanamayacağını ve bu yolla
daha fazla ekonomik gelişmenin sağlanamayacağını anlayan Osmanlı yöneticileri öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya yönelmişlerdir?
A) Şirketleşme sürecinin başlaması
B) Sergi-i Umumi-i Osmanînin açılması
C) Islah-ı Sanayi Komisyonunun kurulması
D) Demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi
E) Sanayi Mekteplerinin açılması
9. 1838’de imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması’yla Osmanlı Devleti, gerek gördüğünde bazı malların ihracını
yasaklayabilme hakkından vazgeçti. Ayrıca yabancı tüccarların Osmanlı sınırları içinde yerli ürün alıp satabilmeleri karşılığında harç talep etme, tekel mallarının fiyatlarını belirleme hak ve imkânından kısmen veya tamamen yoksun kaldı. Aynı şekilde Avrupa’dan gelen mallara istediği oranda gümrük vergisi koyabilme yetkisini de kaybetti.
Buna göre,
I. Yabancı tüccar, yerli tüccar karşısında ekonomik anlamda güçlenmiştir.
II. Osmanlı Devleti, ekonomide egemenlik haklarının bir kısmını kaybetmiştir.
III. Osmanlı Devleti, ülke içinde fiyatları kontrol edebilmek amacıyla bazı haklarından vazgeçmiştir.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.
10. Batılı emperyalist güçler, Sanayi İnkılabı ile birlikte sömürgecilik ve emperyalizm anlayışıyla dünyanın birçok bölgesini kendi çıkarları doğrultusunda sömürgeleştirdiler.
Aşağıdakilerden hangisi ucuz iş gücü ve insan kaynağı açısından diğerlerine göre en çok sömürülen
kıta olmuştur?
A) Okyanusya
B) Afrika
C) Kuzey Amerika
D) Avrupa
E) Güney Amerika
11. Hindistan’ı da sömürgeleştirmek için 1599 yılında Doğu Hindistan Kumpanyasını kurarak sömürgeciliğin küresel boyuttaki ilk örneğini veren Avrupalı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Hollanda
C) Portekiz
D) İspanya
E) Fransa
12. Farklı etnik kökene sahip toplumların farklı kültür birikimlerinin ve aidiyet duygularının, egemen kültür ve kimlik dokusu içinde eritilip yok edilmesine – – – – denir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sömürgecilik
B) Kolonicilik
C) Emperyalizm
D) Asimilasyon
E) Dejenerasyon
İNDİR 
CEVAP ANAHTARI: 1.E 2.C 3.D 4.E 5.B 6.D 7.E 8.A 9.C 10.B 11.A 12.D

Leave a Reply