11. Sınıf Tarih Dersi- Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Konu Tarama Testi 3

11. Sınıf Tarih Dersi- Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Konu Tarama Testi 3

1. XIX. yüzyılda Avrupa’da nüfusun hızlı bir şekilde artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Doğum oranlarının yükselmesi
B) Salgın hastalıkların önüne geçilmesi
C) Dünya savaşlarının sona ermesi
D) Ekonomik refahın oluşması
E) Sağlıklı beslenmeyle insan ömrünün uzaması

2. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının bir devlette askerî güce katkı sağladığına örnek olarak verilebilir?
A) Devletin siyasi güç kazanması
B) Ekonomide kalkınma için gerekli işçi gücüne sahip olunması
C) Bir devletin siyasi ve ekonomik alanlarda mevcut nüfusu kullanabilmesi
D) Savaş gücünün insan sayısına orantılı olarak artması
E) Yeni ele geçirilen ülkelerde hem siyasi hem de ekonomik hâkimiyeti sağlayabilmesi

3. I. Birbirinden uzakta olan vilayetler üzerinde ek bir denetim aracına sahip olması
II. Siyasi gücünün merkezîleşmesine katkı sağlaması
III. Ülke genelinde otorite kurmasına yardımcı olması
Yukarıdakilerden hangileri 1855 yılından itibaren kullanılmaya başlanılan elektrikli telgrafın Osmanlı yönetimine sağladığı yararlar arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

4. Osmanlı Devleti’nde II. Abdülhamit Dönemi’nde demir yolu politikası savunma politikalarıyla birlikte düşünülmeye başlanmıştır. II. Abdülhamit’in en büyük projelerinden biri de Bağdat Demir Yolu’nun yapılmasıydı. Bu projenin yapımı işini II. Abdülhamit, Almanlara vermiştir. II. Abdülhamit’in demir yolları projesi Avrupa devletlerini karşı karşıya getirmiştir.
Buna göre;
I. Almanların demir yolu yapımı nedeniyle bölgede etkinliğini arttırması,
II. İngilizlerin, sömürge yollarının kontrolünü kaybedeceği endişesini yaşaması,
III. Rusyanın, demir yolu sayesinde Osmanlı Devleti’nin
Avrupa’daki Rus pazarını zayıflatacağı korkusuna kapılması durumlarından hangileri Avrupalı devletlerin çıkar çatışmasına girdiğinin göstergesidir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

5. Aşağıdakilerden hangileri XIX. yüzyılda Avrupa’da “ulusun inşasında ve uluslaşma sürecinde” en önemli unsurlar hâline gelmiştir?
A) Ordu-Okul
B) Kilise-Vakıf
C) Aile-Adalet
D) Kilise-Aile
E) Ordu-Vakıf

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde askerî eğitim veren okullardan biri değildir?
A) Hendesehane
B) Mekteb-i Maârif-i Adliyye
C) Mühendishane-i Bahri-i Hümâyun
D) Mühendishane-i Berri-i Hümâyun
E) Mekteb-i Harbiye

7. Aşağıdaki okullardan hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle 1935 yılında Siyasal Bilgiler Okuluna dönüştürülmüştür?
A) Mekteb-i Mülkiye
B) Mekteb-i Harbiye
C) Mekteb-i Maârif-i Adliyye
D) Mekteb-i Ulûm-u Edebiyye
E) Mekteb-i Aklâm

8. Osmanlı egemenliği altında yaşayan, aralarında dil, din, ırk ayrımı olan farklı grupların devletin tanıdığı haklar çerçevesinde açtığı okullar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıbyan Mektepleri
B) Yabancı Okullar
C) Azınlık Okulları
D) Askerî Okullar
E) Mesleki ve Teknik Okullar

9. II. Abdülhamit, tahtta kaldığı süre içinde eğitime büyük bir önem verdi. Modern eğitimin yerleştiği bu dönemde yeni okullara devlet bütçe ayırdı. II. Abdülhamit eğitim faaliyetlerinde Türklerin yoğun yaşadığı Anadolu’ya ağırlık verdi. Azınlık ve yabancı okullara Türk öğretmenler atanarak kontrol altına alınmaya çalışıldı.
Bu duruma göre,
I. Klasik eğitim anlayışı etkisini yitirmiştir.
II. Eğitimde, sınırlı da olsa millîlik göze çarpmaktadır.
III. Laik eğitim anlayışı benimsenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. XIX. yüzyılda Avrupa’da başlayan sosyal devlet uygulamaları Osmanlı Devleti’ne de yansıdı ve II. Abdülhamit ile
beraber vatandaşlık kavramı içerisinde bireyler her türlü iktisadi, sosyal ve doğal olaylar karşısında devlet garantisi ve koruması altına alındı.
Bu duruma göre II. Abdülhamit Dönemi’nde;
I. eğitim olanaklarının kasaba ve köylere kadar ulaştırılması,
II. birçok vilayet merkezinde hastaneler açılması,
III. yoksul aylığı uygulamasının başlatılması
faaliyetlerinden hangilerinin sosyal devlet anlayışına uygun olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

11. Aşağıdakilerin hangisinde Osmanlı Devleti’ndeki emeklilik sistemiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Emeklilik herkesi kapsayan bir uygulama değildir.
B) Tanzimat Dönemi’nde emeklilik belirli bir maaşla karşılanan bir sisteme dönüştürülmüştür.
C) 1865’te Emeklilik Kanunu ile emekliliği düzenleyen ilk kurumlar ortaya çıkmıştır.
D) Emekli sandıkları Abdülmecit Dönemi’nde kurulmuştur.
E) Sonradan yapılan düzenlemelerle emeklilik sistemi askerî ve sivil memurların, dul ve yetimlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

12. Aşağıdakilerden hangisi 1896 yılında II. Abdülhamit tarafından açılan Darülaceze’nin kuruluş amacıdır?
A) Haberleşme ve ulaşım imkânlarının geliştirilmesi
B) Dul, yetim, yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarının karşılanması
C) Belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi
D) Ordunun gıda ihtiyacının karşılanması
E) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin denetlenmesi
CEVAP ANAHTARI: 1.C 2.D 3.E 4.E 5.A 6.B 7.A 8.C 9.C 10.E 11.D 12.B

Leave a Reply