11. Sınıf Tarih Dersi- Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Konu Tarama Testi 2

11. Sınıf Tarih Dersi- Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – Konu Tarama Testi 2

1. Ulus devlet modelinin en temel özelliklerinden biri olan zorunlu askerlik sisteminin başlangıcı Fransız İhtilali’ne
dayanırken modern ordu kurma fikri XVI. yüzyılda – – – – tarafından ortaya atıldı.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Petrarca
B) Machiavelli
C) Montaigne
D) Erasmus
E) Cervantes

2. Avrupa’da zorunlu askerliğe dayalı millî bir ordu kurma fikrinin doğmasına sebep olarak, I. Fransız İhtilali sonrası “halkın tamamı vatan savunmasından sorumludur” anlayışının benimsenmesi,
II. ulus kavramı ile birlikte “millî ordu” kavramının da gelişmesi,
III. kral için değil vatan için savaşan yeni ordu anlayışının ortaya çıkması gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

3. Avrupa’da zorunlu askerliğe dayalı ilk millî orduyu aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?
A) Fransa
B) İngiltere
C) Rusya
D) Portekiz
E) İspanya

4. III. Selim, Sadrazam Koca Yusuf Paşa’nın telkinleri ile mevcut orduda ıslahat yapılması yerine yeni bir ordunun
kurulmasını kabul etmiştir.
Buna göre;
I. Nizam-ı Cedit,
II. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye,
III. Sekban-ı Cedit
askerî birliklerinden hangileri III.Selim Dönemi’nde kurulmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

5. Osmanlı Devleti, yenilik hareketlerini kesintiye uğratan “Yeniçeri Ocağı”nı kaldırarak yerine batılı tarzda “Asâkir-i
Mansûre-i Muhammediye” ordusunu kurmuştur.
Bu duruma bağlı olarak;
I. ıslahat sürecinin hızlanması,
II. devlet otoritesinin kuvvetlenmesi,
III. saray askerlerine duyulan ihtiyacın sona ermesi
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı savunulamaz?
A) Yalnız I.
B Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

6. Ordunun silah, teçhizat ve kıyafet ihtiyaçlarını belirlemek, alım satımlarda ihaleler düzenlemek ve ürünlerin
kalite kontrolünü yaparak ödemelere onay vermek; asker dilekçelerini değerlendirmek, askerî kanun, kararname
ve teşkilat tasarılarını görüşmek, maaşları belirlemek ve subayların terfi listesini hazırlayıp seraskerliğe sunmak
kurulun görevleri arasındaydı.
Paragrafta hakkında bilgi verilen yüksek danışma kurulu aşağıdakileden hangisidir?
A) Dâr-ı Şûra-yı Bahriye
B) Dâr-ı Şûra-yı Bâbıâli
C) Dâr-ı Şûra-yı Askerî
D) Dâr-ı Şûra-yı Saltanat
E) Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye

7. III. Selim Dönemi’nde gerçekleştirilen;
I. askerî ocakların dönemin ihtiyaçlarına göre yenileştirilmesine çalışılması,
II. Avrupa’dan mühendis ve ustalar getirtilerek Tophane’de yeni düzenlemelerin yapılması,
III. Üsküdar’da Selimiye Kışlasının inşa edilmesi
ıslahatlarından hangileri Batı’dan etkilenildiğinin en açık göstergesidir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

8. I. İrad-ı Cedit Hazinesi
II. Asâkir-i Mansûre Hazinesi
III. Hazine-i Hassa
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde yeni kurulan orduların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

9. Aşağıdakilerden hangisinde Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ordusuyla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Abdülmecid Dönemi’nde kurulmuştur.
B) Asker ihtiyacı Müslüman halkın 15-25 yaş arası gençlerinden karşılanmıştır.
C) Kişinin askerlikten ayrılıp sivil hayata dönebilmesi için on iki yıl askerlik hizmeti yapması gerekmiştir.
D) Bekârlara teğmen olana kadar evlenmek yasaklanmıştır.
E) Evli olanların orduya katılması yasaklanmamıştır.

10. Aşağıda verilen hangi okul ikilisi II. Mahmut Dönemi’nde açılmıştır?
A) Gümrük Mektebi – Polis Mektebi
B) Tıbbiye – Harbiye
C) Maadin Mektebi – Telgraf Mektebi
D) Baytar Mektebi – Lisan Mektebi
E) Darülfünunun – Darülmuallimin

11. Osmanlı Devleti’nde kura ile askere alma usulü 1846 yılında çıkarılan “Kura Kanunu” ile uygulamaya konmuştur.
Kurada ismi çıkanların, kendi yerlerine – – – – adıyla bir başkasını vekil olarak göndermesi mümkün olduğu gibi
– – – – ödemek suretiyle askerlik vazifesini bedeli karşılığı yerine getirmeleri de mümkün hâle getirildi. Bu uygulamaya – – – – denir.
Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Bedel-i Askerî – Bedel-i Nakdî – Bedel-i Şahsi
B) Bedel-i Nakdî -Bedel-i Şahsi – Bedel-i Askerî
C) Bedel-i Şahsi – Bedel-i Askerî – Bedel-i Nakdî
D) Bedel-i Şahsi – Bedel-i Nakdî – Bedel-i Askerî
E) Bedel-i Nakdî – Bedel-i Askerî – Bedel-i Şahsi

12. Osmanlı devlet adamları Müslümanlarla gayrimüslimlerin aynı orduda görev yapmalarına sıcak bakmıyorlardı fakat Tanzimat yönetimi Osmanlı birliğini korumak ve halkı kaynaştırmak için ilk kez bir azınlığa deniz kuvvetlerinde askerlik yaptırdı.
Osmanlı ordusunda askerlik hizmetine alınan ilk gayrimüslim topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ermeni
B) Bulgar
C) Rum
D) Romen
E) Sırp
CEVAP: 1.B 2.E 3.A 4.A 5.C 6.C 7.B 8.D 9.A 10.B 11.D 12.C

Leave a Reply