11. Sınıf Tarih Dersi Ders Notları

11. Sınıf  Tarih Dersi Ders Notları

Merhaba Değerli Takipçilerimiz . 11. Sınıfta Okutulan ve henüz çok yeni olan Bu dersimize ait dökümanlarımızı artırmak için çabalıyoruz. Bu eksiklerden biri de Ders notlarıdır. 11. Sınıf Tarih Dersi Ders Notları ünitelere uygun olarak burada paylaşılacaktır. İsterseniz 11. Sınıf Tarih Dersinde  Öncelikle hangi Üniteler var ve bu ünitelere ait kazanımlar ve Öğrenilecek konular nelerdir bakalım.

  • 1- Değişen Dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti Ünitesi
  • 2-Değişim ağında Avrupa ve Osmanlı Ünitesi
  • 3-Uluslar arası ilişkilerde denge stratejisi Ünitesi
  • 4-Devrimler Çağında değişen devlet toplum ilişkileri Ünitesi
  • 5-Sermaye ve Emek Ünitesi
  • 6-19 ve 20 yy’da değişen gündelik hayat Ünitesi

görüldüğü gibi 6 Üniteden oluşan bu dersimiz için sizlere döküman desteğimiz devam edecek. Bu Ünitelerde neler öğreneceğimizi bilirsek sanırım 11. Sınıf Tarih Dersinde dersimizde daha da başarılı olacağız gibime geliyor. Bu sebeple Şimdi de tek tek Ünitelerde neler Öğreneceğiz bir bakalım. Bakalım ki ders notlarımızı daha rahat bir şekilde hazırlayalım. Hadi beraber takip edelim.


 1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ  

NELER ÖĞRENECEĞİZ bir bakalım
-XVII ve XVIII. yüzyıllardaki siyasi gelişmeler
-Osmanlı Devleti’nin “egemen devlet” özelliğini yitirmeye başlaması
-Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan Kutsal İttifak
-Westphalia Barışı’nın yüzyıllar süren etkisi
-Denizlerde hâkimiyet mücadeleleri
ÜNİTE KONULARI’nın neler olduğuna göz atacak olursak;
1.1. 1595-1700 YILLARI ARASINDAKİ SİYASİ GELİŞMELER
1.2. XVII. YÜZYIL SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ
1.3. WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA
1.4. AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESİ
1.5. 1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SİYASİ GELİŞMELER

1. Ünite Ders Notlarını İndirmek İçin TIKLA


2. Ünite Ders Notlarını İndirmek İçin TIKLA

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ listesi aşağıda verilmiştir.
-Rönesans ve reform hareketleri
-Aydınlanma düşüncesi
-Hümanizm, rasyonalizm, merkantilizm ve sekülerleşmenin Avrupa’da ortaya çıkışı
-Ateşli silahların gelişmesi ve piyade sınıfının önem kazanması
-Osmanlı Devleti’nin verdiği kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesi
-Osmanlı Devleti’nde vergi ve toprak sistemi (iltizam ve malikâne)
-Celâli, Suhte ve Yeniçeri isyanları
-Islahat layihaları (raporları) ile ekber ve erşed sistemi
-Yeni gemi türlerinin yapılması
-Lale Devri’nde getirilen yenilikler
-Osmanlı Devleti’ne matbaanın gelişi
-Yeni Çağ’da ilim ve irfan anlayışı
ÜNİTE KONULARI’nın neler olduğuna bir göz atalım.
2.1. YENI ÇAĞ AVRUPASI’NDA MEYDANA GELEN GELIŞMELER
2.2. OSMANLI SOSYO-EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER
2.3. OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇÖZÜLMEYE KARŞI ÖNLEMLER
2. Ünite Ders Notlarını İndirmek İçin TIKLA


 3. ÜNİTE: ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ bir hatırlayalım
-1815 Viyana Kongresi ve Avrupalı güçlerin Osmanlı Devleti’ne müdahaleleri
-Vehhabilik hareketi ve etkileri
-İtalya ve Almanya’nın kuruluşu ile Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf’ın oluşumu
-XVIII. yüzyıldan XX. yüzyıla Osmanlı Devleti ile Rusya ilişkileri
-Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti
ÜNİTE KONULARI’nın neler olduğu aşağıda listelenmiştir.
3.1. XVIII. YÜZYILDAN XX. YÜZYILA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ
3.2. OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASİ VARLIĞINA YÖNELİK TEHDİTLER
3.3. MEHMET ALİ PAŞA’NIN GÜÇ KAZANMASI
3.4. KUZEYDEN GELEN TEHLİKE: RUSYA

3. Ünite Ders Notlarını İndirmek İçin TIKLA


4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ
-Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan fikir akımlarının imparatorluklara etkisi
-Avrupa’da görülen 1830-1848 ihtilalleri ve etkileri
-Siyasi ideolojilerin birey ve topluma etkisi
-Sanayi Devrimi ile beraber mutlakiyetçi monarşiden, anayasal monarşiye geçiş süreci
-Osmanlıda modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutları
-Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansıması
-Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-i Esasi
-1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkileri
ÜNİTE KONULARI
4.1. DEVRİMLER VE DEĞİŞİMLER
4.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN ORDU TEŞKİLATI VE YURTTAŞ ASKERLİĞİ
4.3. ULUSALLAŞMANIN VE ENDÜSTRİLEŞMENİN SOSYAL ETKİLERİ
4.4. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ
4.5. OSMANLI DEVLETİ’NDE DARBELER

4. Ünite Ders Notlarını İndirmek İçin TIKLA


 5. ÜNİTE: SERMAYE VE EMEK

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ
-Klasik üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farklar
-Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi’nin Osmanlı ekonomisine etkileri
-Dış borçlanma ve Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin kuruluşu
-İttihat ve Terakki’nin Millî İktisat Politikası kapsamında yaptığı faaliyetler
ÜNİTE KONULARI
5.1. KLASİK ÜRETİM VE ENDÜSTRİYEL ÜRETİM
5.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE ENDÜSTRİYEL ÜRETİME GEÇİŞ
5.3. OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMLERİNDE EKONOMİK HAYAT

5. Ünite Ders Notlarını İndirmek İçin TIKLA


6. ÜNİTE: XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ.
-İmparatorlukların ulus devletlere dönüşmeleri
-Ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla yaşanan demografik değişimler
-XIX ve XX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yaşadığı toprak kayıpları
-Modern toplumda tüketim anlayışında yaşanan değişimler
-Büyük şehirlerin ve metropollerin ortaya çıkmasının toplumsal değişime etkisi
-XIX. yüzyılla birlikte, basın-yayın organlarının çoğalmasının toplumsal hayat üzerindeki etkileri
-Modernite ile birlikte bireyin, toplumun zaman tasavvurundaki değişim
-Modern şehirlerin ortaya çıkmasıyla şehirlerin dokusunda yaşanan değişim
ÜNİTE KONULARI
6.1. İMPARATORLUKLARIN ULUS DEVLETLERE DÖNÜŞMELERİYLE YAŞANAN DEMOGRAFİK DEĞİŞİM
6.2. MODERNLEŞMEYLE YAŞANAN DEĞİŞİM

6. Ünite Ders Notlarını İndirmek İçin TIKLA

manavgat escort

escort manavgat

alanya escort

escort alanya

kadriye escort

belek escort

pendik escort

escort istanbul

3 Comments

Leave a Reply