11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı ve Cevapları ile ilgili hazırladığımız içeriğimize ait dökumanlar bu yazımıza eklenecektir. 11. Sınıf Tarih Dersi İle ilgili daha önce eklediğimiz sınavlar gibi bu sınavımızda tamamen müfredat ile uyumludur.

SPONSOR REKLAMLAR

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (5×2=10 puan)
– II Mahmut Avrupa tarzında okullar açıldı.
– II Mahmut ilköğretimi mecburi hale getirdi.
– 31 Mart vakası sonucunda Ayan ve mebusan meclisi bu olayda Abdülhamit’i kabahatli görerek aldıkları kararla tahtan indirdi.
– 1875’te Hersek sonra da Bulgar ve Sırplar isyan etti ve Balkan bunalımı doğdu.
– Tanzimat Fermanı ile batılılaşma hareketleri yoğunlaştı.

Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (5×2=10 puan)
( ) – Ayestefanos Antlaşması ile Ermeni meselesi ilk defa gündeme geldi.
( ) – Berlin Konferansı ve Barışı Osmanlının paylaşıldığı yer oldu.
( ) – Ayestefanos Antlaşması ile Avusturya’nın panslavist politikası başarıya ulaştı.
( ) – Berlin Barışı Rusya’nın Asya hâkimiyeti önlendi.
( ) – II Mahmut devlet memurlarını iç ve dış olmak üzere ayırdı.

Aşağıdaki test sorularını çözünüz. (2×5=10 puan)
Soru 1: Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altındaki topraklar Dağılma Dönemi’nde sürekli daralmıştır.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Gelir gider miktarları değişmiştir.
II. Sınırlar içerisinde yaşayan nüfus azalmıştır.
III. Devletin dış ilişkilerde etkinliği artmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

SPONSOR REKLAMLAR

Soru 2: Tanzimat Fermanı’nda, “Başta padişah olmak üzereherkes bu hükümlere uyacaktır.” maddesi yer almıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğini gösterir?
A) Halkın yönetime katılmasının
B) Azınlık haklarının kısıtlanmasının
C) Askerliğin vatan görevi olmasının
D) Kanun üstünlüğü ilkesinin
E) Azınlıkların devlet memuru olabilmesinin

Soru 3: Osmanlı Devleti Islahat Fermanı’nın ilanından sonra okullarda Müslüman ve gayrimüslim çocukların bir arada eğitim görmeleri yönünde kararlar almıştır.
Buna göre,
I. Osmanlı Devleti kaynaşmış bir toplum oluşturmaya çalışmaktadır.
II. Müslüman öğrencilerin eğitim seviyesi gayrimüslim öğrencilerden düşüktür.
III. Islahat Fermanı’nın ilanından sonra Osmanlı Devleti’nde eğitim seviyesi düşmüştür. yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Soru 4: II. Mahmut Topkapı Sarayı’ndan Beşiktaş Sarayı’na taşındıktan sonra, Batı stili kanepeler, masalar, iskemleler, eski sarayın divan ve minderlerinin yerini almıştır.
Bu bilgilere dayanarak II. Mahmut döneminde,
I. Ticaretin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
II. Vatandaşların devlete olan güveni sarsılmıştır.
III. Yeni yaşam biçimi benimsenmiştir.
yargılarından hangileri ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 5: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, Balkanlardan Anadolu’ya Türklerin göç etmesinde,
I. Devşirme sisteminden vazgeçilmesi
II. Balkan topraklarının kaybedilmesi
III. Sanatsal faaliyetlerin artması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Aşağıdaki soruları çözünüz. (10×7=70 puan)
Soru 1: Osmanlı Devleti 19.yy sonlarında ve 20.yy başlarında Tanzimat, Islahat gibi fermanlar yayınlamış daha sonrada meşrutiyet ilan etmiştir.
Bu yapılanların ana ortak sebepleri nelerdir? (10 Puan)
Soru 2: Ayaklanan yeniçerilere karşı ll. Mahmut halkın, öğrencilerin, esnafın, topçu ocağının desteğini alarak 1826’da yeniçerileri kaldırdı.
Bu durumun sonuçları neler olmuştur? (10 Puan)
Soru 3: Tanzimat Fermanının hukuki sonuçları nelerdir? 10 Puan)

Soru 4: 1870 kadar Osmanlının toprak bütünlüğünü savunan İngiltere bu tarihten sonra bundan vazgeçti ve Rusya’nın yolunu açtı.
Bu duruma sebep olan gelişmeler nelerdir? (10 Puan)
Soru 5: Rusya, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avusturya Balkan bunalımını görüşmek için İstanbul’da toplandılar ve buradaki elçileri ile bir konferans düzenlemeye karar verdiler.
Osmanlı bu durum karşısında nasıl bir yol izledi? (10 Puan)

Soru 6: 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi ile yönetim alanında en önemli değişiklikler neler olmuştur? (10 Puan)

Soru 7: İngiltere Osmanlıya Ayestefanos Antlaşmasını bozduracağını fakat Rusya’nın daha aşağıya inmesini engellemek için Kıbrıs’ı üs olarak alması gerektiğini söyledi. Daha sonrada Kıbrıs’a el koydu.
İngiltere’nin izlediği bu politikanın asıl amacı sizce nedir? (10 Puan)

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Cevapları

Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (5×2=10 puan)
– II Mahmut Avrupa tarzında okullar açıldı.
– II Mahmut ilköğretimi mecburi hale getirdi.
– 31 Mart vakası sonucunda Ayan ve mebusan meclisi bu olayda Abdülhamit’i kabahatli görerek aldıkları kararla tahtan indirdi.
– 1875’te Hersek sonra da Bulgar ve Sırplar isyan etti ve Balkan bunalımı doğdu.
– Tanzimat Fermanı ile batılılaşma hareketleri yoğunlaştı.

SPONSOR REKLAMLAR

Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (5×2=10 puan)
( D ) – Ayestefanos Antlaşması ile Ermeni meselesi ilk defa gündeme geldi.
( D ) – Berlin Konferansı ve Barışı Osmanlının paylaşıldığı yer oldu.
( Y ) – Ayestefanos Antlaşması ile Avusturya’nın panslavist politikası başarıya ulaştı.
( Y ) – Berlin Barışı Rusya’nın Asya hâkimiyeti önlendi.
( D ) – II Mahmut devlet memurlarını iç ve dış olmak üzere ayırdı.
Aşağıdaki test sorularını çözünüz. (2×5=10 puan) 1: D 2: D 3: A 4: C 5: B
Aşağıdaki soruları Soru çözünüz. (10×7=70 puan)
1: Osmanlı Devleti 19.yy sonlarında ve 20.yy başlarında Tanzimat, Islahat gibi fermanlar yayınlamış daha sonrada meşrutiyet ilan etmiştir.Bu yapılanların ana ortak sebepleri nelerdir? (10 Puan)
Balkanlardaki isyanları önlemek.
Osmanlıyı dağılıp parçalanmaktan kurtarmak.
Avrupa’ya yakın bir siyaset izlemek.
Avrupa’nın iç işlerimize karışmasını önlemek.

Soru 2: Ayaklanan yeniçerilere karşı ll. Mahmut halkın, öğrencilerin, esnafın, topçu ocağının desteğini alarak 1826’da yeniçerileri kaldırdı.
Bu durumun sonuçları neler olmuştur? (10 Puan)
Padişahın devlet üzerindeki otoritesi arttı.
Yeniliklerin önündeki en büyük engel ortadan kalktı.

Soru 3: Tanzimat Fermanının hukuki sonuçları nelerdir? 10 Puan)
Kanun kuvveti üstünlüğü anlayışı doğmaya başladı.
Osmanlı anayasasının bir anlamda başlangıcı sayılır.
Avrupa tarzında hukuk kuralları geçerli olmaya başladı.
Osmanlı halkı kanun önünde eşit sayıldı.

Soru 4: 1870 kadar Osmanlının toprak bütünlüğünü savunan İngiltere bu tarihten sonra bundan vazgeçti ve Rusya’nın yolunu açtı. Bu duruma sebep olan gelişmeler nelerdir? (10 Puan)
– 1870’de İtalya, 1871’de de Almanya birliklerini tamamladı.
– İngiltere ve Almanya arasında rekabet başladı.
– İngiltere Ruslarla Almanların bir araya gelmesi endişesinden dolayı buna izin verdi.

Soru 5: Rusya, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avusturya Balkan bunalımını görüşmek için İstanbul’da toplandılar ve buradaki elçileri ile bir konferans düzenlemeye karar verdiler. Osmanlı bu durum karşısında nasıl bir yol izledi? (10 Puan)
Osmanlı buradan aleyhine kararlar çıkacağını bildiğinden hem isyanları önlemek hem de bu konferansın toplanmasını önlemek için meşrutiyeti ilan etti. Böylece konferansın toplanma nedenleri ortadan kalkmış oldu.

SPONSOR REKLAMLAR

Soru 6: 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi ile yönetim alanında en önemli değişiklikler neler olmuştur? (10 Puan)
Halk ilk defa padişahla yönetime ortak oldu.
Halk ilk defa seçme seçilme ve temsil hakkını kullandı.
Halkın seçtiği bir meclis oluştu.
Her şeyin üstünde kanun (hukuk) anlayışı geldi.
Tarihimizin ilk anayasası oldu.

Soru 7: İngiltere Osmanlıya Ayestefanos Antlaşmasını bozduracağını fakat Rusya’nın daha aşağıya inmesini engellemek için Kıbrıs’ı üs olarak alması gerektiğini söyledi. Daha sonrada Kıbrıs’a el koydu.İngiltere’nin izlediği bu politikanın asıl amacı sizce nedir? (10 Puan)
Aslında İngiltere’nin asıl gayesi,
Süveyş Kanalı’nı kontrol etmek.
Doğu Akdeniz’e hâkim olmak.

11.Sınıf-Tarih-Dersi-2.-Dönem-2.-Yazılı-Soruları-cevapları

Leave a Reply