11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Yeni Müfredat 2018- 2019

Evet Değerli Takipçilerimiz 11. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sorularından ikincini ekledik. 11. Sınıf Tarih Dersi ile ilgili bir diğer yazılı sorusu ve cevaplarına ilgili makaleden ulaşabilirsiniz. Aşağıda Soruları incelediğinizde göreceğiniz gibi Boşluk doldurma 10 adet soru, doğru yanlış 10 adet soru, Klasik sorular ve eşleştirme gibi değişik tarzda bir çok soru sorulmuştur.

SPONSOR REKLAMLAR

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (30 Puan)

1. Osmanlı Devleti 1718 Pasarofça Antlaşması’yla kaybettiklerini 1739 ……………..……….. Antlaşması’yla gidermiştir.
2. XVIII. yüzyılda Rusya Baltık ve İskandinavya’ya hâkim olma amacıyla …………………… ile Karadeniz ve Akdenize ulaşma amacıyla ………………………. ile sık sık savaşa girişmiştir.
3. İsveç Kralı Demirbaş Şarl 1709 ……………………. savaşında Ruslara yenilmiş ve ……. … Devleti’ne sığınmıştır.
4. Osmanlı Devleti 1700 İstanbul Antlaşması’ndaki kayıplarını 1711 …….. Antlaşması’yla gidermiştir.
5. Lale dönemi …………………………….. Antlaşması’ndan ……………………………. İsyanına kadar geçen süredir.
6. Osmanlı Devleti’nin XVIII. Yüzyılın sonlarında ……. devleti ile ilişkileri Mısır’ın işgalini nedeniyle bozulmuştur.
7. XVIII. Yüzyılın en kazançlı anlaşması ……………….., en ağır koşulla anlaşması ise ………………….. dır.
8. ……………. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ….arasında Prut, Belgrat, Küçük Kaynarca, Yaş Antlaşmaları yapılmıştır.
9. ……………. yüzyılda Osmanlı Devleti ile …………… arasında Pasarofça, Belgrat, Ziştovi antlaşmaları yapılmıştır.
10. Fransa’nın ………… işgal etmesi tarihte ilk Osmanlı – Rus – İngiliz işbirliğine yol açmıştır.

B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10 Puan)

( ) 1. XVIII. yüzyılda Akdeniz’de ve Ortadoğu’da hakimiyet kurma mücadelesi İngiltere – Fransa ve Rusya arasında
rekabete yol açtı.
( ) 2. Osmanlı Devleti 1700 İstanbul Antlaşması’ndaki kayıplarını 1711 Prut Antlaşması’yla gidermiştir.
( ) 3. XVIII. yüzyılda son çeyreğine kadar Osmanlı Devleti’nin müttefiki Fransa’dır.
( ) 4. Pasarofça Antlaşması Lale Devri’nin başlamasına neden olmuştur.
( ) 5. Aynalıkavak Tenkihnamesi Mısır sorununun çözümüne yöneliktir.
( ) 6. Osmanlı Devleti’ne karşı ilk ayaklanan ulus Arnavutlardır.
( ) 7. XVIII. yüzyılda Rusya, İsveç, Lehistan ve Osmanlı Devleti’yle savaşmıştır.
( ) 8. III. Selim zamanında Paris, Viyana, Londra ve Berlin’e elçiler gönderilmiştir.
( ) 9. Fransa 1807’de Tilsit Antlaşması’nı Rusya ile yaparak Osmanlı Devleti’ni feda etmiştir.
( ) 10. Ulusal egemenlik monarşik rejimleri, milliyetçilik ise imparatorluk yapılarını sarsmıştır.

C. Aşağıdaki kutularda yer alan kavramları tanımlamalarla eşleştiriniz. (12 Puan)

Sömürgecilik- James Watt -Lehistan- Çeşme Vakası -Grek Projesi –Dakya Projesi
1. Büyük devletlerin gelişmemiş geri kalmış ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak koruma altına almaları ve kaynaklarına el koymalarına verilen ad (……………………………………..)
2. Ateşli pompa sistemini bulan İngiliz bilim adamı. (……………..)
3. Bugünkü Polonya’nın eski adı (…………………………………..)
4. Rusların 1770’te Çeşme limanında Osmanlı donanmasını yakması (……………………………………..)
5. Türkleri Avrupa’dan atma, İstanbul merkez olmak üzere Bizans İmparatorluğunu yeniden oluşturma amacı taşıyan plan (……………………………………..)
6. Rusya ile Avusturya arasında Osmanlı Devlet topraklarını paylaştırma planı (……………………………………..)

SPONSOR REKLAMLAR

D. Aşağıdaki Kavramları Açıklayınız. (18 Puan)

a. Bab-ı Ali
b. Ayan:
c. Esham:
d. Etnik-i Eterya
e. Alemdar Vakası
f. Navarin Olayı

E . Aşağıdaki Ucu Açık Soruları Cevaplandırınız. (30 Puan)

1. Osmanlı İmparatorluğu’nda;
— İstanbul’un fethi ile Kuruluş,
— II. Viyana Kuşatması ile Duraklama,
— Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde;
I. Yapılan ıslahatlar,
II. Önemli olaylar,
III. Yönetimdeki kişiler
unsurlarından hangileri temel ölçü olarak alınmıştır?

2. Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya ilgi Lale Devri’nde başlamıştır. Bu dönemde Viyana ve Paris gibi Avrupa
Başkentlerine elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler Avrupa’daki her türlü gelişmeyi izlemekle görevlendirilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti ile ilgili;
I. Kültürel değişmelere ortam hazırlanmıştır.
II. Avrupa’yı yakından tanıma gereği duyulmuştur.
III. Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşılmıştır.
Yargılarından hangisine varılabilir?

3. 1709’da Ruslar’a yenilen isveç Kralı XII. Şarl, 1768’de Ruslar’a yenilen Lehliler, 1848’de de Ruslar’a yenilen
Macarlar Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır. Buna göre;
I. Osmanlı Devleti Milliyetçilik akımlarını desteklemektedir.
II. Rusya, batısındaki ülkelerle çatışma halindedir.
III. Ruslarla Osmanlılar sürekliolarak savaş halindedir.
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

4. Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri alabilmek için XVIII. yüzyılda, hangi devletlerle savaşmıştır?
a) ……………………………………, b) …………………………………. c) ……………………………………,

5. Yakınçağ başlarında, Osmanlı imparatorluğu Ortodoks Hıristiyanları birleştiren bir güç olma özelliğini yitirmiştir.

Bu güç hangi antlaşmayla hangi Avrupa devletine geçmiştir?
Antlaşma: ……………………………………………………………………………
Devlet: ………………………………………………………………………………..

6. Osmanlı Devleti’nde;
I. Veraset sisteminde değişiklik yaşanması,
II. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi,
III. Avrupa’ya elçilikler açılması
Gelişmelerinden hanigilerinin, Avrupa’yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulamaz?

7. İngiltere ve Fransa’nın, Mısır isyanı’nı bir Avrupa sorunu haline getirmelerindeki maksat hangi devletin Osmanlı
Devleti’ne yardım etmesini önlemek ile ilişkilidir?

8. 1. Mehmet Çelebi
2. I. Osman
3. III. Selim
4. II. Mahmut
Yukarıdaki Osmanlı padişahları kurucular ve ıslahatçılar olarak iki grupta toplansa hangi sayılara ulaşılır?
a. Kurucular: ……………………………………………………
b. Islahatçılar: ……………………………………………………

9. Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Antlaşması’nda yer alan;
I. Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması
II. Karadeniz’in tarafsız hale getirilmesi
III. Eflak ve Boğdan’da, iç yönetimde özerkliğin bir Avrupa komisyonu tarafından düzenlenmesi
IV. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün büyük devletlerce tanınması
Hükümlerinden hangileri Osmanlı Devleti çıkarlarına aykırı değildir?

SPONSOR REKLAMLAR

10. Osmanlı Devleti’nde,
I. Tanzimat Dönemi’nde, batılı anlayışla çalışan okulların yanında medreselerin varlığını sürdürmesi
II. İkinci Mahmut Dönemi’nde, devlet memurlarının kavuk yerine fes giymelerinin kabul edilmesi
III. İkinci Mahmut’un, resmini devlet dairelerine astırması
IV. Osmanlı matbaasının kurulması ve din kitapları dışındaki kitapların matbaada basılmasına izin verilmesi
Uygulamalarından hangileri, toplumun belli bir kesiminden çekinildiğini göstermez. 

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Boşluk Doldurma Cevapları
1. Belgrat
2. İsveç – Osmanlı
3. Poltova – Osmanlı
4. Prut
5.Pasarofça – Patrona Halil
6. Fransa
7. Belgrat – Küçük Kaynarca
8. XVIII – Rusya
9. XVIII – Avusturya
10. Mısır

Doğru Yanlış Cevapları
D – D – D – D – Y – Y-  D- D – D – D
Eşleştirme Cevapları
1. A 2. B 3. C 4. D 5. E 6. F

D. Kavram Açıklama Cevapları
a. Bab-ı Ali: XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Hükümeti’ne ve bürokrasisine verilen ad
b. Ayan: Bir şehrin ileri gelenleri anlamına gelen, çoğu eşraf ailelerden oluşan sınıf
c. Esham: İç borçlanma senedi
d. Etnik-i Eterya: Yunan bağımsızlığı için kurulan örgütün adı
e. Alemdar Vakası: II. Mahmut’u tahta geçiren Alemdar Mustafa Paşa’nın Yeniçerilerce öldürülmesi.
f. Navarin Olayı: 1827’de İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı donanmasını Navarin limanında batırması

E. Uçu Açık Soruların Cevapları

1. Yalnız II
2. I, II ve III
3. I ve III
4. Avusturya – Lehistan – Venedik
5. Küçük Kaynarca Antlaşması – Rusya
6. Yalnız I
7. Rusya
8. a) I ve II , b) III ve IV
9. I ve IV
10. II ve III

Leave a Reply