11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Merhaba bu makalemizde sizlere 11. Sınıfta başarılı olabilmeniz için yazılı sorusu örneği sunacağız. Bildiğiniz gibi son yıllarda ayrıca müfredata eklenen bu ders ile ilgili çok fazla sayıda döküman mevcut değil. Bu sebeple eksikleri kapatmak adına şimdi 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplarını ekliyoruz. Yine 11. Sınıf tarih dersi Yıllık planlarına göz atarak konuların neler olduğunu bir görelim.  3.ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) Ünitesi KUZEYDEN GELEN TEHLİKE RUSYA konusundan başlıyor.  4.DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ Ünitesinin sonuna kadar devam ediyor.  Sorularımız bu aralıktan olacak.

SPONSOR REKLAMLAR

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (30 Puan)
1. Vehhabi İsyanı özellikle …………………………..ve de etkili olmuştur.
2. Avrupa’da Viyana Kongresi’nden Navarin Olayı’na kadar geçen süre ………………………………… dönem olarak adlandırılır.
3. Sırp İsyanı, Fransız ihtilal fikirlerinden ………………………….. akımının Osmanlı ülkesindeki ilk etkisidir.
4. Yunanlıların bağımsız bir devlet olacağı …………………………. Antlaşması’nda yer almıştır.
5. Osmanlı Devleti ……………………………. Antlaşması’yla ilk kez Avrupa devleti sayılmıştır.
6. Çeşme Vakası, Navarin Baskını ve Sinop Baskını’nda Osmanlı Devleti donanmasını batıran devlet …………………… dır.
7. Osmanlı Devleti ilk dış borucunu ……………………… Savaşı sırasında ……………………………’den almıştır.
8. Osmanlı Devleti Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlığını …………………………….. Antlaşması’yla onaylamak
zorunda kalmıştır.
9. Osmanlı tarihinde ilk uygulanamayan antlaşma ……………….. yerine ……………………………… antlaşması yapılmıştır.
10. Süveyş Kanalı’nın açılması …………………………………’ın stratejik önemini artırmıştır.

B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10 Puan)
( ) 1. 1840 Londra Antlaşması’yla Mısır sorunu 1841 Londra Antlaşması’yla da Boğazlar Sorunu çözümlenmiştir.
( ) 2. Mora İsyanı’nın bastırılması Doğu Akdeniz’e çıkarı olan İngiltere, Fransa ve Rusya’nın tepkisine yol açmıştır.
( ) 3. Navarin’de Osmanlı donanmasının Avrupalı devletlerce yakılması Rum İsyanı’ nı desteklediklerini gösterir.
( ) 4. Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır.
( ) 5. Kırım Savaşı Yeşilköy Antlaşması’yla sona ermiştir.
( ) 6. Osmanlı Devleti ilk kez Berlin Antlaşması’yla Avrupa Devleti sayılmıştır.
( ) 7. Avrupa’da 1870’lerde siyasal birliğini geç tamamlayan devletler Almanya ve İtalya’dır.
( ) 8. Yunanistan 1878 Berlin Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanmıştır.
( ) 9. Reval Görüşmesi İngiltere ile Rusya arasında yapılmıştır.
( ) 10. I. Dünya Savaşı öncesinde kurulan ilk blok, Almanya – İtalya ve Avusturya arasında gerçekleşmiştir.

C. Aşağıdaki kutularda yer alan kavramları tanımlamalarla eşleştiriniz. (12 Puan)
Tenkihname Koloni Metternik Sistemi Nizam-ı Cedit İrad-ı Cedit Meclis-i Meşveret
1. Sözleşme açıklık getiren protokol (………………………………..)
2. Sömürge anlamında kullanılan bir deyim (………………………..)
3. Avusturya kralının adını alan ve Avrupa’da mutlaki rejilmlerin korunmasını ilke edinen düşünce (……………………………)
4. III. Selim dönemi ıslahatlarına verilen genel ad (………………..)
5. Nizam-ı Cedit adlı ordunun maaşlarını ödemek amacıyla oluşturulan yeni hazine (……………………………………..)
6. Danışma meclisi (……………………………………..)

SPONSOR REKLAMLAR

D. Aşağıdaki Kavramları Açıklayınız. (18 Puan)
a. Mülteci:
b. Panslavizm
c. Şark Meselesi
d. Muharrem Kararnamesi:
e. Özerklik:
f. Duyun-u Umumiye:

E . Aşağıdaki Ucu Açık Soruları Cevaplandırınız. (30 Puan)
1. I. Yeni ticaret yollarının bulunması
II. Rönesans ve Reform hareketleri
III. Fransız ihtilali
IV. Mutlak krallıkların kurulması
Bunlardan hangileri, siyasal ve ekonomik açıdan, Osmanlı İmparatorluğu’nu diğerlerinden daha fazla
etkilemiştir?

2. Osmanlı İmparatorluğu’nda, ilk bağımsızlık hareketini başlatarak iç işlerinde serbest bir prenslik kuran
Ulusun adını yazınız.

3. El tezgâhlarının fabrikalarla rekabet edemeyecek duruma gelmesinin Osmanlı Devleti’nde hangi teşkilatın
Giderek önemini yitirmesine neden olduğunu yazınız.

4. 1856 Paris Antlaşması’yla Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa devletler topluluğuna alınmasına karar
verilmiştir.
Bu kararda hangi fermanın yayınlanmasının etkisi vardır?
……………………………………………………………………………………………..

5. Batılı devletler, Osmanlı İmparatorluğu’nun içişlerine karışmak için Osmanlı ülkesinde yaşayan hangi kesimin
haklarını dayanak olarak kullanmışlardır?

6. Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü bozan ilkesi hangisidir?

7. XIX yüzyılda Osmanlı ülkesinde küçük sanayi atölyeleri ortadan kalkmış, işsiz insan sayısı artmıştır.
Bu durumun ortaya çıkışında;
I. Dışardan bol ve ucuz sanayi ürünü mal gelmesi,
II. Hammaddenin sanayileşmiş Avrupa ülkelerine satılması,
III. 1838 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi’nin imzalanması durumlarından hangileri etken olmuştur?
……………………………………………………………………………………………..
8. I. Askeri alanda yenilikler yapılması
II. Azınlık haklarının genişletilmesi
III. Kapitülasyonların yaygınlaştırılması
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğini ve bağımsızlığını korumasına yardımcı
olmuştur?
……………………………………………………………………………………………..
9. XIX. yüzyılda, Osmanlıların girdiği savaşlar genellikle yenilgi ile sonuçlanmıştır.
Osmanlı ülkesinde ticaret azınlıkların elindedir. Hammadde Avrupa ülkelerine satılmakta;
Dışarıdan bol miktarda ucuz ve çeşitli mallar gelmektedir.
Bu durum;
I. Küçük sanayi atölyelerinin azalması,
II. Yeni fabrikaların kurulması,
III. İşsizliğin artması sonuçlarından hangilerine yol açar?
Sırpların Osmanlı Devleti’nden ayrılma süreci
10. Sırpların Osmanlı Devleti’ne ayrılma sürecini gösteren
yukarıdaki tabloda soru işareti olan yerlere hangi antlaşmalar
getirilmelidir?
b………..?………. Özerklik
a. ……….?………. Ayrıcalık
c. ……….?………. Bağımsızlık

CEVAPLAR

SPONSOR REKLAMLAR

A. Boşluk Tamamlama
1. Mekke / Medine
6. Paris
2. Resterasyon
7. Rusya
3. Milliyetçilik
8. Kırım
4. Edirne
9. Yeşilköy / Berlin
5. II. Mahmut
10. Mısır
B. Doğru – Yanlış
( D ) 1. 1840 Londra Antlaşması’yla Mısır sorunu 1841 Londra Antlaşması’yla da Boğazlar Sorunu çözümlenmiştir.
( D ) 2. Mora İsyanı’nın bastırılması Doğu Akdeniz’e çıkarı olan İngiltere, Fransa ve Rusya’nın tepkisine yol açmıştır.
( D ) 3. Navarin’de Osmanlı donanmasının Avrupalı devletlerce yakılması Rum İsyanı’nı desteklediklerini gösterir.
( D ) 4. Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır.
( Y ) 5. Kırım Savaşı Yeşilköy Antlaşması’yla sona ermiştir.
( Y ) 6. Osmanlı Devleti ilk kez Berlin Antlaşması’yla Avrupa Devleti sayılmıştır.
( D ) 7. Avrupa’da 1870’lerde siyasal birliğini geç tamamlayan devletler Almanya ve İtalya’dır.
( Y ) 8. Yunanistan 1878 Berlin Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanmıştır.
( D ) 9. Reval Görüşmesi İngiltere ile Rusya arasında yapılmıştır.
( D ) 10. I. Dünya Savaşı öncesinde kurulan ilk blok, Almanya -İtalya ve Avusturya arasında gerçekleşmiştir.
C. Eşleştirme
1. A 2. B 3. C 4. D 5. E 6. F

a. Mülteci: Irk, din veya siyasi baskılardan dolayı yaşadıkları ülkelerden kendi rızaları dışında ayrılmak zorunda kalan insanlara denir.
b. Özerklik: Bir devletin kendine bağlı bölgelerden bazılarına iç işlerinde serbestlik verilmesidir.
c. Şark Meselesi: Bütün Slavları (Rus, Sırp, Hırvat, Solven, Karadağ, Leh, Çek, Bulgar ve Ukrayna) Rusya’nın liderliği
altında birleştirmeyi hedefleyen akımdır.
d. Panslavizm: XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Balkanlardan çıkarılması, XX. Yüzyılda ise Osmanlı’nın geride kalan tüm topraklarının paylaşılması demek olan anlayıştır.
e. Muharrem Kararnamesi: Osmanlı Devleti’nin 1875’de iflasını ilan etmesinden sonra dış borçların ödenmesine ilişkin çıkartılan esasları içeren belgedir.
f. Duyun-u Umumiye: 1881’de Avrupalı devletlerin alacaklarını tahsil etmek için oluşturdukları ve başlıca amacı Osmanı ülkesinde mali ve ekonomik denetim kurma amacı olan idarenin adıdır.

E. Uçu Açık Sorular
1. I ve II
2. Sırplar
3. Lonca
4. Islahat
5. Azınlık
6. Milliyetçilik
7. I, II ve III
8. Yalnız I
9. I ve III
10. a) Bükreş , b) Edirne , c) Berlin

Leave a Reply