11.Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

11.Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
Milli Eğitime bağlı Tüm okullarda 11. sınıflarda okutulan 11. Sınıf Tarih Dersi için Aşağıya sizlere 1. Dönem 2. yazılı Soruları ekliyoruz. 11.Sınıflar için eklenen bu yazılı soruları tamamen yeni müfredatla uyumludur. Ayrıca test sorularından oluşmakta ve Ünite kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Zira Kazanımları kapsamayan bir yazılı sorusu dokumanı pek de işimize yaramayacaktır. Ayrıca zamandan tasarruf sağlamak amacıyla yazılı sorularının cevapları da verilmiştir.
11.Sınıf Tarih Dersinde Hangi Soruları soracağız. Bunun cevabını verebilmek için yine yıllık planımıza müracaat ediyoruz. Yıllık planımıza baktığımızda değişim çağında Avrupa ve Osmanlı Ünitesi ve uluslar arası ilişkilerde denge stratejisi Ünitesi ile devrim çağında değişen devlet ve toplum ilişkileri Ünitesinin bir bölümün 1. yarıyıl için planlandığı görülecektir. Bu sebeple bu Üç üniteden sorular seçeceğiz. Fakat Sınavımız bir erkense eğer 3. Üniteden sorumlu tutmayabiliriz. 11.Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları için en ideal seçim ilk iki ünite olacaktır. 2. Sınav olması sebebiyle Test soruları sorabileceğimiz 11.Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. Yazılı Sorularında kullanabileceğimiz soruları ders kitabından seçebileceğimiz gibi YKS sınavında çıkan AYT ve TYT testlerinde çıkan sorular varsa rahatlıkla kullanabiliriz. Web sitemizde 11. Sınıf Tarih Dersleri ile alakalı konu konu ayrılmış konu tarama testleri mevcuttur. İsteseniz 11. Sınıf Tarih Dersi Konu tarama Testleri makalemize bakabilirsiniz. Konu Tekrarı yapmak adına 11. Sınıf Tarih Dersi Ders Notlarına ve Konu Özetlerine göz atabilirsiniz.

SPONSOR REKLAMLAR

[alert-note]SORULAR[/alert-note]
1. Rönesans Avrupa’da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanlarında yaşanan gelişmelerle ortayan çıkan “Yeniden
doğuş” hareketidir.
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sebeplerinden biri değildir?
A) Matbaanın geliştirilmesi
B) Sanat faaliyetlerini destekleyen “Mesen” sınıfının varlığı
C) Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi
D) Avrupa’da mezhep savaşlarının başlaması
E) Antik dönem Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi

2. Orta Çağ Avrupa’sında kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hâkimdir. Kiliseye
aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı Engizisyon Mahkemelerinde yargılanarak
cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.
Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi
beklenemez?
A) Akıl ve bilimin önem kazanması
B) Deney ve gözlem yönteminin kullanılması
C) Dogmatik düşüncenin kabul görmesi
D) Özgür düşünce ortamının oluşması
E) Bilimsel çalışmaların hızlanması

3. XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da ateşli silahlar etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu durumun;
I. Orta Çağ kale surlarının aşılabilir hâle gelmesine,
II. Feodalitenin zayıflamasına,
III. Sömürgecilik çağının yaşanmasına
gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

SPONSOR REKLAMLAR

4. I. Coğrafi Keşifler
II. Kavimler Göçü
III. Reform
Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

5. Avrupa’da zenginlik ölçüsü olan toprak, coğrafi keşifler ile birlikte yerini altın ve gümüşe bırakmıştır.
Buna göre;
I. Tarım,
II. Ticaret,
III. Turizm
coğrafi keşiflerin ardından zenginliği artırmak için yukarıdakilerden hangilerinin Avrupa’da ön plana çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

6. ● İncil’in, Latince’den Avrupa dillerine çevrilmesiyle kiliseye ve din adamlarına olan güvenin sarsılması
● Deney ve gözleme dayalı pozitif bilimlerin ilerlemesi
Verilen durumlar aşağıdaki gelişmelerden hangisinin neticesinde yaşanmıştır?
A) Haçlı Seferleri
B) Coğrafi Keşifler
C) Rönesans Hareketi
D) Reform Hareketi
E) Aydınlanma Çağı

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bozulan ekonomisini dengede tutmak için aldığı tedbirlerden biri değildir?
A) Müsadere
B) Sanayi İnkılabı
C) Para Tağşişi
D) Malikâne Sistem
E) Esham sistemi

8. Osmanlı Devleti’nde toprak vergi gelirlerini toplama işinin ihale ile satışa çıkartılarak hazineye aktarılmasına “iltizam” sistemi denilmiştir. İhaleyi alan “Mültezimler” devlete peşin para ödeyerek bölgedeki vergileri toplama hakkını elde etmiştir. Mültezimlerin önemli bir kısmını askerî sınıftan gelenler oluştururken bu şahısların yerini zamanla zengin tüccarlar ve tefeciler almaya başlamıştır.
İltizam sisteminin doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Hazineye para girişinin sağlanması
B) Halkın üzerindeki baskının artması
C) Devletin, topraklardaki gücünün azalması
D) Tarımsal üretimin çoğalması
E) Köylerden şehirlere göç yaşanması

9. I. Tımarların hak etmeyen kişilere dağıtılması,
II. Mültezimlerin halktan fazla vergi istemesi,
III. Sekban adındaki ücretli askerlerin halktan haraç toplaması
XVII. yüzyılda yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri halkın topraklarını terk ederek şehirlere göçmesine neden olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ekonomide yaşanan sorunlardan kaynaklandığı söylenemez?
A) Esham adıyla iç borçlanmaya gidilmesi
B) Ayarı düşük para basılması
C) Kırpılmış akçe uygulamasında bulunulması
D) Köylülerden öşür ve çift vergilerinin alınması
E) Ulufelerin ödenememesi

11. Osmanlı Devleti, 1739 Belgrad Antlaşması’nın imzalanmasında arabuluculuk yapan Fransa’ya daha önceden
padişahların saltanatı süresince geçerli olarak verilen kapitülasyonları, 1740’ta yapılan antlaşma ile sürekli hâle
getirerek vermiştir.
Bu durumun;
I. Fransa’nın Doğu ticaretinde iyi bir konuma gelmesine,
II. Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı baskılarının artmasına,
III. Osmanlı Devleti’nde siyasi başarısızlıkların sona ermesine
gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Yeni Çağ’da Feodalite’nin yıkılmasıyla monarşiler kurulurken, Osmanlı Devleti’nde ise mahallî aktörler (ayan ve
eşraf) ön plana çıkmaya başlamıştır. Buna göre;
I. Avrupa’da merkezîyetçi devletler güç kazanmıştır.
II. Osmanlı Devleti’nde merkezî otorite zayıflamıştır.
III. Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet alanı daralmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III

 

13. Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre ülkelerle iyi ilişkiler yürütmek
B) Toprak bütünlüğünü korumak
C) İhracata hız kazandırmak
D) Yeni sömürgeler elde etmek
E) Fetih politikalarına son vermek

14. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması ile;
● Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı.
● Rusya, İstanbul’da elçi bulunduramayacaktı.
● Rusya, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaktı.
● Demirbaş Şarl, ülkesine serbestçe geri dönebilecekti.
Buna göre Prut Antlaşması ile ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir?
A) Rusya, savaştan başarı ile çıkmıştır.
B) Rusya’nın, Lehistan üzerindeki etkisi artmıştır.
C) Rusya, Karadeniz politikasında engellenmiştir.
D) Rusya, Osmanlı egemenliğine girmiştir.
E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları alamamıştır.

15. Osmanlı Devleti 1724 İstanbul Antlaşması’nı imzalayarak İran’ın Kafkasya topraklarını aşağıdaki devletlerden
hangisi ile paylaşmıştır?
A) Rusya B) Avusturya C) İngiltere D) Lehistan E) Fransa

SPONSOR REKLAMLAR

16. XVIII. yüzyılda Avrupa devletlerinin dış politikasında “Bizim ebedî düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur, sadece ebedî  ülke çıkarlarımız vardır.” anlayışı önemli bir yer tutar.
Bu anlayışın Avrupa’da egemen olması;
I. devletler arasında politika ve çıkar çatışmalarının artmasına,
II. diplomasi ve ittifakların ön plana çıkmasına,
III. millî çıkarların ve dinî birlikteliklerin önemini yitirmesine durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.

17. Rusya, Çar Petro’dan itibaren sıcak denizlere inebilme siyasetini benimsemiştir.
Rusya’nın sıcak denizlere inmek için;
I. Azak Kalesi’ni ele geçirme,
II. Kırım’a hâkim olma,
III. Leh ve İsveç topraklarında hak iddia etme politikalarından hangilerini yürüttüğü söylenebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) I, II ve III.

18. III. Ahmet, Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almak için mücadele etmiştir. Bu doğrultuda;
● İstanbul Antlaşması ile Rusya’ya bırakılan Azak Kalesi, Prut Antlaşması’yla
● Karlofça Antlaşması ile Venedik’e bırakılan Mora ise Pasarofça Antlaşması ile geriye alınmıştır.
Bu duruma bağlı olarak III. Ahmet Dönemi dış politikası hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
A) Fetih politikalarını devam ettirme
B) Denge siyasetini benimseme
C) Eski sınırlarına ulaşmayı amaçlama
D) Diplomatik temsilciliklerin gücünden faydalanma
E) Aynı anda birden fazla devlete karşı mücadele etmekten uzak kalma

19. I. Küçük Kaynarca Antlaşması
II. Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi
III. Belgrad Antlaşması
IV. Patrona Halil İsyanı
XVIII. yüzyılda meydana gelen siyasi gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III – IV
B) II – IV – III – I
C) IV – III – II – I
D) IV – II – III – I
E) II – III – I – IV

20. 1703’te Osmanlı Devleti’nin başına geçip Lale Devri boyunca padişahlık yapmıştır. 1730 tarihinde Patrona Halil
İsyanı sonucunda tahttan çekilmiştir.
Bazı özellikleri verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Mustafa
B) III. Ahmet
C) III. Selim
D) I. Mahmud
E) III. Mustafa

SPONSOR REKLAMLAR


[toggle title=”CEVAPLAR”]1. D 2. C 3. E 4. D 5. B 6. C  7.B 8.D 9.E 10.D 11.C 12.C 13.B 14.C 15.A 16.D 17.E 18.C 19.C 20.B [/toggle]

Leave a Reply