11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (karışık)

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (karışık)
Web Ortamından alıntıladığımız bu yazılı sorumuzu Cevaplayarak sizlere sunuyoruz. Elbette ki Cevapları kontrol etmeyi unutmayınız. 11.Sınıf Tarih Dersine ait yeni müfredat soruları eklenmeye devam edecektir.

SPONSOR REKLAMLAR

SORULAR

A- Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara doğru kavramlar gelecek şekilde doldurunuz.(30 puan)
1- Edirne Olayı; …………………….’nın devlet işlerinden uzaklaşarak vaktinin çoğunu Edirne’de geçirmesi ve başkenti Edirne’ye taşıyacağı söylentileri üzerine 1703 yılında çıkan isyandır.
2- ……………………..; toplumda ahiretten ve dinî, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki anlayıştır. Dini olanın karşıtı anlamına gelmektedir.
3- Keşifler sonucu Avrupa’da zenginleşen edebiyat ve sanattan anlayan ……………………….. adlı bir sınıf oluşmuştu.
4- Yeniden düzenleme anlamına gelen ………………….. Yeni Çağ başlarında Avrupa’da meydana gelen dini düzenlemeleri ifade eder.
5- XVI. yüzyıl sonlarında denizcilik alanında yaşanan gelişmeler sonucunda kadırga gemilerinin yerini ……………….. gemiler aldı.
6- Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artışa …………… denir.
7- Ütopya adlı eserinde özel mülkiyetin bulunmadığı toplumsal bir düzen tasarlayan ……………………….. , koyu bir Katolik Hristiyan olarak bu görüşünü dine dayandırmaktadır.
8- Medrese mezunlarının iş bulamamaktan ve geçim sıkıntısı yaşamalarından dolayı ………………………. isyanları cereyan etmiştir.
9- Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi ve vakanüvisi ………………………………….’dir.
10- Zorunlu ihtiyaç maddelerinin azami satış fiyatlarının devlet tarafından belirlendiği ya da eksik rekabet ortamının oluşması yüzünden devletin fiyatlara zorunlu müdahalede bulunduğu Osmanlı ekonomik sistemi içerisindeki yapıya ………….. …………. denilmiştir.

B- Aşağıda verilen açıklamaların önüne doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi koyunuz. (10 puan)
()1- Layiha, Osmanlı Devleti’nde fethedilen yerlerin kayıtlarının tutulduğu defterlere verilen isimdir.
( )2- Seyahatname adlı eser Kâtip Çelebi’ye aittir.
( )3- İngilizlerin yardımıyla Baltık donanmasını Akdeniz’e indirmeyi başaran Çarlık Rusya 1770’de Çeşme’de demirli bulunan Osmanlı donanmasını yakarak imha etti.
( )4- Reformun sonuçları arasında Avrupa’da eğitimin kilise tekelinden çıkarak laikleşmesini söyleyebiliriz.
( )5- Hümanizme göre insan doğuştan kötü bir varlıktır ve meydana getirdiği her şey de kötü olacaktır.

SPONSOR REKLAMLAR

C- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Her soru 10 puan)
1- Avrupalı Devletlerin Osmanlı politikalarını açıklayınız.(en az 4 devlet)
2- Küçük Kaynarca Antlaşması hakkında bilgi veriniz.(5 madde)
3- Osmanlı Devleti’nde ordunun bozulma sebepleri nelerdir?(5 madde)
4- Celali İsyanlarının nedenlerini yazınız.(5 madde)
5- Lale devri hakkında bilgi veriniz.(5 madde)
6- IV. Mehmed(1648-1687) sizden devletin daha iyi hale gelmesi için layiha isteseydi maddeler halinde ne önerirdiniz?

CEVAPLAR:
Boşluk doldurma Cevapları

1- II. Mustafa
2- Sekülerizm
3- Mesen Sınıfı
4-Reform
5- Kalyon
6-Enflasyon
7- Thomas Moore
8-Suhte İsyanları
9- Halepli Mustafa Naima Efendi
10-Narh Sistemi

Doğru Yanlış Bölümü Cevapları
1- Y ( Doğrusu Tahrir Defterleri)
2-Y ( Doğrusu Evliya Çelebi)
3-D
4-D
5-Y

1-  Avrupalı Devletlerin Osmanlı politikalarını açıklayınız.(en az 4 devlet)
İngiltere’nin Osmanlı Politikası
1-İngiltere için her şeyden önemlisi Hindistan olduğundan sömürge yollarının güvenliği açısından sömürge yolları üzerinde zayıf bir Osmanlı’nın yaşamasını istemiş ve toprak bütünlüğünün korunmasından yana tavır almıştır.
2-Prusya krallığının Almanya’yı kurması ve Osmanlı-Alman yakınlaşması İngiltere’yi Osmanlı’dan soğutmuş ve 1877 – 1878 Osmanlı – Rus savaşından sonra Osmanlının toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçmiştir.
3-İngiltere, 19. yüzyılın son çeyreğinde ise basta Kıbrıs ve Mısır olmak üzere Osmanlı topraklarını işgal etmiş ve I. Dünya Savaşında Osmanlının karşısında yer akmıştır.
Fransa’nın Osmanlı Politikası
1-Kanuni devrinde başlayan Osmanlı-Fransız dostluğu Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesiyle son bulmuştur (1798).
2-Fransâ 19. yüzyılda Osmanlının bazı topraklarını (Fas, Cezayir) işgal etmiş ve I. Dünya Savaşında Osmanlı’nın karşısında yer almıştır.
Rusya’nın Osmanlı Politikası
1-Rus – Osmanlı politikasını belirleyen kişi Rus Çarı I.Rusya’nın niha-i hedefi Boğazlar ve İstanbul’u alarak sıcak denizlere ulaşmaktı.
2-Rusya ayrıca Panislavist (Slav Birliği) politika gereği Balkan milletlerini Osmanlıya karşı kışkırtmıştır.
3-I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın karşısında yer alan Rusya, Osmanlı’nın paylaşıldığı gizli antlaşmalarda da bulunmuştur.
Almanya’nın Osmanlı Politikası
1-Yeni kurulan Almanya politik olarak Osmanlının yanında yer almış ve bu sayede rakibi sayılan İngiltere ve Fransa’ya üstünlük kurmaya çalışmıştır.
2-Osmanlının toprak bütünlüğünü savunmuştur.
3-I. Dünya Savaşında ise Osmanlı Devleti ile aynı safta yer almıştır.
Avusturya’nın Osmanlı Politikası
1-Avusturya – Osmanlı ilişkileri 1526 Mohaç Meydan Muharebesi ile başlamış ve Macaristan hakimiyeti iki devletin arasını açmıştır.
2-Milliyetçilik hareketleri Osmanlı gibi bir imparatorluk olan Avusturya’yı da olumsuz etkilediğinden milliyetçilik isyanlarına destek vermemiştir.
3-I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ile aynı safta yer almıştır.

2- Küçük Kaynarca Antlaşması hakkında bilgi veriniz.(
1– Küçük Kaynarca anlaşması 1774 tarhinde  Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştır.
2-Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti dünya siyasetinde güç kaybederken, Rusya güç kazandı.”
3-Bu anlaşmadan sonra Kırım Osmanlının elinden yavaş yavaş çıktı.
4-Bu anlaşma Osmanlının şartları en ağır imzaladığı anlaşmadır.
5-Rusya Karadeniz Akdeniz ve Ortodoklar üzerinde Çok önemli kazanımlar elde etmiştir.

3- Osmanlı Devleti’nde ordunun bozulma sebepleri nelerdir?(5 madde)
1-Denizcilikle ilgisi olmayan kişiler kaptan-ı deryalığa getirilmişti.
2-Dirlik araziler askerlikle ilgisi olmayan kişilere verilmeye başlandı
3-Devşirme Sistemi Bozuldu.
4-Ordu Siyasete karışmaya başladı.
5-Yeniçerilerin sık sık ayaklanma çıkarması

4-Lale devri hakkında bilgi veriniz

1-1718 ve 1730 yıllar arasında yaşanan döneme denir.
2-Bu dönem patrona halil İsyanı ile son bulmuştur.
3-Laleler bu dönemde son derece popüler olmuştur.
4-Yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır.

  • 1. İlk defa Avrupa’ya geçici elçiler gönderildi ( Yirmi sekiz Mehmet Çelebi ).
  • 2. İlk Türk matbaası İbrahim Müteferrika tarafından kuruldu. 1727
  • 3. İstanbul’da ilk defa itfaiye teşkilatı kuruldu. ( Tulumbacı Ocağı ) 1720
  • 4. İlk defa çiçek aşısı uygulandı.
  • 5. Doğu klasikleri ve batı dillerinden bir çok eser Türkçe’ye çevrildi.
  • 6. Kağıt, kumaş ve çini fabrikaları açıldı.
  • 7. Kültür ve sanat alanında bir çok eserler meydana getirildi. Avrupa’dan etkilenilenerek rokoko ve barok tarzında eserler yapıldı.
  • 8. Yeni ve büyük kütüphaneler yapılmıştır. ( Enderun Kütüphanesi, Yenicami Kütüphanesi )

5-IV. Mehmed(1648-1687) sizden devletin daha iyi hale gelmesi için layiha isteseydi maddeler halinde ne önerirdiniz?

 • Eğitim Sistemine El atmasını
 • Orduyu düzeltmesini
 • Ekonomi hakkında Önemli kararlar almasını
 • İşssizliğe çare bulmasını
 • Sarayda ki harcamalara dikkat etmesiniBİTTİ—

Leave a Reply