11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları yeni Müfredat

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları yeni Müfredat
Temelde üç bölümden oluşan ve sırayla
1- boşluk doldurma soruları
2-doğru yanlış soruları
3-Klasik yazılı Soruları olmak üzere 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sorularını çözerek derslerde başarı elde etmeniz çok muhtemeldir.

SPONSOR REKLAMLAR

A) Aşağıdaki soruları maddeler halinde yazınız.
1)Osmanlı Devletinde Duraklamanın nedenleri nelerdir?(5 madde)15P
2) Osmanlı Devletinin denizcilik alanın da geri kalmasının nedenlerini yazınız.(4 madde)10P
3) Karlofça Antlaşması’nın Türk tarihindeki önemi ve içeriği hakkında 5 madde yazınız?(5 mad) 15p
4) Modern devletler hukukunun oluşmasında yeri olan Westphalia Barış Antlaşması ile ilgili bilgi veriniz.(4 Madde)10P
5) “Üzerinde güneş batmayan imparatorluk” unvanına sahip İngilterenin denizaşırı güç haline gelmesi hakkında bilgi veriniz.10P

B. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara doğru kavramlar gelecek şekilde doldurunuz.(30P)
1) Osmanlı Devleti’nin yabancı devletlere verdiği ………………………… sonraları devleti ekonomik anlamda olumsuz etkilemiştir.
2) ……………….. Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşmadır.
3) ……………….. Antlaşması ile bugünkü Türkiye-İran sınırı yaklaşık olarak çizilmiştir.
4) 1645 yılında kuşatılan …………………. 24 yıl süren mücadele sonunda ele geçirilmiştir.
5) Rusya’nın Asya’da güçlü bir devlet hâline gelmesinde ……………….. Devletinin yıkılması etkili olmuştur.
6) Padişah IV. Mehmet’i ikna ederek 1683’te Viyana’yı kuşatan Osmanlı sadrazamı ………………………. Paşa’dır.
7) Akdeniz’e hâkim stratejik konumu ve XV. Yüzyılda Rönesans Hareketini başlatmasıyla ………………….. Katolik dünyasının merkezi ve Eski Roma medeniyetinin mirasçısıydı.
8) 1648’de imzalanan ………………….. Barışı, Habsburg Hanedanlığı’nın itibarını sarsarken yerel hanedanların güç kazanmasına ortam hazırladı.
9) Avrupa’da köle ticaretini kanuni olarak yasaklayan ilk ülke …………………..’dır.
10) Bir devletin içinde bulunduğu dönemin durum ve şartlarını menfaatleri doğrultusunda gözeterek kurduğu dostluk ilişkilerine “…………………………………………” denir.

C- Aşağıda verilen açıklamaların önüne doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi koyunuz. (10 puan)
1) Osmanlı Devleti, Avusturya ile imzaladığı 1533 İstanbul Antlaşması’nda mütekabiliyet esasını benimsemiştir. ( )
2) ) Mutlak monarşilerde hükümdarın tüm yetkileri parlamentoda toplanmıştır. ( )
3) Tımar sisteminin çöküşü Osmanlı idari, sosyal ve iktisadi sistemlerini derinden etkilemiştir. ( )
4) XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancaklara gönderilmesini yasaklayan “kafes usulü” getirilmiştir. ( )
5) 1623’te kurduğu “Batı Hindistan” şirketi aracılığıyla Brezilya’da topraklar elde ederek ekonomik bakımdan güçlenen Hollanda’da önemli bir nüfuza sahip olacak aristokratik bir cumhuriyetin temeli de bu dönemde atılmıştır. ( )

SPONSOR REKLAMLAR

3 Comments

Leave a Reply