11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 5. Ünite Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 5. Ünite Cevapları

Merhaba e-tarih.net Sitesinin Takipçileri Bu gün sizlere 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 5. Ünite Cevaplarını vereceğiz. Ünitemizin Adı ise Sermaye ve Emek Ünitesi. Kpsadığı sayfalar ise sayfa 172 ile 195 arasıdır. Ünite değerlendirme soruları da dahildir. 11. sınıf Tarih Ders Kitabı 5. Ünite SERMAYE ve EMEK Ders Notları için buraya tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda bu konuda Test Çözmek İsterseniz Sermaye ve Emek Ünitesi Konu tarama Testleri için ilgili linke tıklayabilirsiniz.

SPONSOR REKLAMLAR

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 177

Şimdi İsterseniz Sermaye ve emek Ünitesinin Kelime ve kavramlarının cevaplarını verelim. Böylelikle Üniteyi daha iyi anlayacağımıza eminim. 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları 5. Ünite Cevapları sayfa sayfa aşağıya ekledik.


Sanayi İnkılabı: Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa’daki sermaye birikimini arttırmasına denir
Sermaye: Sermaye veya kapital; ekonomi biliminde mal üretmek için kullanılan makine, fabrika gibi fiziksel araçlardır. Ekonomi bilimindeki sermaye kavramı ile finans bilimindeki sermaye farklıdır. Finansta sermaye kavramı, fiziksel sermaye üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eder.
Asimilasyon:Asimilasyon bir topluluğun, içinde yaşayan başka toplulukların dil, din ve kültürlerini değiştirmek suretiyle benliklerini yok etme ve yerine kendi benliklerini zorla kabul ettirme hareketidir
Sömürgecilik: Sömürgecilik, kolonicilik, kolonyalizm ya da müstemlekecilik, genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesidir.
Emperyalizm: Emperyalizm veya yayılmacılık, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır.
Ham Madde: Endüstride bir ürün ya da yapının elde edilmesinde kullanılan gerekli bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumudur.
İş Gücü: Bir insanın yararlı şeyler üretmek için harekete geçirmek zorunda olduğu fiziksel ve düşünsel yetilerinin tümü.
Pazar: Satıcıların, yerleşim yerlerinde, haftanın belirli bir gününde mallarını sergileyip sattıkları, genellikle üzeri açık alışveriş yeri.
Düyûn-ı Umûmiye: 1881-1939 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlarını denetleyen kurumdur. II. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Sözcük, “Genel Borçlar” anlamına gelir. Düyun-u Umumiye kurulduğu yıldan itibaren, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve mali yaşamı üzerinde etkili bir rol oynamıştır.
Endüstriyel Üretim: Tıbbi ürünlerden tarım makinelerine, havacılıktan otomotive ve bunlar arasındaki tüm sektörler dahil çok geniş iş alanlarını kapsar.
İttihat ve Terakki: İttihat ve Terakki Cemiyeti, sonraları İttihat ve Terakki Fırkası, Osmanlı İmparatorluğu’nda İkinci Meşrutiyet’in ilânına önayak olup 1908-1918 yılları arasında kısa kesintilerle devlet yönetimine egemen olan, 1889 yılında kurulmuş bir siyasal hareket ve iktidar partisidir.
Millî İktisat: Millî iktisat politikasının fikri temeli, millî birliği ekonomik birlikle kurma projesine dayanmaktaydı. Alman iktisatçı Frederich List’in (Frederik List) korumacı millî ekonomi düşüncesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti liderleri arasında itibar görmeye başladı. Cemiyete göre millî burjuvazi oluşturulmadan ekonomik kalkınma olamazdı. İttihatçılar bu kapsamda, yabancı burjuvazinin yerine Türk ve Müslüman burjuvazisinin geçmesini hedefledi.

SORU: 1. Lonca teşkilatı denilince aklınıza neler geliyor?
CEVAP: Lonca, aynı şehirde yaşayan esnaf ve zanaatkarların örgütlenerek kurduğu meslek organizasyonuna verilen isimdir. Loncalar bir meslek örgütlenmesi olarak özellikle Ortaçağ’da üretim ve işgücünün düzenlenmesinde önemli görevler üstlenmiştir.
SORU:2. Sanayi İnkılabı nasıl doğmuştur?
CEVAP: İlk olarak İngiltere’de 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sebepleri-Avrupadaki hızlı nüfus artışı, tarım alanındaki gelişmelerle birlikte köylerdeki nüfusun kentlere göç etmesi, rönesans ve reformla birlikte düşünce alanındaki gelişmeler.
SORU:3. Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçişteki çabaları nelerdir?
CEVAP: Osmanlı Devleti’nde klasik çağdan itibaren ekonomi geniş ölçüde devlet denetimindeydi. Kuruluşundan itibaren devletteki en yaygın ekonomik faaliyet ziraattı. Bu faaliyetin temelinde tımar sistemi bulunmaktaydı. Bu sistemde topraklar devlete ait olmakla birlikte toprakların sürekli kullanımı esastı.  III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde sanayileşme teşebbüslerinin özünde devlet ve toplum hayatında özellikle askerî alanda başlatılan yenileşme (Nizam-ı Cedit) hareketi ön plandaydı. Bu dönemde kılık-kıyafet ve top-tüfek imalatına dair bir tür ithal ikameci sanayileşme vardı fakat bu politikalar Avrupa’daki gibi bir kaynağa ve birbirini tamamlayan tedarik zincirine sahip değildi. Bu yüzden sanayileşme hamleleri başarıya ulaşamadı. 1830’a kadar gerçekleşen bu hamlelerle birlikte kâğıt, çuha, deri, kundura ve iplik fabrikaları kuruldu.
SORU:4. Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin Osmanlı ekonomisine etkileri nelerdir?
CEVAP: Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi (Türkçesi; Osmanlı Genel Borçları Tahsis Edilmiş Gelirler İdaresi) 1872 ile 1939 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlarını denetleyen kurumun adıdır. Kısaca Düyun-u Umumiye olarak anılır. Düyun-u Umumiye İdaresi, Osmanlı İmparatorluğunun bağımsız bir devlet olarak maliyesini yönetme, vergi koyma ya da kaldırma, vergi oranlarını değiştirme gibi hükümranlık haklarının bir bölümünü elinden almış oluyordu. Düyun-u Umumiye İdaresi bu vergileri toplamakla kalmadı, bir süre sonra sanayi ve ticaret alanında yatırımlara da girişmeye başladı. 1912 yılı itibariyle Maliye Bakanlığında 5500 memur görev yaparken, Düyun-u Umumiye İdaresi’nde 9000 memur çalışıyor, Osmanlı İmparatorluğu’nun gelirlerinin yaklaşık üçte biri bu idarece tahsil ediliyordu.
SORU:5. Ham madde, iş gücü ve pazar kavramları arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
CEVAP: Ham madde, iş gücü ve pazar kavramları birbirleriyle yakından ilişkili olan kavramlardır. Üretim olmazsa olmazlarını bu üç madde belirler. Bir ülkenin ekonomisinin iyi olabilmesi için ham madde, iş gücü ve pazarını yaratması gerekir.

SPONSOR REKLAMLAR

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 178

SORU:Köle ticareti ile ilgili bir araştırma yaparak elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaşınız.
CEVAP:Bir kurum olarak kölelik, genel anlamda, bir kişiye bir diğerinin üzerinde sahiplik hakkının verildiği mülkiyet türüdür. Çeşitli nedenlerle temel hak ve hürriyetleri ellerinden alınan insanların belirli yer meta gibi alınıp sarılmasına ise köle ticareti denir.  Köle ticareti ilk çağda başlayıp 19. yüzyıl sonuna kadar devam etmiştir, Kölelik ve köle ticareti çok eslâ devirlerden beri mevcuttur. Köleliğin genellikle  zengin toplumlarda, artan iş gücü ihtiyacını karşılamak ve ağır işleri gördürmek amacıyla başka ülkelerden köle satın ahnması tarzında ortaya çıktığına dair telakkinin bütün toplumlar için geçerlilik yönü yoktur. Aynı şey, bir kısım insanların kendilerini üstün görüp ağır ve zor işleri yapmaya yabancı ve kendilerinden olmayan kimseleri layık görme düşüncesinin köleliğe ve köle ticaretine imkân hazırladığı iddiası için de söz konusudur.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 179

SORU:Atölye tipi üretimde zanaatkârlığın rolü nedir?
CEVAP:Zanaat, sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek. Bu tür mesleklerin erbâbına zanaatkâr denir. Atölye tipi üretimde zanaatkârlar mal üretimi yaptığı için önemlidirler.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 182

SORU:Yeni buluşlarla birlikte üretimde yaşanan gelişmeler nelerdir?
CEVAP:Yeni buluşlarla birlikte insan hayatı kolaylaşmış ve üretim artmıştır.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 184

SORU:Osmanlı Devleti’nin sanayileşmesinin gecikmesinde ekonomik sebepler mi yoksa teknolojik sebepler mi daha etkilidir? Neden?
CEVAP:Osmanlı Devleti’nin sanayileşmesinin gecikmesinde hem ekonomik hem de teknolojik gelişmeler etkili olmuştur. XVIII. yüzyıl ile birlikte Avrupa’da meydana gelen teknik ve ekonomik gelişmeler sonucunda yeni bir düzen ortaya çıktı. Bir sonraki yüzyılda, başta İngiltere olmak üzere seri üretime geçen Avrupa devletleri diğer ülke pazarlarını denetim altına aldı. Avrupa’nın ekonomik anlayışı, imalat yoluyla üretip üretilen malları serbest ticaret politikaları ve araçları ile dünyaya satmaktan ibaretti.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 185

SORU:Osmanlı endüstrisini güçlendirmeye yönelik tedbirlerden biri olan sergilerin Osmanlı ekonomisine katkısı var mıdır?
CEVAP:Yurt içinde ve yurt dışında Osmanlı Devleti’nin tarım ve sanayi ürünlerinin tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası sergiler düzenlenmesi Osmanlı Devleti’nin bu sanayi ürünlerini tanıtmasına vesile olmuş ve ekonomiyi az da olsa canlandırmıştır.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 186

SORU:Osmanlı Devleti’nin inşa ettiği demir yollarını araştırarak ulaştığınız sonuçları sınıf panosunda paylaşınız.
CEVAP:OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE DEMİRYOLLARI
Gelişen ve değişen ulaşım araçlarıyla beraber Avrupa ve Amerika’da demiryolu ulaşımının yükselen model olması Osmanlı Devleti için de ekonomik, siyasi ve askeri yönden çok büyük bir önem taşıyordu.
Bu amaçla, Osmanlı Devleti topraklarında demiryolu ilk olarak Sultan Abdülmecit zamanında, 1856’da İzmir-Aydın arasında 130 kilometre olarak inşa edildi. Yapımı 10 yıl süren bu hat 1866 yılında Sultan Abdülaziz zamanında tamamlandı.
1871 tarihinde saraydan çıkarılan bir irade ile Haydarpaşa-İzmit hattının devlet eliyle yapımına başlandı. 91 kilometrelik hat 1873 yılında bitirildi. Ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle Anadolu demiryolları ile Bağdat ve Cenup demiryollarının yapımları Alman sermayesi ile gerçekleştirildi.
9 ANA HAT İNŞAA EDİLDİ
Bir İngiliz şirketi de İzmir-Turgutlu -Afyon hattı ile Manisa-Bandırma hattının 98 kilometrelik kısmını 1865 yılında tamamladı. 1896 yılında yapım imtiyazı Baron Hirsch’e verilen 2 bin kilometrelik Şark Demiryolları’nın milli sınırlar içerisinde kalan 336 kilometrelik İstanbul-Edirne ve Kırklareli-Alpulu kesimi 1888’de bitirildi.
Osmanlı Devleti (1856-1922) döneminde inşa edilen başlıca 9 demiryolu hattı vardır. Bunlar şöyle:
– Rumeli Demiryolları (2383 km)
– Anadolu Demiryolları (2424 km)
– İzmir -Kasaba (695 km)
– İzmir -Aydın (610 km)
– Şam-Hama (498 km)
– Yafa-Kudüs (86 km)
– Bursa-Mudanya (42 km)
– Ankara-Yahşihan (80 km)
– Toplam 8.619 km

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 187

SORU:Sanayi hamlelerinin başarıya ulaşamama sebeplerini sınıf ortamında tartışınız.
CEVAP:Rusya ve Avusturya ile yapılan uzun süreli savaşların getirdiği mali sıkıntılar
• III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde başlatılan ıslahatlara ulemanın ve Yeniçeri Ocağının karşı çıkması
• Devlet sınırları içerisinde meydana gelen isyanlar (Balkanlar, Anadolu ve Mısır isyanları)
• Şark Meselesi kapsamında Avrupalı devletlerinin Osmanlı Devleti’ni parçalama teşebbüsleri
Siyasi ve askerî birçok sıkıntıyla uğraşan Osmanlı Devleti, Avrupa’da ortaya çıkan Sanayi İnkılabı ile yeterince ilgilenememesi sanayi hamlelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 188

SORU:1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması’yla birlikte değişen ithalat ve ihracattaki gümrük vergilerinin Osmanlı ekonomisine olan etkileri nelerdir?
CEVAP:Osmanlı ekonomisi zirai ürünler ihraç eden, buna karşılık mamul mallar ve belirli gıda maddeleri ithal eden bir ekonomi durumuna geldi. Balta Limanı Ticaret Antlaşması öncesinde ihracattan ve ithalattan %3 oranında gümrük vergisi alınmaktaydı. Antlaşmayla birlikte ihracattan %12, ithalattan ise %5 gümrük vergisi alınmaya başlandı. Bu durum Osmanlı ekonomisinin çökmesinin sebeplerinden bir tanesidir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 189

SORU:Sanayi İnkılabı ile birlikte emperyalist güçlerin ekonomik faaliyetlerinde ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir?
CEVAP:Sömürgecilikkolonicilikkolonyalizm ya da müstemlekecilik, genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesidir.Sömürgeciler genellikle sömürdükleri bölgelerin kaynaklarına, iş gücüne, pazarlarına el koyar ve aynı zamanda sömürgeleri altındaki halkın sosyo-kültürel, dinî değerlerine baskı uygularlar. Sömürgecilik ile emperyalizm kimi zaman birbirleri yerine kullanılan terimler olmakla birlikte emperyalizm, şekli olduğu kadar şekli olmayan alanlarda da kontrolün hakim gücün elinde bulunduğunu durumlarda kullanılmaktadır. Sömürgecilik terimi aynı zamanda bu sistemi meşrulaştırmak veya yaymak için kullanılan bir dizi inanca da işaret etmektedir, zira Sömürgeciler kendilerinin sömürdükleri insanlardan daha üstün olduklarına inanırlar. Sömürdükleri insanları gelişmemiş toplumlardan seçerler. Dünya bu sömürgecileri, gelişmemiş toplumları refaha kavuşturmak ve gelişmelerinde katkıda bulunmak amacıyla baskı altında tuttukları şeklinde algılar veya algınlanması sağlanır. Bir bakıma iyimserlik havası estirilir. Sözde bilimsel teorilerle de desteklenmeye çalışılan bu tip inançlar daha çok 19. yüzyılda Avrupa’da yayılmış ve Avrupalıların tüm dünyada sömürgeci güç olarak yayılmasının da sözde meşru dayanağı olmuştur. Avrupa sömürgeciliği kabaca iki büyük dalgaya ayrılabilir. İlki keşiflerle başlamış ikincisi de 19.yüzyılın ikinci yarısında başlayan dönemidir.

SPONSOR REKLAMLAR

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 191

SORU:Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı ve sonrasında dış borç almasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Sanayi İnkılabı ile birlikte emperyalist güçlerin ekonomik faaliyetlerinde kapitalizm etkili olmuştur. Osmanlı Devleti’nin de dâhil olduğu bu ekonomiler zamanla tarım ürünleri ihraç edip mamul mallar ithal eden açık pazarlar ve ucuz ham madde tedarikçileri durumuna gelmiştir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 192

SORU:Millî bir ekonominin oluşması için millî bir sermayeye neden ihtiyaç duyulmaktadır?
CEVAP:Adı Üstünde Milli Ekonomi. Eğer kendi ekonominizi oluşturmak istiyorsanız Sermayeninde kendinize ait olması lazımdır.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 193

SORU:İttihat ve Terakki’nin millî bankacılık politikasıyla ilgili faaliyetleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Devlet bankacılığı anlayışıyla yeni millî kredi kurumları oluşturulması Osmanlı Devleti’ine katkıda bulunmuş fakat yıkılmasını engelleyememiştir.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 194

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.
1. Para, üretim artışı sonucunda ürünlerin takasının güç hâle gelmesiyle bir değişim aracı olarak ortaya çıktı.
2. Sanayi İnkılabı’nın başlamasına öncülük eden İngiltere diğer yandan fabrikalaşma sayesinde dünya ekonomisinde söz sahibi oldu.
3. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan Sanayi İnkılabı beraberinde ortaya çıkan ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla  Sömürgecilik  faaliyetleri hız kazandı.
4. Seri üretime geçen ülkeler ihtiyaç fazlası ürünlerini satmak için kendi aralarında Pazar  bulma rekabetine girdiler.
5. Rusya tehlikesi karşısında İngiltere’nin desteğini almak için 1838’de imzalanan Balta Limanı Antlaşması, Osmanlı ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki ortaya çıkardı.
6. Osmanlı Devleti’nden borçlarını tahsil etmek amacıyla Avrupalı devletler 1881’de Düyûn-ı Umûmiye İdaresi’ni kurdurdu.
7. XX. yüzyılın başlarına gelindiğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti  Millî iktisat politikaları çerçevesinde ekonomiyi güçlendirmek için birtakım düzenlemeler yaptı.
Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
SORU:8. “Milletlerin Zenginliği” adlı kitabıyla loncaların kapatılmasını savunan düşünür kimdir? Frederich List
SORU:9. Endüstriyel üretim öncesindeki üretim tarzları hangileridir?Kölelik düzeni, feodal düzen, atölye tipi üretim, manifaktür dönem
SORU:10. Makineleşme ilk olarak endüstrinin hangi alanında başlamıştır?Pamuklu dokuma
SORU:11. Osmanlı Devleti’nde açılan ve günümüz ticaret ve sanayi odalarının temeli olan kurumun adı nedir?Islah-ı Sanayi Komisyonu
SORU:12. Doğu Hindistan Kumpanyasını Avrupa devletlerinden hangisi kurmuştur?İngiltere 
SORU:13. Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin kurulması hangi kararnameyle olmuştur?Muharrem Kararnamesi

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 195

Aşağıda yer alan görseller ve metinden yararlanarak verilen soruları cevaplayınız.

SPONSOR REKLAMLAR
11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 195

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları sayfa 195

İnsanlığın yerleşik hayata geçişinde büyük bir rol oynayan tarım, Sanayi İnkılabı’na kadar insanlığın büyük bir çoğunluğunun temel geçim kaynağı olmuştur. 1750‘li yıllarda İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılabı ile birlikte tarımsal faaliyetler farklı bir boyut kazanmıştır. Bilimsel gelişmelere paralel olarak tarımsal üretim aletlerinde de gelişmeler yaşanmıştır. Üretim araç ve gereçlerinin geliştirilmesiyle birlikte zirai üretim miktarı artmıştır. Bu gelişmeler tarımın bir geçim kaynağı olmasının yanı sıra ticari bir boyut kazanmasını da sağlamıştır.
SORU:14. Teknolojik gelişmelerin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerini açıklayınız.
CEVAP: Teknolojik Gelişmelerle birlikte zirai Üretim artmıştır. Fakat bunun yanı sıra İnsana duyulan ihtiyaç azaldıkça işsizlik artmıştır. Ürünlerin bol miktarda üretilmesi sonucunda ticaret daha da fazla önem kazanmıştır.
SORU:15. Makineleşme ile birlikte insan gücüne duyulan ihtiyaç nasıl bir değişim göstermiştir?
CEVAP: İnsan gücüne duyulan ihtiyaç azalmıştır.
SORU:16. Sanayi İnkılabı sadece zirai üretim üzerinde mi etkili olmuştur?
CEVAP: Hayır her alanda üretimde kullanılmıştır. Sanayi Üretiminide de etkisini göstermiştir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı endüstrisini güçlendirmeye yönelik tedbirlerden biri değildir?
A) Sergi-i Umûm-i Osmanînin açılması
B) İstanbul Sanayi Mektebinin kurulması
C) Islah-ı Sanayi Komisyonunun kurulması
D) Demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi
E) Lonca sisteminin kurulması

18. 1854 senesinde Kırım Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisinden ilk dış borcu almıştır?
A) Fransa
B) Rusya
C) Avusturya
D) İngiltere
E) İspanya

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek üzere 1864’ten itibaren kurulan sanayi mekteplerinde mesleki eğitimin verildiği alanlardan biri değildir?
A) Terzilik
B) Dokumacılık
C) Dericilik
D) Nakkaşlık
E) Demircilik

20. XIX. yüzyılda devlet sermaye ve teşebbüsüyle aşağıdaki alanların hangisinde imalathane, atölye ve fabrika gibi işletmeler kurulmamıştır?
A) Çuha
B) Çimento
C) Kâğıt
D) İpekli Dokuma
E) Boya

SPONSOR REKLAMLAR

Leave a Reply