11. Sınıf Tarih 2.dönem 1.yazılı sınavı ve Cevapları 2018-2019

11. Sınıf Tarih 2.dönem 1.yazılı sınavı ve Cevapları

11. Sınıf Tarih 2.dönem 1.yazılı sınavı ve Cevaplarını aşağıya ekledik. Sermaye ve emek Ünitesi ile ilgili ağırlıklı sorular bulunmaktadır. Bu sebeple Diğer yazılı Soruları ile karma yapmanız halinde kapsayıcı bir yazılı sınav oluşturmanız mümkün olabilecektir. Diğer yazılı sorula için 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları   veya 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat  bakabilirsiniz.

SPONSOR REKLAMLAR

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (30 Puan)
1. ………….………………….…… adlı belge devletin ayanlara söz geçiremeyecek kadar zayıf düştüğünü gösterir.
2. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesi üzerine II. Mahmut öncelikle …….. ….. Devleti’nden Yardım istemiştir.
3. Üretim araçlarının kollektif mülkiyetini savunan görüşe ……………….… denir.
4. Ekonomik kaynakları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyen sermaye sınıfı ……………………… ekonomik modeli savunmuştur.
5. Mısır sorunu ……..………..…….. sözleşmesiyle, boğazlar sorunu ……………….… Antlaşması’yla çözümlenmiştir.
6. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde ……………………..ve …………………………. sorununu çözmek etkili olmuştur.
7. ………….……….……….……….…… Fermanı ile askerlik vatan görevi haline gelmiştir.
8. Kırım Savaşı’nın asıl nedeni Ortadoğu’daki siyasi boşluktan yararlanmak isteyen ………….……….…… ile …………………..… devletleri arasındaki çekişmedir.
9. Osmanlı Devleti’nde modern üretim tekniğiyle çalışan ve buhar gücünü ülkemizde ilk kez kullanıldığı tesis Dolmabahçe …………………… dır.
10. Osmanlı Devleti’nin ilk kez Avrupa devleti sayılması ………….…… Antlaşması’ nın hükümleri arasındadır.

B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10 Puan)
( ) 1. Sened- i İttifak Osmanlı devlet yönetimine ters düşen bir özellik taşır.
( ) 2. Osmanlı Devleti’nde işyeri açma usulü demek olan gedik usulü imalathanelerin açılmasını belirli koşullara bağlamıştır.
( ) 3. Osmanlı Devleti’nde ilk posta teşkilatı ve karantina I. Mahmut zamanında kurulmuştur.
( ) 4. Askerliğin ocak şeklinden çıkarılıp vatan görevi haline getirilmesi uygulaması Islahat Fermanı’yla başlamıştır.
( ) 5. 1848’de Macarlar Avusturyalıların zulmünden kaçarak Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır.
( ) 6. 1876 Berlin ve İstanbul Konferansları’nda Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklara özerklik talebi dile getirilmiştir.
( ) 7. İstanbul (Tersane) Konferansı’nın toplanmasını engellemek için Osmanlı Devleti meşrutiyeti (Kanun-i Esasi’yi)
ilan etmiştir.
( ) 8. Osmanlı tarihinde 1839 – 1876 yılları arası Meşrutiyet dönemi olarak adlandırılmıştır.
( ) 9. Osmanlı Devleti Berlin Konferans’ında ilk kez Avrupa devleti sayılmıştır.
( ) 10. XIX. yüzyılda Cezayir, Tunus ve Fas’ı İngiltere işgal etmiştir.

C. Aşağıdaki kutularda yer alan kavramları tanımlamalarla eşleştiriniz. (12 Puan)
Sened-i İttifak Mürur Tezkeresi Takvim-i Vekayi Müsadere Nazır Mekteb-i Maarif Adliye
1. II. Mahmut’un ayanlarla yaptığı sözleşme (………………………..)
2. II. Mahmut zamanında Anadoludan İstanbul’a gelecek kişiler için istenen geçiş belgesi anlamına gelen dahili pasaportun adı (………………………..)
3. Olayların günlüğü anlamına gelen Osmanlı’daki ilk resmi gazetenin adı (………………………..)
4. Devletin haksız kazanç elde eden kişinin malına el koyma yöntemi (………………………………………….)
5. Divanı humayun kaldırıldıktan sonra yerine kurulan hükümetin üyesi, bakan (…………………………………)
6. Enderun yerine kurulan devlet memuru yetiştirmek için açılan okul (………………………………)

SPONSOR REKLAMLAR

D. Aşağıdaki Kavramları Açıklayınız. (18 Puan)
a. Sefaretname:
b. Materyalizm:
c. Kapitalizm:
d. Liberalizm
e. Sosyalizm:
f. Komünizm:

E . Aşağıdaki Ucu Açık Soruları Cevaplandırınız. (30 Puan)
1. …………?……………..’nın ortadan kaldırılması Osmanlı yönetimine Padişahların yönetime yeniden egemen olmasını
sağlamıştır. Soru işareti olan yere hangi bilginin getirilmesi gereklidir?
2. II. Mahmut, “uyruğumdaki Müslümanları ancak camide, Hıristiyanlar kilisede, Musevileri de havrada tanımak
isterim.” demiştir. Bu söze bakarak II. Mahmut’un hangi ayrımı yapmayacağı söylenebilir?
3. I. Nizam- ı Cedit
II. Devlet matbaası
III. Posta teşkilatı
Yukarıdakilerden hangileri, II. Mahmut döneminde kurulmamıştır?
4. I. Asakir- i Mansure- i Muhammediye
II. Nizam- ı Cedit
III. Sekban-ı Cedit
IV. Eşkinci Ocağı
V. Divan-
ı Hümayun
VI. Enderun Mektebi
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ıslahat hareketlerinin bir sonucu değildir?

5. 1869’da kurulan Anadolu Osmanlı Şömendifer Kumpanyası hangi alanda faaliyet göstermiştir?
6. I. Tanzimat-ı Hayriye
II. 31 Mart Vak’ası
III. Vak’a-i Vakvakiye
IV. Vak’a-i Hayriye
Osmanlılarda Asakir- i Mansure- i Muhammediye adlı bir Avrupa usulünde ordunun kurulması yukarıdakilerden Hangisinin bir sonucudur?
7. Osmanlılarda kız öğrencilerin eğitimi ilk kez hangi devirde devletin görevleri arasına girmiştir?
8. Emek – sermaye çelişkisi hangi üretim tarzına geçişle belirginleşmiştir?
9. Ekonomik, siyasal ve sosyal ilişkilerin ülkeler arasında yaygınlaşması anlamına geldiği gibi ulusal ekonomilerin dünya ekonomisiyle bütünleşmesi anlamına gelir. Üretim ve finans piyasalarını kapsayan bir olgudur. Tanımı verilen kavramın adını yazınız?
10. I. Transit ticaret yollarını elden çıkması
II. Yabancı sermayenin baskısı
III. Halkın çoğunluğunun çiftçilikle uğraşması
Yukarıdakilerden hangileri XIX. Yüzyılın sonlarına doğru, Osmanlı ekonomisinin çökmesinin nedenleri arasında yer alır?


11. Sınıf Tarih 2.dönem 1.Yazılı  Cevapları

A. Boşluk Tamamlama
1. Sened-i İttifak
6. Mısır – Boğazlar
2. Rusya 7. Tanzimat
3. Liberal 8. Rusya – İngiltere
4. Hünkar İskelesi Antl.
9. Tüfek fabrikası
5.1840 Londra / 1841 Londra
10. Paris

B. Doğru – Yanlış
( D ) 1. Sened- i İttifak Osmanlı devlet yönetimine ters düşen bir özellik taşır.
( D ) 2. Osmanlı Devleti’nde işyeri açma usulü demek olan gedik usulü imalathanelerin açılmasını belirli koşullara bağlamıştır.
( Y ) 3. Osmanlı Devleti’nde ilk posta teşkilatı ve karantina I. Mahmut zamanında kurulmuştur.
( Y ) 4. Askerliğin ocak şeklinden çıkarılıp vatan görevi haline getirilmesi uygulaması Islahat Fermanı’yla başlamıştır.
( D ) 5. 1848’de Macarlar Avusturyalıların zulmünden kaçarak Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır.
( D ) 6. 1876 Berlin ve İstanbul Konferansları’nda Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklara özerklik talebi dile getirilmiştir.
( D ) 7. İstanbul (Tersane) Konferansı’nın toplanmasını engellemek için Osmanlı Devleti meşrutiyeti (Kanun-i Esasi’yi) ilan etmiştir.
( Y ) 8. Osmanlı tarihinde 1839 – 1876 yılları arası Meşrutiyet dönemi olarak adlandırılmıştır.
( Y ) 9. Osmanlı Devleti Berlin Konferans’ında ilk kez Avrupa devleti sayılmıştır.
( Y ) 10. XIX. yüzyılda Cezayir, Tunus ve Fas’ı İngiltere işgal etmiştir.

C. Eşleştirme
1. A 2. B 3. C 4. D 5. E 6. F

D. Kavram – Açıklama

a. Sefaretname: Osmanlı Devleti’nin Paris elçisi Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi’nin yazdığı eser
b. Materyalizm: Her şeyin maddeye dayalı olduğunu savunan görüş
c. Kapitalizm: Sermaye düzeni demek olan kâr sistemi, paranın saltanatına dayanan sistemin adı
d. Komünizm: Toplumcu ekonomik ve toplumsal düzenin adı
e. Sosyalizm: Ortaklaşa mülkiyeti ve sınıfları redden ekonomik ve sosyal düzen
f. Liberalizm: Ferdi (kişisel) hürriyetleri konu alan ekonomik ve siyasi görüş

E. Uçu Açık Sorular
1. Yeniçeri Ocağı
2. Din ve mezhep ayrımı
3. I ve II
4. V ve VI
5. Demir yolu
6. Yalnız IV
7. Tanzimat
8. Kapitalist
9. Küreselleşme
10. I ve

Leave a Reply