10. Sınıf Tarih- Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – Konu Tarama Testi 3

10. Sınıf Tarih- Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – Konu Tarama Testi 3
1. Orta Çağ’ın en büyük siyasi ve askerî olaylarından biri Haçlı Seferleridir.
Bu seferlerin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Papa ve din adamlarının çalışmaları
B) Hristiyanlara Harun Reşit’in Kudüs’ü ziyaret etmeleri için izin vermesi
C) Senyör ve şövalyelerin macera arzuları
D) Kluni tarikatının halkı kışkırtması
E) Doğu ticaret yollarının Müslümanların elinde olması

2. Ben, Fransa Kralı Kont Philippe… Eşimi boşadığım için Papa tarafından aforoz edildim. Haçlı Seferleri başladığında çok mutlu oldum. Çünkü hem ağır bir cezadan hem de günahlarımdan kurtulacaktım. Topraklarım kilisenin kontrolünde güvende. İslam dünyasından zengin bir kişi olarak geri döneceğim. Ölürsem zaten cennete gideceğim. Papa ve din adamları bizlere cenneti vaat etti.
Yukarıdaki konuşma dikkate alındığında
I. Avrupa’da feodalitenin önündeki en büyük engel Papalıktır.
II. Din, toplumları harekete geçirici önemli bir unsurdur.
III. Papa’nın Avrupa’da krallar üzerinde yaptırım gücü vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

3. 1096-1099 yılları arasında yola çıkan 600 bin kişilik Haçlı ordusu Kudüs’ü aşağıdaki devletlerin hangisinden alınmıştır?
A) Türkiye Selçuklu Devleti
B) Eyyubiler
C) Memlûkler
D) Fâtımîler
E) Musul Atabeyliği

4. Haçlı Seferlerinin Anadolu’yu savaş meydanı hâline getirmesi; Anadolu’da köylülerin topraklarını terk ederek şehirlere göç etmesine ve asayişin, can güvenliğinin azalmasına neden olmuştur.
Buna göre Haçlı Seferlerinin Anadolu’da,
I. ekonomik,
II. sosyal,
III. dinî
alanlarından hangilerinde olumsuz etki yaptığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız ll.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

5. Eyyubilerin Hittin Savaşı ile Kudüs’teki Latin Krallığı’nı ele geçirmeleri III. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesine neden olmuştur. Kuşatmada başarılı olamayan Haçlılar ülkelerine geri dönmüşlerdir.
Yalnız bu bilgilere dayanarak;
I. Haçlılar bu seferden bir netice elde edememiştir.
II. III. Haçlı Seferi Kudüs’ü geri almaya yöneliktir.
III. Haçlılarla Eyyubiler arasında savaş yaşanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

6. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin dinî nedenlerinden biridir?
A) Doğunun zenginliklerinin ele geçirilmek istenmesi
B) Kudüs’ün Müslümanlardan alınmak istenmesi
C) Ticaret yollarının denetim altına alınmaya çalışılması
D) Türkleri Anadolu’dan atma düşüncesi
E) Topraksız köylülerin toprak elde etme isteği

7. I. Feodal beylerin doğudan toprak elde etme isteği
II. Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemeleri
III. Hristiyanların Kudüs’ü Müslümanlardan almak istemesi
IV. Bizans’ın Türk ilerleyişi karşısında Avrupa’dan yardım istemesi
V. Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz’den uzaklaştırmak istemesi
Yukarıda verilen Haçlı Seferlerinin nedenlerinden hangisi daha çok ekonomik bir amaç taşır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

8. III. Haçlı Seferi’nin düzenlenme nedeni – – – – Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü Haçlılardan geri almasıdır. Ancak Haçlılar
amaçlarına ulaşamamışlardır.
Paragraftaki boşluğa aşağıdaki hükümdarlardan hangisi yazılmalıdır?
A) Selahaddin Eyyubi’nin
B) I. Kılıç Arslan’ın
C) I. Mesut’un
D) İmadettin Zengi’nin
E) Süleyman Şah’ın

9. Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın doğrudan bilimsel ve kültürel açıdan gelişmesini sağlamıştır?
A) Merkezî krallıkların güç kazanması
B) Pusula, barut, kağıt ve matbaanın Avrupa’ya götürülmesi
C) Kudüs’ün Müslümanların elinde kalması
D) Kilise ve Papa’nın otoritesinin sarsılması
E) Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılıkların artması

10. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti otoritesini kaybedince Türkmen beylikleri bulundukları yerlerde bağımsız hareket etmeye başlamışlardır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Anadolu’da üretimin durduğunu
B) Feodal beyliklerin Moğollara tabi olduğunu
C) Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulduğunu
D) Anadolu’nun Türkleşmesinin durduğunu
E) Atabeyliklerin bağımsızlıklarına kavuştuğunu

11. Türkiye Selçuklu Devletinde;
I. Yassı Çimen Savaşı ile Harzemşahların yıkılması,
II. Baba İshak Ayaklanması’nın güçlükle bastırılması,
III. II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in vezir Sadettin Köpek’in
etkisinde kalması gelişmelerinden hangileri ülke yönetiminin ve merkezî otoritenin zayıf olduğunu kanıtlar?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

12. II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminin en önemli olayı Kösedağ Savaşı’dır. Anadolu’daki karışıklıkları fırsat bilen
Moğollar Anadolu’yu işgal etmeye başlamışlardır. Kösedağ Savaşı, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışa geçmesine yol açarken, II. Türkmen Beylikleri Dönemi’nin de başlangıcı olmuştur.
Buna göre;
I. Beyliklerin kurulmasıyla Anadolu’da Türk birliği bozulmuştur.
II. Kösedağ Savaşı’nı Moğollar kazanmıştır.
III. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.
CEVAP Anahtarı:1.B 2.D 3.D 4.C 5.E 6.B 7.A 8.A 9.B 10.C 11.D 12.D

Leave a Reply