10. Sınıf Tarih- Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – Konu Tarama Testi 2

10. Sınıf Tarih- Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – Konu Tarama Testi 2
1. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı öncesinde Anadolu’nun siyasi ve sosyal durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Sasani-Bizans savaşları nedeniyle yerleşim yerlerinin tahrip edilmesi
B) Göçler nedeniyle şehir nüfusunun artması
C) Siyasi otorite boşluğunun yaşanması
D) Rum, Ermeni ve Süryani gibi farklı etnik grupların yaşaması
E) Bizans’ın bölgedeki tek otorite olması

2. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da fetihlerde etkili olan komutanlar tarafından kendi adlarıyla Türk beylikleri kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir?
A) Saltukoğulları
B) Mengücekoğulları
C) Artukoğulları
D) Hamitoğulları
E) Danişmentliler

3. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulmaları
B) Anadolu’nun Türkleşmesinde rol oynamaları
C) Türk-İslam kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaları
D) Bizans İmparatorluğu’na son vermeleri
E) Anadolu’yu Haçlılara, Ermenilere ve Gürcülere karşı korumaları

4. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk
Türk beyliklerinin;
I. Türk-İslam kültürünü yansıtan eserler yapılması,
II. Yeni yerleşim birimlerinin kurulması ve buralara Türkçe isimler verilmesi,
III. Haçlılara karşı Anadolu’yu savunmaları
faaliyetlerinden hangilerinin Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

5. Büyük Selçuklu sultanı Tuğrul Bey zamanında batı seferlerine önem verilmiştir. Oğuz boyları, Anadolu yönüne
sevk edilmiştir.
Büyük Selçukluların batı yönünde akınlar yapmalarında,
I. Fatimîlere karşı bölgeyi savunmak
II. İslamiyet’i batıya doğru yaymak
III. Oğuz boyları için yurt sağlamak
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

6. Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşanan;
I. İlk Türk beylikleri ile mücadele edilmesi,
II. Bizans ile Anadolu’da savaşlar yapılması,
III. Haçlılara karşı Anadolu’nun korunması
gelişmelerinden hangileri Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlamıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

7. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah İznik’i alarak burada Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah
adına hutbe okutmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir.
B) Büyük Selçuklulara bağlılık bildirilmiştir.
C) Anadolu’da güvenlik sağlanmıştır.
D) Devletin sınırları genişlemiştir.
E) Anadolu’nun Türkleşme süreci tamamlanmıştır.

8. Süleyman Şah, Bizans’ta süren taht kavgalarına karışarak, Botaniates’in imparator olmasını sağladı. Bizans’taki
bu durumdan yararlanarak, Güney Marmara kıyılarını, Kocaeli Yarımadası’nı, Üsküdar ve Kadıköy’ü ele geçirdi.
Boğaz’ın Anadolu yakasını ele geçiren Süleyman Şah, burada bir gümrük idaresi kurarak Boğaz’dan geçen gemilerden vergi aldı. Bizans, yapılan antlaşma ile Selçuklulara vergi vermeyi kabul etti.
Bu bilgilere göre
I. Selçuklular dış politikada başarılı olmuşlardır.
II. Devlet gelirleri artmıştır.
III. Ülke sınırları genişlemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

9. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. Kılıç Arslan Dönemi’nde ortaya çıkmamıştır?
A) Devletin merkezinin Konya’ya taşınması
B) Çaka Bey’in ortadan kaldırılması
C) Miryokefalon Savaşı’nın yapılması
D) Haçlılarla savaşılması
E) Doğuya yönelip Malatya’yı kuşatması

10. Türkiye tarihi açısından “Miryokefalon Savaşı” önemli bir dönüm noktasıdır.
Bu savaşın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Anadolu’ya Türkiye denmeye başlanması
B) Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olması
C) Türklerin batıya ilerleyişinin hızlanması
D) Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarma umutlarının sona ermesi
E) Moğol baskısının sona ermesi

11. Türkiye Selçuklu Devleti’ndeki,
● Bizans ile Miryokefalon Savaşı’nın yapılması
● III. Haçlı Seferi’ne karşı mücadele edilmesi
● Anadolu’da Türk birliğinin büyük ölçüde gerçekleştirilmesi
gelişmeler Selçuklu hükümdarlarından hangisi döneminde yaşanmıştır?
A) Süleyman Şah
B) I. Kılıç Arslan
C) II. Kılıç Arslan
D) I. Gıyaseddin Keyhüsrev
E) I. İzzeddin Keykavus

12. XI. yüzyılda Anadolu’ya yapılan Oğuz göçlerinde,
I. Anadolu’nun ipek yolu üzerinde yer alması
II. İklim ve bitki örtüsünün Türklerin yaşamasına uygun olması
III. Gaza ve cihat anlayışının benimsenmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI: 1.E 2.D 3.D 4.E 5.D 6.D 7.B 8.E 9.C 10.E 11.C 12.E

Leave a Reply