10. Sınıf Tarih- Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – Konu Tarama Testi 1

10. Sınıf Tarih- Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – Konu Tarama Testi 1
1. Malazgirt Savaşı’nın sonucunda;
I. Anadolu’nun kapısının Türklere açılması,
II. OrtaAsya’dan pek çok Türk’ünAnadolu’ya göç etmesi,
III. Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulması
gelişmelerinden hangilerinin Anadolu’nun Türkleşmesine doğrudan katkıda bulunduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

2. I. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulmuşlardır.
II. Anadolu’daki yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermişlerdir.
III. Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
IV. Büyük Selçuklu Devleti tarafından yıkılmışlardır.
V. Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılması ile kurulmuşlardır.
Yukarıda ilk Türk Beylikleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II.
B) II ve III.
C) IV ve V.
D) I, II ve III.
E) III, IV ve V.

3. Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulan İlk Türk Beylikleri ile kuruldukları yerler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
A) Saltuklular − Erzurum
B) Mengücekler − Erzincan
C) Danişmentliler − Siirt
D) Artuklular − Mardin
E) İnaloğulları − Diyarbakır

4. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerinin Türk tarihine yaptığı hizmetlerden biri değildir?
A) Anadolu’da Türk nüfusunu artırmaları
B) Anadolu’da İslamiyet’i yaymaları
C) Türkiye Selçuklularının Anadolu’da ilerleyişini kolaylaştırmaları
D) Moğollarla savaşarak Anadolu’nun işgaline engel olmaları
E) Anadolu’da pek çok Türk İslam eseri bırakmaları

5. XI. yüzyıldan itibaren Anadolu, Türkler tarafından yurt edinilmeye başlanmış; 1176’da Miryokefalon Savaşı’nın
kazanılmasıyla da Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur.
Bu durumun;
I. Bizans’ın Anadolu’daki varlığının sona ermesine,
II. Arap ve Latin kaynaklarında Anadolu için Türkiye ifadesinin kullanılmasına,
III. Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasına verilenlerden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

6. Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu’da Türkçeyi resmî devlet dili olarak kullanmıştır?
A) Karamanoğulları
B) Türkiye Selçuklu Devleti
C) Danişmentliler
D) Karahanlılar
E) Karesioğulları

7. Anadolu’daki ilk medrese olarak bilinen Tokat ve Niksar’daki “Yağıbasan Medresesi” aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?
A) Artukoğulları
B) Mengücekler
C) Danişmentliler
D) Çaka Beyliği
E) Saltuklular

8. ● İlk denizci Türk beyliğidir.
● Bizans’a esir düşen ve sonra İzmir ve çevresini ele
geçiren bir Türk komutanı tarafından kurulmuştur.
Özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çaka Beyliği
B) Saltuklular
C) Çubukoğulları
D) Sökmenliler
E) Artuklular

9. Türk boyları, Anadolu’ya gelerek Selçuklu sultanlarının kendilerine gösterdikleri yerlere ve özellikle sınır bölgelerine yerleştirilmişlerdi.
Türkiye Selçuklularının uyguladığı bu politikanın;
I. Anadolu’da ticaretin gelişmesini sağlamak,
II. Anadolu’daki Türk nüfusunu çoğaltmak,
III. sınır güvenliğini sağlamak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. I. Malazgirt Savaşı
II. Haçlı Seferleri
III. Miryokefalon Savaşı
Yukarıda verilen savaşlardan hangileri Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin çağdaşı olan devletlerden biri değildir?
A) Bizans
B) Büyük Selçuklu Devleti
C) Danişmentliler
D) Saltuklular
E) Emeviler

12. Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’ni yenerek Anadolu’nun büyük bir bölümünü kontrolü altına alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhanlı Devleti
B) Memlük Devleti
C) Altın Orda Devleti
D) Bizans İmparatorluğu
E) Trabzon Rum İmparatorluğu
CEVAP ANAHTARI: 1.E 2.C 3.C 4.D 5.D 6.A 7.C 8.A 9.D 10.C 11.E 12.A

Leave a Reply