10. Sınıf-Tarih Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – Konu Tarama Testleri 2

10. Sınıf-Tarih Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – Konu Tarama Testleri 2
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – 2
1. Osmanlı Devleti’nde “Pençik Sistemi”nin uygulanmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslamiyet’i yaymak
B) Çok uluslu bir askerî yapı kurmak
C) Hristiyanlık kültürünü asimile etmek
D) Devlete sadık kişilerden oluşan bir ordu kurmak
E) Toprak gelirleriyle devlet adına asker yetiştirmek

2. Osmanlı Devleti’nde “Altı Bölük” olarakta isimlendirilen Osmanlı askerî birliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tımarlı Sipahiler
B) Humbaracılar Ocağı
C) Kapıkulu Süvarileri
D) Cebeci Ocağı
E) Yayalar ve Müsellemler

3. Orhan Bey döneminde artan asker ihtiyacını karşılamak üzere Türklerden oluşan – – – – birlikleri kuruldu. I. Murat
döneminde ortaya çıkan ihtiyaç sonucunda Hristiyan çocuklarının devşirilip orduya alınmasıyla – – – – oluşturuldu.
Paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Yaya ve Müsellem – Azaplar
B) Cebeci – Lağımcılar
C) Yaya ve Müsellem – Yeniçeri Ocağı
D) Timarlı Sipahiler – Humbaracılar
E) Bostancılar – Yeniçeri Ocağı

4. Devşirme kanunu ile Hristiyan çocukların bir kısmı kapıkulu askeri yapılmıştır. İçlerinden saraya alınanlar enderundaki eğitimden sonra sadrazamlık gibi kadrolara getirilmişlerdir. Başlangıçta sadece Balkanlarda uygulanan kanun XV. yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu’da da uygulanmıştır. Devşirme yapılacak bölgede, öncelikle
çocuklarının devşirilmesini isteyen ailelerin çocukları değerlendirilmiştir. Kanuna göre iki ve daha fazla çocuğu bulunanların sağlıklı olan çocuğu tercih edilmiştir.
Bu bilgilere göre devşirme sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Devşirilen çocuklar belli bir kurala göre yetiştirilmiştir.
B) Devşirme kanunu zamanla değişime uğramıştır.
C) Tek çocuğu olan ailelerden çocuk alınmamıştır.
D) Gönüllü ailelere öncelik verilmiştir.
E) Gayrimüslümlerde devlet kadrolarında görev yapmışlardır.

5. I. Pençik ve devşirme uygulamaları ile oluşturulmaları,
II. Üç ayda bir ulufe almaları,
III. Piyade ve süvari birliklerinden oluşmaları
Verilenlerden hangileri kapıkulu askerlerinin özelliklerindendir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

6. Kuruluşunun ilk yıllarında Osmanlılar, sefere gidileceği zaman gazilerden oluşan aşiret kuvvetleri, alperenler
ve akıncıların tellallar vasıtasıyla bir yerde toplanmasını sağlarlardı. Savaş bitince bu kuvvetler dağılır ve herkes
işinin başına dönerdi. Osmanlıların ilk fetihlerini gerçekleştirenler bu uç kuvvetleri idi.
Bu bilgiler Osmanlı Devleti kuruluş dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Düzenli ordu birliklerinin oluşmadığına
B) Devletin henüz bağımsızlığını kazanmadığına
C) Kuvvetlerin savaşlar için yeterli olmadığına
D) Pençik sisteminin uygulandığına
E) Askerliğin ayrı bir uzmanlık alanı olarak görüldüğüne

7. Osmanlı Devleti’nde kurulan aşağıdaki askerî birimlerden hangisi Türk-İslam devletlerindeki gulam ordusuna benzer nitelikler taşımıştır?
A) Kapıkulu Askerleri
B) Tımarlı Sipahiler
C) Müsellemler
D) Sakalar
E) Akıncılar

8. Yeniçeri Ocağına asker yetiştirmek için kurulan Acemi Oğlanlar Ocağı I. Murat zamanında kurulmuştur. Pençik
Kanunu çıkarılarak esirlerden yararlanma yoluna gidilmiştir. Bu kanuna göre savaş esiri olan Hristiyan çocukların beşte biri devletin olacaktır. Bu çocuklar kısa bir eğitim gördükten sonra Yeniçeri Ocağına alınıyordu. Ancak bu
durumun sıkıntıları görülünce, çocuklar ilk olarak Türk ailelerin yanına verilmiş ve burada eğitilmişlerdir.
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Pençik sistemi gayrimüslimlere uygulanmıştır.
B) Yeniçeri Ocağına girmeden önce devşirilen çocuklar eğitime tabi tutulmuştur.
C) Pençik sistemi ile savaşlarda ele geçirilen esirlerden
bir kısmı askerlikte kullanılmak üzere alınmıştır.
D) Acemi Oğlanlar Ocağına asker alımında değişiklikler yapılmıştır.
E) Yeniçeri Ocağı, Osmanlı merkez ordusunu oluşturmuştur.

9. Yeniçeri Ocağının en büyük komutanı olan Yeniçeri ağasının ocakla ilgili işleri görmek üzere kurduğu divan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağa Divânı
B) İkindi Divânı
C) Ayak Divânı
D) Galebe Divânı
E) Çarşamba Divânı

10. Gayrimüslim ailelerden devşirme yoluyla alınan çocuklara askerî eğitim ilk olarak hangi birimde verilmiştir?
A) Acemi Ocağı
B) Cebeci Ocağı
C) Sipahiler
D) Sıbyan Mektebi
E) Humbaracılar

11. Acemi Ocağında dinî, ilmî ve askerî eğitimden geçirilen devşirmelerin Yeniçeri Ocağına alınmaları aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
A) Sancağa Çıkma
B) Kapıya Çıkma
C) Kafes Usulü
D) Pençik Sistemi
E) Devşirme Sistemi

12. Osmanlı ordusunun iki önemli kolundan biri olan Kapıkulu Askerleri; Piyadeler ve Süvariler olmak üzere ikiye
ayrılmaktaydı. Kuruluş devrinde Kapıkulu Piyadeleri; Acemi Ocağı, Yeniçeriler, Cebeciler, Topçulardan oluşmaktayken yükselme devrinde bu birliklere, Top Arabacıları, Lağımcılar, Humbaracılar ve Bostancılar katılmıştı.
Kapıkulu Süvarilerinde ise kuruluş döneminde Silahtarlar ve Sipahiler varken, yükselme döneminde Sağ ve Sol
Ulufeciler ile Sağ ve Sol Garipler ilave edilmiştir.
Bu bilgilere göre;
I. Devletin büyümesiyle birlikte yeni askerî birlikler kurulmuştur.
II. Sağ ve Sol Ulufeciler savaş sırasında sancakları korumuşlardır.
III. Osmanlı’nın ilk dönemlerinde düzenli bir ordusu yoktur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI:1.D 2.C 3.C 4.E 5.E 6.A 7.A 8.E 9.A 10.A 11.B 12.A

Leave a Reply