10. Sınıf-Tarih Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – Konu Tarama Testleri 1

10. Sınıf-Tarih Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – Konu Tarama Testleri 1
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – 1
1. Osmanlı Devleti’nde “Kapıkulu Askerleri” olarak adlandırılan askerî birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Saray ordusu olma
B) İstanbul’un güvenliğini sağlama
C) Giderleri için tımar topraklarından faydalanma
D) Hanedan ailesinin otoritesini kuvvetlendirme
E) İnsan kaynağı olarak gayrimüslim kökenli kişilerden faydalanma

2. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Vakıf kurumlarının giderlerinin karşılanması
B) Hazineden para çıkmadan taşra ordusu oluşturulması
C) Toprakların vergi gelirlerine göre sınıflandırılması
D) Memurların maaşları için mali kaynak oluşturulması
E) Tımar sahiplerince her üç bin akçe için “Cebelü” denilen asker yetiştirilmesi

3. Osmanlı Devleti’nde üç yıl üst üste toprağını ekmeyenlerin dirlikleri elinden alınarak başkasına verilmiştir.
Osmanlı Devleti’ndeki bu uygulama aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik değildir?
A) Üretimde sürekliliği sağlamak
B) Çiftliklerin bölünmesine engel olmak
C) Devlet otoritesini kuvvetlendirmek
D) Devletin asker kaybına mani olmak
E) Ülke ekonomisini güçlü tutmak

4. Avrupa’da, feodalite sistemi içerisinde köle-çiftçi sınıfı görülürken Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sistemi
içerisinde böyle bir yapı oluşmamıştır.
Tımar sisteminin uygulandığı Osmanlı Devleti’nde feodal bir yapı oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak mülkünün devlete, kullanım hakkının köylüye ait olması
B) Topraklarda ürün çeşitliliğinin sağlanması
C) Köylüye ürünlerini pazarlama hakkının verilmesi
D) Çiftçilerden toprak kirası alınması
E) Toprakların gelir miktarına göre sınıflandırılması

5. I. Üretimde süreklilik sağlanması
II. Atlı askerî birlik yetiştirilmesi
III. Merkezî otoritenin güçlenmesi
IV. Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması
Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin faydalarındandır?
A) I ve II.
B) III ve IV.
C) I, II ve III.
D) I, II ve IV.
E) II, III ve IV.

6. Aşağıdaki teşkilatlanmalardan hangilerinin birbirine benzediği söylenemez?
A) İkta – Tımar
B) Divanı Saltanat – Divanı Hümayun
C) Reisülbahr – Kaptanıderya
D) Atabey – Lala
E) Mirî arazi – Mülk arazi

7. I. Cebelü yetiştirme
II. Vergi toplama
III. Köylüyü yargılama
IV. Toprağın işletilmesini sağlama
Yukarıdakilerden hangileri tımar sahibinin yetkilerindendir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve IV.
D) I, II ve III.
E) I, II ve IV.

8. Orhan Bey döneminde oluşturulan daimî ordu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cebeciler
B) Gönüllüler
C) Azaplar
D) Yaya ve Müsellemler
E) Yeniçeriler

9. • Osman Bey döneminde savaş zamanı eli silah tutanlar savaşa giderdi.
• Orhan Bey zamanında, düzenli bir ordu kurulmuştur.
• I.Murat zamanında Kapıkulu Ocağı kurulmuştur.
Buna göre;
I. Donanma birlikleri kurulmuştur.
II. Osman Bey zamanında sistemli bir askerî yapı yoktur.
III. Zaman içerisinde askere duyulan ihtiyaç giderek artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) II ve III.
D) I ve III.
E) I, II ve III.

10. Osmanlı Devleti bazı topraklarının gelirlerini, belirli bir süreyle hizmet karşılığı olarak askerlerine ve memurlarına vermiştir. Tımar sahipleri devletin toprağını en verimli şekilde işletmek ve sorumluluğu altındaki askerlere bakmak zorundaydı. Tımar sahibi askerlerine harcama yapıp vergilerini de ödedikten sonra kalan parayı kendisine alırdı.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti toprak sistemiyle, askerî sistemi kaynaştırmıştır.
B) Tımar sahibi olabilmek için belirli şartlara sahip olmak gereklidir.
C) Tımar arazisi tımar sahibine belirli bir süreyle verilirdi.
D) Devşirme usulüne dayalı olarak oluşturulmuştur.
E) Tımar sahiplerinin hem devlete hem de askerlerine karşı sorumluluğu vardır.

11. Osmanlı Devleti iktisadi anlayışında tımar toprakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mülkiyeti devlete aittir.
B) Vakfedilmesi ve bağışlanması yasaklanmıştır.
C) Vergileri sipahi tarafından toplanmıştır.
D) Ordunun hazineye olan yükünü azaltıcı bir rol oynamıştır.
E) Tımar kanunları sadece şeri esaslara göre düzenlenmiştir.

12. Osmanlı Devleti’nde yönetenler grubunda yer alan “seyfiye” kılıç sahibi anlamına gelir ve askerî sınıfı temsil ederdi.
Aşağıda verilen Osmanlı devlet görevlilerinden hangisi “seyfiye” sınıfının temsilcilerinden biri değildir?
A) Veziriazam
B) Sancak Beyi
C) Kaptanıderya
D) Beylerbeyi
E) Defterdar
CEVAP ANAHTARI:1.C 2.A 3.B 4.A 5.C 6.E 7.E 8.D 9.C 10.D 11.E 12.E

Leave a Reply