10. Sınıf Tarih Dersi- Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Testleri- 2

10. Sınıf Tarih Dersi- Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Testleri- 2

1. I. İslam toprak hukuku
II. Türk-İslam Devletlerinin uygulamaları
III. Roma ve Bizans toprak sistemi
Osmanlı Devleti toprak sistemini oluştururken yukarıdakilerin hangilerinden yararlanmıştır?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.
2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toprak sisteminde yer alan mirî arazinin özelliklerinden biri değildir?
A) Topraktan alınan vergilerin tamamı iltizam sistemiyle toplanmıştır.
B) Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır.
C) Bu toprakların kullanım hakkı, kira bedeli alındıktan sonra sözleşmeyle reayaya bırakılmıştır.
D) Toprağı işleyen reaya, elde ettiği üründen belli oranlarda vergi ödemekle mükelleftir.
E) Mirî arazi, gelirlerinin kullanımına göre bölümlere ayrılmıştır.
3. I. Dirlik: Geliri doğrudan merkez hazinesine giden topraklardır.
II. Arpalık: Saray adamlarına ve ilmiye sınıfından bazı yüksek rütbeli kişilere çalıştıkları süre içinde maaşlarına ek olarak verilen ve emekli olduktan sonra da gelirini almaya devam ettikleri arazilerdir.
III. Malikâne: Maaş karşılığı verilen bu topraklar gelirine göre has, zeamet ve tımar olarak üçe ayrılmaktadır.
IV. Yurtluk ve Ocaklık: Bir bölgenin Osmanlı Devleti’ne
katılmasında etkili olan ve devlete sadakatle bağlılıklarını bildiren mahallî beylere verilen arazilerdir.
Yukarıda yer alan mirî arazi türlerinden hangilerinin açıklaması yanlış olarak verilmiştir?
A) I ve II. B) II ve III. C) I ve III. D) I ve IV. E) II ve IV.
4. Osmanlı toprak sisteminde yer alan mülk arazi; mülkiyeti kişilere ait olan topraklardır. Bu araziler, mirî araziden bir miktarının hükümdar tarafından şahıslara verilmesiyle ya da yeni fethedilen bölgelerde daha önceden mülk olarak kullanılan yerlerin, sahiplerinde bırakılmasıyla meydana gelirdi. Bu tür arazilerin Osmanlı toprağı içindeki miktarı çok azdır. Geliri ve kullanma hakkı şahsın kendisine ait olan bu tür arazilere sahip olanlar; arazilerini satma, vakfetme ve hibe etme hakkına sahipti.
Buna göre mülk arazi ile ilgili olarak,
I. Ekilebilir-dikilebilir alanlardan oluşur.
II. Arazi sahibi tasarruf hakkına sahiptir.
III. Devlet isterse bu arazilere el koyabilir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) II ve III.
5. Kalsik dönemde Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki toprak türlerinin hangisinden vergi alınmamıştır?
A) Dirlik
B) Vakıf
C) Öşrî
D) Haracî
E) Mukataa
6. Klasik dönem Osmanlı Devleti’nde Müslümanlar, gayrimüslimlere oranla daha az ürün vergisi ödemekteydi.
Bunun nedeni olarak;
I. İslam hukukunun uygulanıyor olması,
II. gayrimüslimlerin Müslüman olmaya teşvik edilmesi,
III. Müslüman arazilerinin verimsiz olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I ve III.

7. Klasik Çağda Osmanlı toprak sisteminde yer alan çifthane sisteminde temel üretim birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiştir?
A) Bağlar
B) Bahçeler
C) Meralar
D) Değirmenler
E) Bir çift öküzün işleyebileceği arazi 8. Aşağıdakilerden hangisi çifthane sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Mülk araziyi genişletme
B) Büyük çiftliklerin oluşmasını önleme
C) Tarımın belirli ellerde toplanmasını engelleme
D) Toprakların bağımsız işletilmesini sağlama
E) Toprak ve reaya üzerinde kontrolü sürdürme
9. Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin temelinde, toplumun ve devletin ihtiyaçlarını karşılamak vardı. Bu anlayışla
devleti yönetenler iktisadi hayatı düzenlerken belirli ilkelere göre hareket ederlerdi. – – – – ilkesine göre ekonomik faaliyetlerin amacı, ülke içinde mal ve hizmet arzının mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve ucuz olmasını sağlamaktı.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Gelenekçilik
B) Yerli Üretim
C) İaşecilik
D) Seri Üretim
E) Feodal Üretim
10. İslam Devletlerinde, esnaf örgütlerinin yapılanma şekli aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Lonca-Ahilik-Fütüvvet
B) Fütüvvet-Ahilik-Lonca
C) Ahilik-Lonca-Fütüvvet
D) Lonca-Fütüvvet-Ahilik
E) Fütüvvet-Lonca-Ahilik
11. I. Şeyh
II. Kethüda
III. Yiğitbaşı
Yukarıdakilerden hangileri Lonca Teşkilatının görevlileri arasında yer alır?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III.
12. Aşağıdakilerden hangisi Lonca Teşkilatının yürüttüğü faaliyetlerden biri değildir?
A) Ülkenin ham madde ihracatını denetlemek
B) Mesleğe çırak kazandırmak
C) Ham madde temin ederek üyelere dağıtmak
D) Üretilen malların standartlara uygunluğunu kontrol etmek
E) Meslek mensupları arasında dayanışmayı sağlamak
İNDİR

CEVAP ANAHTARI: 1.E 2.A 3.C 4.B 5.B 6.C 7.E 8.A 9.C 10.B 11.E 12.A

Leave a Reply